Siirry sivun sisältöön

Kuntoutusohjaus ikääntyneille

Kuntoutusohjaaja voi tavata iäkästä asiakasta ja hänen läheisiään sairaalassa, kotona tai muussa asiakkaan elinympäristössä.

Ikääntyminen on yksilöllistä ja lisähaastetta siihen tuovat usein erilaiset pitkäaikaissairaudet ja vammat. Arjen askareista suoriutumiseen voi tarvita aiempaa enemmän aikaa, toimintatapojen muutosta ja toisinaan myös muiden apua.

Tapaamisten ja käyntien sisältö ja laajuus riippuu asiakkaan toimintakyvystä sekä asiakkaan yksilöllisestä tilanteesta ja tarpeista.

Kuntoutusohjaus toteutuu kuntoutusohjausprosessin mukaisesti.

Kuntoutusohjaaja voi tavata asiakasta poliklinikkakäynnin yhteydessä ja osallistuu tarvittaessa moniammatilliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmapalaveriin. Kuntoutusohjaaja selvittää tarvittaessa etukäteen kotipaikkakunnan palvelutarjontaa.

Mitä kuntoutusohjaaja tekee?

Arvioi asiakkaan kokonaistilannetta

 • asiakkaan ja hänen läheistensä voimavaroja ja heitä kuormittavia tekijöitä

 • tarvetta tiedolle ja ohjaukselle sairaudesta, toimintakyvystä ja sen vaikutuksista päivittäisiin toimintaan ja arjen sujumiseen

 • ympäristön suhtautumista asiakkaan sairauteen

 • mahdollisia kuntoutumisen esteitä

 • kotikäynnin tarvetta.

Arvioi asiakkaan arjen sujumista ja haasteita.

Arvioi ja miettii keinoja asiakkaan osallisuuden edistämiseen huomioiden asiakkaan omat toiveet

 • harrastukset

 • sosiaaliset suhteet.

Keskustelee

 • sairaalan tutkimustuloksista ja niiden merkityksestä

 • sairauden tai vamman herättämistä peloista ja tunteista

 • tulevaisuudesta

 • keinoista, jotka edistävät arjen sujumista

 • palveluista, sopeutumisvalmennuskursseista, järjestöjen toiminnasta ja vertaistuesta.

Ohjaa ja neuvoo asiakasta

 • apuvälineiden käytössä

 • ohjausmateriaalin löytämisessä ja käyttämisessä

 • miten toimia arjessa kuntoutumista edistävällä tavalla ja ymmärtämään oma roolinsa osana kuntoutumista.

Tiedottaa tarvittaessa moniammatillista työryhmää asiakkaan kokonaistilanteesta, kuntoutuksen tarpeista ja tavoitteista.

Tarkistaa kuntoutussuunnitelman mukaisten kuntoutusten ja palveluiden toteutumisen ja ohjaa tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin.

Sopii asiakkaan kanssa jatkosta ja miten kuntoutumista ja kuntoutussuunnitelman etenemistä seurataan.

Kuntoutusohjaaja voi tavata asiakkaan yksin tai tapaamiseen voi osallistua tarpeen mukaan asiakkaan läheisiä tai muita asiakkaan kanssa toimivia henkilöitä. Tapaamisen sisältö muodostuu sen mukaan onko asiakasta tavattu aikaisemmin. Käynnin kesto ja käyntien määrä riippuu tilanteesta.

Mitä kuntoutusohjaaja tekee?

Arvioi asiakkaan/läheisten kokonaistilannetta

 • voimavaroja ja kuormittavia tekijöitä

 • tiedon ja ohjauksen tarvetta asiakkaan sairaudesta tai vammasta, toimintakyvystä ja sen vaikutuksista päivittäiseen toimintaan ja arjen sujumiseen

 • ympäristön suhtautumista asiakkaan sairauteen

 • mahdollisia kuntoutumisen esteitä

 • kodin turvallisuutta ja esteettömyyttä

 • kodinmuutostöiden ja apuvälineiden tarvetta

Arvioi asiakkaan arjen sujumista ja haasteita.

Arvioi ja miettii keinoja asiakkaan osallisuuden edistämiseen asiakkaan omat toiveet huomioiden

 • sosiaaliset suhteet ja harrastukset

 • muu toiminta.

Keskustelee asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa esimerkiksi

 • sairaalan tutkimustuloksista ja niiden merkityksestä

 • sairauden tai vamman herättämistä peloista ja muista tunteista

 • tulevaisuudesta

 • keinoista, jotka edistävät arjen sujumista

 • palveluista, sopeutumisvalmennuskursseista, järjestöjen toiminnasta ja vertaistuesta

Ohjaa ja neuvoo

 • apuvälineiden käytössä

 • ohjausmateriaalin löytämisessä ja käyttämisessä

 • miten toimia arjessa kuntoutumista edistävällä tavalla ja ymmärtämään oman roolinsa osana kuntoutumista.

Osallistuu tarvittaessa asiakkaan palvelusuunnitelman ja kuntoutussuunnitelman tekemiseen.

Tarkistaa kuinka kuntoutussuunnitelman mukainen kuntoutus ja palvelut ovat toteutuneet ja ohjaa tarvittaessa asiakasta jatkotoimenpiteisiin.

Sopii miten asiakkaan kuntoutumista ja kuntoutussuunnitelman etenemistä seurataan.

Päivitetty 13.2.2024