Gå till sidans innehåll

Blodsockermätningens pålitlighet

Många störande faktorer vid mätningen kan påverka resultatet. Genom att minska och avlägsna dem får du ett så pålitligt resultat som möjligt.

När du tar blodprov inverkar mättekniken samt förvaringen och hanteringen av mätutrustningen på resultatets pålitlighet. Läs bruksanvisningen för blodsockermätaren omsorgsfullt och öva användningen av mätaren också tillsammans med diabetesskötaren.

Om resultatet som blodsockermätaren visar känns fel i förhållande till situationen och hur du känner dig, är det bäst att du mäter blodsockret på nytt genast och ser till att använda korrekt teknik. Tänk efter vad som eventuellt gick fel den första gången.

Blodsockervärdet som mätaren visar beskriver glukoshalten i blodet, som anges med enheten mmol/l (millimol per liter). Beroende på modell är mätarnas mätområde cirka 0,6–33,3 mmol/l. Blodmängden som behövs för testremsan är 0,3–0,6 mikroliter.

Resultaten från mätarna och deras testremsor måste vara pålitliga enligt internationell standard (ISO15197:2013). I praktiken är mätexaktheten hos snabbmätare cirka 10 procent. Den korrekta blodsockernivån med det mätta värdet 10 mmol/l är alltså 9.0–11.0 och med värdet 5 mmol/l mellan 4,5 och 5,5. Den här exaktheten räcker bra för att följa upp hur diabetesbehandlingen lyckas. Du ska beakta mätexaktheten i synnerhet om du doserar insulin utgående från mätresultatet.

Större mätningsfel kan bero på den som utför mätningen och fel under mätningen, och inte på själva mätaren. Om blodsockervärdet trots kontrollmätning inte motsvarar den verkliga nivån eller dina känningar, ska du kontrollera mätarens funktion på vårdenheten.

När det gäller tekniska problem med blodsockermätaren kan du också kontakta produktstödet hos mätarens tillverkare eller importör. Du ska då uppge mätarens serienummer och partinumret (LOT-nummer) på burken med testremsor.

Faktorer som påverkar blodsockermätningens pålitlighet:

  • Huden på stickstället är smutsig

  • Det finns desinfektionsmedel eller handkräm på provtagningsstället

  • Du har klämt runt fingertoppen

  • Bloddroppen är för liten

  • Huden är kall eller din perifera blodcirkulation är försvagad

  • Testremsorna har utsatts för smuts, fukt, damm, hetta eller köld

  • Testremsorna har förvarats med burkens lock öppet eller de är för gamla

  • Blodsockermätaren är för kall

  • Det finns smuts eller fukt i blodsockermätarens öppning för testremsan

  • Blodsockermätaren är trasig eller batteriet är svagt.

Vissa sjukdomar som påverkar blodets sammansättning eller syrebehandling påverkar resultaten individuellt och ska beaktas vid val av blodsockermätare.

Uppdaterad 30.9.2023