Kuntoutuksen suunnittelu, ohjaus ja neuvonta

Kuntoutusohjaaja auttaa ohjauksen ja neuvonnan keinoin kuntoutujaa tekemään arjessa selviytymistä edistäviä, yksilöllisiä ratkaisuja ja turvaa asiakkaan kuntoutumisen etenemisen kuntoutumisprosessin eri vaiheissa.​

Haitarin otsikkotaso2
Kuntoutuksen suunnittelu

Kuntoutusohjaaja osallistuu palvelujen suunnitteluun yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja tarvittaessa moniammatillisen työryhmän kanssa. Asiakas sitoutuu ja kokee tulleensa kuulluksi osallistuessaan suunnitelmien ja tavoitteiden laadintaan.

Kuntoutusohjaajan asiantuntijuus perustuu siihen, että hän tuntee
 • sairaus- tai vammaryhmän erityispiirteet
 • hoidon ja kuntoutuksen käytännöt
 • kuntoutuksen eri osa-alueet ja niihin sisältyvät palvelumuodot
 • kuntoutumista tukevan palveluverkoston
 • kuntoutukseen liittyvät sosiaalipalvelut

Kuntoutusohjaaja suunnittelee ja toteuttaa asiakkaiden tarpeita vastaavaa toimintaa, kuten

 • ensitietotilaisuuksia
 • omahoitopäiviä
 • perhepäiviä
 • vanhempainryhmiä
 • vertaisryhmiä
 • yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa
Kuntoutuksen ohjaus ja neuvonta

Kuntoutusohjaaja ohjaa ja neuvoo asiakasta hakeutumaan palveluihin ja tarvittaessa avustaa tai ohjaa hakemusten täyttämisessä.

Ohjauksella ja neuvonnalla tuetaan asiakkaan arjessa ja omassa elinympäristössä pärjäämistä.

Ohjaus ja neuvonta voivat liittyä

 • sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän palveluihin ohjautumiseen
 • apuvälineiden ja teknologian käyttöön
 • kuntoutumisesta ja omasta terveydestä huolehtimiseen
 • kasvatukseen ja koulunkäyntiin
 • ammattiin ja työelämään
 • yhteisöjen ja järjestöjen toimintaan osallistumiseen
 • harrastuksiin ohjautumiseen

Katso kuntoutuksen suunnittelun, ohjauksen ja neuvonnan painopistealueet ikäryhmittäin.

 

Kyllä

Päivitetty  20.9.2019