Siirry sivun sisältöön

Opiskelijan apuvälinepalvelut

Opiskelijan apuvälinepalvelut järjestyvät samalla tavalla kuin muidenkin.

Oppilaitoksen opiskelijana pidetään Valtioneuvoston neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta antaman asetuksen (338/2011) 3 §:n 1 momentin mukaisesti tarkoitettua oppilaitoksen opiskelijaa, joka opiskelee opintotukilain (65/1994) mukaiseen opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa.

Opiskelijoiden apuvälinepalvelut

Hyvinvointialueen on järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut, mukaan lukien lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut, alueellaan sijaitsevien lukioiden, ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten sekä korkeakoulujen opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta.

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetussa laissa (695/2019) säädetään Kansaneläkelaitoksen velvollisuudesta järjestää opiskeluterveydenhuolto korkeakoulujen opiskelijoille.

Vieraspaikkakuntalaisen opiskelijan apuvälinepalvelut toteutuvat samalla tavalla, kuin muillakin vieraspaikkakuntalaisilla.

Opiskeluterveydenhuollon järjestämät palvelut on tarkoitettu suomalaisille tai Suomessa opiskeleville ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijoille, joiden opiskelu on päätoimista ja kestää vähintään kaksi kuukautta.

Opiskeluterveydenhuoltoon oikeutettu opiskelija voi myös omassa kunnassaan tai valitsemallaan hyvinvointialueen terveysasemalla käyttää apuvälinepalveluita. Terveydenhuoltolain (1326/2010) 47 §:ssä valinnanvapaus ei koske opiskeluterveydenhuollon palveluja.

Opiskeluterveydenhuollon järjestämisvelvollisuuden siirtyminen opiskelupaikkakunnalle ei koske edellä mainittujen opiskelijoiden lapsia. Opiskelijoiden lapsilla on oikeus saada kiireettömän terveydenhuollon palveluja, esimerkiksi neuvolapalvelut, opiskelupaikkakunnalta terveydenhuoltolain (1326/2010) 47 ja 48 §:n perusteella tai hyvinvointialueiden välisen sopimuksen, mukaan lukien maksusitoumukset, perusteella.

Jos opiskelupaikkakunnan erikoissairaanhoito toteuttaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluja, opiskelijan hyvinvointialue vastaa erikoissairaanhoidon luovuttamien apuvälineiden kustannuksista.

Henkilö, joka opiskelee kotikuntansa ulkopuolella ja jolla ei ole oikeutta opiskeluterveydenhuoltoon, voi valita terveydenhuollon palvelut opiskelupaikkakunnaltaan. Tällöin opiskelupaikkakunta järjestää myös apuvälinepalvelut ja laskuttaa niistä hyvinvointialuetta.

Päivitetty 18.11.2022