Siirry sivun sisältöön

Etäkuntoutuksen toteuttaminen

Etäkuntoutusprosessi etenee samalla tavalla kuin kuntoutus yleensä. Etäkuntoutus on yksi tapa toteuttaa kuntoutusta. Se on tärkeä suunnitella osaksi kuntoutuksen kokonaisuutta.

Kun kuntoutustarve on havaittu, etäkuntoutusta voidaan miettiä mahdollisena toteuttamisen tapana. Etäkuntoutus noudattelee yleisiä kuntoutuksen vaiheita. Se voi olla osa kuntoutuksen kokonaisuutta tai koko kuntoutus voidaan toteuttaa etänä. Tälle sivulle on koottu erityisesti etäkuntoutuksen kannalta olennaisia asioita.

Kun toteutat etäkuntoutusta, huolehdi seuraavista asioista

Arvioi yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa etäkuntoutuksen sopivuutta:

 • Onko etäkuntoutus asiakkaan tavoitteiden kannalta toimiva tapa toteuttaa kuntoutus?

 • Onko asiakas halukas etäkuntoutukseen?

 • Onnistuuko etäkuntoutuksen toteuttaminen?

Kerro myös etäkuntoutukseen liittyvistä kustannuksista. Jos etäkuntoutus ei jostain syystä sovi, suunnittele kuntoutuksen toteutus muulla tavalla.

Tee ennen etäkuntoutusjaksoa asiakkaan kanssa yhdessä keskustellen alkuarviointi. Voit käyttää arvioinnissa haastattelua, havainnointia ja toimintakyvyn mittareita. Käy arvioinnin tulokset läpi yhdessä asiakkaan kanssa.

Sovi arviointiin pohjautuen asiakkaan kanssa yksilölliset ja konkreettiset tavoitteet. Kirjaa tavoitteet ylös. Tehkää tavoitteiden saavuttamiseksi konkreettinen suunnitelma.

Jos asiakkaalla on hoito- ja palvelusuunnitelma tai muu vastaava suunnitelma, niin kirjaa etäkuntoutus osaksi sitä. Kirjaa suunnitelmaan kuntoutukseen osallistuvat ammattilaiset sekä heidän roolinsa ja vastuunsa osana kuntoutusta. Kirjaa suunnitelmaan myös omaisten tai läheisten mahdollinen rooli kuntoutuksessa.

Asiakkaan ja läheisten rooli ja vastuut

Ohjaa ja kannusta asiakasta ja hänen läheisiään tuomaan esiin, mikäli he havaitsevat muutostarpeita kuntoutuksen tavoitteissa tai toteutuksessa. Huolehdi myös, että he tietävät, miten voivat ilmoittaa teknisistä vioista ja yhteysongelmista tekniikasta vastaavalle taholle.

Ammattilaisten rooli ja vastuut

Seuraa yhteistyössä asiakkaan kanssa kuntoutuksen onnistumista ja tee tarvittaessa muutoksia toteutukseen. Huolehdi, että tekninen tuottaja vastaa etäkuntoutuksen laitteiden toimivuudesta.

Etäkuntoutus edellyttää tiivistä ja vuorovaikutteista yhteistyötä ammattilaisten välillä. Asiakkaan oma tavoite kuntoutumiselle ohjaa aina ammattilaisten välistä yhteistyötä. Asiakas pyydetään mukaan tapaamisiin, mikäli se on mahdollista.

Asiakkaan verkostoon kuuluvien ammattilaisten on hyvä keskustella asiakkaan tilanteesta kuntoutusjakson alussa, lopussa ja tarvittaessa jakson aikana. Moniammatillinen yhteistyö varmistaa riittävän laajan toimintakyvyn arvioinnin ja tukemisen.

Edistä omalta osaltasi yhteistyötä ammattilaisten välillä. Esimerkiksi kotihoidon asiakkaiden kohdalla hyvä käytäntö on, että kotihoito ja etäkuntoutuksen ohjaaja tapaavat säännöllisesti ja keskustelevat asiakkaan tilanteesta ja palautteesta.

Sovi etäkuntoutuksen aluksi laitteiden asennuksesta ja perehdytyksestä. Testatkaa yhteys. Pyydä asiakkaalta allekirjoitukset tarvittaviin suostumuksiin ja lupiin.

Kuntoutuskertojen aikana on hyvä tarkistaa tekniikan toiminta. Mikäli käytetään kuvallista yhteyttä, tarkista turvallisuuden näkökulmasta tabletin paikka ja asento. Huolehdi, että asiakas näkyy hyvin ohjaajalle ja asiakas näkee ohjaajan.

Asiakkaan kuulluksi tuleminen on tärkeää. Se vaikuttaa keskeisesti kuntoutuksen onnistumiseen sekä asiakkaan motivaation herättämiseen ja ylläpitämiseen.

 • Sinun on tärkeää kuunnella, mitkä ovat asiakkaan omat tavoitteet kuntoutumiselle.

 • Puhu selkeästi, rauhallisesti ja kannustavasti, vältä päällekkäin puhumista, puhuttele asiakasta etunimellä.

 • Seuraa koko kuntoutusjakson ajan asiakkaan jaksamista ja mahdollisuuksia toteuttaa sovittuja asioita.

Jos käytät etäkuntoutuksessa kuvallista yhteyttä,

 • katso kameraan puhuessasi asiakkaalle

 • ohjaa mahdolliset liikeharjoitukset peilikuvana.

Ryhmämuotoisessa etäkuntoutuksessa on tärkeää, että varmistat jokaisen asiakkaan mahdollisuuden osallistua ryhmän vuorovaikutukseen.

Tee etäkuntoutusjakson loputtua asiakkaan kanssa yhdessä keskustellen loppuarviointi.

 • Arvioikaa, saavutettiinko tavoitteet.

 • Tehkää mahdolliset uusintamittaukset.

 • Kirjaa tulokset asiakkaan suunnitelmaan.

 • Keskustele tuloksista yhdessä asiakkaan ja koko tiimin kanssa.

Sopikaa tarvittaessa kuntoutuksen jatkosta tai miettikää, miten toimintakykyä ylläpitävät tavoitteet voisivat olla osa esimerkiksi Liikkumissopimusta, aktiivisuussuunnitelmaa tai muuta asiakkaan suunnitelmaa. Sovi asiakkaan kanssa seurannasta: koska se tapahtuu, miten se tehdään ja kuka sen tekee.

Päivitetty 22.2.2024