Gå till sidans innehåll

Insulinbehandling och överskridning av tidszoner

Då det gäller resor över tidszoner kan det bli nödvändigt att ändra tidpunkterna och doserna för insulininjektionerna.

Mellan de europeiska länderna är tidsskillnaden endast några timmar, och därför behöver denna inte beaktas i någon särskild utsträckning, utan insulininjektionerna kan direkt ändras enligt den lokala tiden. På interkontinentala resor är tidsskillnaderna större. En tidsskillnad på mer än 3 timmar lönar sig att beakta i insulindoseringen.

De behövliga ändringarna beror på injektionsprogrammet samt insulinpreparaten som används. På resor som varar mindre än en vecka lönar det sig i allmänhet att injicera basinsulinet enligt tiden i hemlandet. Till exempel basinsulin som i Finland injiceras kl. 21–22 kan i New tork injiceras cirka kl. 14–15 (tidsskillnaden är 7 timmar). Tidsskillnaden påverkar inte måltidsinsulinet – det administreras alltid före måltider.

Tillsammans med den vårdansvariga läkaren eller diabetesskötaren lönar det sig att redan i god tid före resan planera tidtabellen för insulininjektionerna. En skriftlig plan kan i förväg göras för injektionstidtabellen, och i denna parallellt anteckna tiderna i både hemlandet och destinationslandet, flygtidtabellen och -längden samt de planerade tidpunkterna för insulininjektionerna, inklusive ändringarna.

Vid insulinpumpbehandling räcker det i allmänhet med att ställa in pumpens klocka vid ankomsten till landet och returnera den vid hemkomsten.

Vid förflyttning i öst-västlig riktning över flera tidszoner rubbas kroppens dygnsrytm då den lokala tiden och kroppens egen klocka är i otakt. Utsöndringen av många hormoner följer dygnsrytmen mycket noggrant, och utsöndringen anpassar sig långsamt till ny tid. Vid förflyttning västerut blir anpassningen till tidsskillnaden vanligtvis lättare än vid förflyttning österut.

Symtomen på rubbad dygnsrytm omfattar trötthet och sömnlöshet vid "fel tidpunkter", huvudvärk, irritation, koncentrationssvårigheter och magbesvär. Symtomen kan påminna om förnimmelserna då blodsockervärdet är för lågt. I allmänhet anpassar man sig bäst till tidsskillnaden, om man genast börjar leva enligt tiden i destinationslandet. Belastningen av rubbad dygnsrytm kan lindras redan före resan genom att före en flygresa västerut lägga sig och vakna senare än normalt samt före flygresor österut lägga sig och vakna tidigare.

 • Före en flygresa injiceras insulindoserna enligt den lokala tiden.

 • Dygnet förlängs när man reser västerut.

 • Basinsulindosen ska höjas enligt tidsskillnadstimmarna, eftersom det antal timmar som kräver basinsulin ökar till följd av att dygnet blir längre.

 • Basinsulindosen ökas enligt hur många timmar tidsskillnaden är och hur stor den sedvanliga basinsulindosen per timme är.

 • Administreringen av glargin- och degludecinsulin kan fortsätta med 24 timmars intervall, om tidpunkten för injektionen infaller vid en förnuftig tidpunkt i destinationslandet.

 • Under flygresan kompenseras måltiderna på vanligt sätt med snabbverkande insulin enligt kolhydratmängden.

 • Vid ankomst till destinationslandet följer man den normala injektionsplanen enligt tiden i destinationslandet. Doserna ändras efter behov enligt blodsockervärdet.

Exempel:

Om basinsulindosen är 20 enheter per dygn svarar den mot 0,8 enheter per timme. Om tidsskillnaden är 6 timmar ska en tilläggsdos basinsulin på cirka 6 x 0,8 enheter, dvs. 4–5 enheter, injiceras. På grund av insulinernas överlappande verkningar ska dosen tilläggsinsulin avrundas nedåt.

 • Före en flygresa injiceras insulindoserna enligt den lokala tiden.

 • Dygnet blir kortare när man reser österut.

 • Basinsulindosen ska minskas enligt antalet tidsskillnadstimmar, eftersom verkningarna av basinsulindoserna annars överlappar varandra till följd av att dygnet blir kortare.

 • Basinsulindosen minskas enligt hur många timmar kortare dygnet blir.

 • Vid måltider tas injektioner som normalt enligt kolhydratmängden.

 • Vid ankomst till destinationslandet följer man den normala injektionsplanen enligt tiden i destinationslandet. Doserna ändras efter behov enligt egenuppföljningen.

Exempel:

Om basinsulindosen är 20 enheter per dygn och tidsskillnaden 6 timmar ska basinsulindosen i en injektion minskas med 5 enheter.

Uppdaterad 7.11.2023