Siirry sivun sisältöön

Työkyvyn tuki työssä oleville, joilla on työterveyshuolto

Keskity asiakkaan jäljellä olevaan työkykyyn ja ohjaa työkyvyn tukea tarvitseva asiakas herkästi ja ajoissa työterveyshuollon arvioon.

Työterveyshuolto on asiantuntija työkyvyn tukemisessa. Työterveyshuolto on ainoa terveydenhuollon toimija, jolla on yhteys työpaikkaan. Työikäisen henkilön tukitoimet kannattaa keskittää työterveyshuoltoon, jos palvelu on käytettävissä.

Jos työpaikalla on toiminnassa työkyvyn tuen malli tai työkykyjohtamisen toiminta, työssä jatkamisen tukikeinoja mietitään jo varhain. Työpaikkojen käytännöt vaihtelevat kuitenkin vielä paljon. Tämä tuki puuttuu kokonaan muilta työikäisiltä, kuten yrittäjiltä, alustatyössä olevilta, itsensä työllistäjiltä ja työttömiltä.

Työterveyspalveluiden järjestämistavat

Jokaisen työnantajan, jolla on yksikin työntekijä, kuuluu järjestää lakisääteinen työterveyshuolto. Työterveyspalvelut voidaan järjestää seuraavilla tavoilla:

 • Työnantaja voi järjestää tarvitsemansa työterveyspalvelut perustamalla työterveysyksikön itse tai yhteistyössä muiden työnantajien kanssa ja siten tuottamalla palvelut.

 • Työnantaja voi hankkia työterveyspalvelut hyvinvointialueen terveydenhuollon toimintayksiköltä.

 • Työnantaja voi hankkia palvelut yksityiseltä terveyspalvelujen tuottajalta, joka on oikeutettu tuottamaan työterveyspalveluita.

Työnantajalla on velvollisuus järjestää taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä. Velvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Lisäksi edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 5 vuotta.

Työterveyshuollon palvelut

Työterveyshuolto kattaa aina ennaltaehkäisevän sekä työkykyä ja työterveyttä tukevan toiminnan. Tähän sisältyvät muun muassa

 • työkyvyn seurantaan ja tukeen liittyvät toimet

 • työssä ilmenevien sairauden tai oireiden selvittäminen

 • osatyökykyisen työntekijän työssä selviytymisen edistäminen

 • työpaikkaselvitykset

 • terveystarkastukset.

Sairaanhoitopalvelujen järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista, joten osa työnantajista tarjoaa erittäin kattavat terveydenhuolto- ja sairaanhoitopalvelut, osa vain lakisääteiset ilman sairaanhoitoa. Näiltä osin työterveyshuollon antamat palvelut vaihtelevat laajuudeltaan.

Kysy, mitä asiakkaasi tietää työterveyshuoltonsa palveluista. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä asiakkaasi työterveyshuollon työterveyshoitajaan. Käytä hetki asian selvittämiseen.

Työterveyshuoltoon ohjaaminen on tärkeää muun muassa, jos

 • sairaus tai oireet edellyttävät perusteellisempaa työkyvyn arviointia ja/tai työhön paluun suunnittelua ja tukemista

 • työ vaikuttaa oireisiin

 • oireet vaikeuttavat työstä selviytymistä

 • sairaus tai oireet edellyttävät perusteellisempaa työkyvyn arviointia ja/tai työhön paluun suunnittelua ja tukemista

 • asiakkaalla on toistuvia sairauslomia

 • sairausloma uhkaa pitkittyä (30/60/90/150/230vrk)

Asiakas kannattaa ohjata työterveyshuoltoon myös seuraavissa tilanteissa:

 • raskaana olevan työrajoitteet

 • työyhteisöongelmat, esimerkiksi ristiriitatilanteet työpaikalla

 • työergonomiaan liittyvät pulmat

 • työpaikan sisäilmasto-ongelmat

 • ammattitautiepäily.

Kannusta asiakastasi työssä jatkamiseen tai työhön paluuseen, sillä työn tekeminen tukee kuntoutumista.

Työterveyshuolto työttömyyden uhatessa ja irtisanotuille

Henkilöllä on mahdollisuus työterveystarkastukseen suunnitelman laatimiseksi terveyden ja työkyvyn ylläpitämisestä ja jatkotoimiin ohjaamisesta, sekä työterveyshuollon neuvontaan ja ohjaukseen työttömyyden uhatessa. Työllistymisen haasteet tulisi tunnistaa työttömyyden uhatessa myös työterveyshuollossa, jotta henkilön työttömyys tai työkyvyttömyys ei pitkity. Jatkossa tarvittavat työkyvyn tuen palvelut järjestyvät työpaikan ja työterveyshuollon tuen päättyessä työllisyyspalveluissa ja sosiaali- ja terveyskeskuksessa.

Työterveyshuoltojen työvälineeksi on olemassa lomakkeita, joilla työllistymisen tueksi voidaan työkykytietoa koota ja asiakkaan luvalla siirtää seuraavalle toimijalle. Lomakkeita on kaksi: ammatillinen osaaminen -lomakkeen henkilö täyttää itse. Henkilö kuvaa lomakkeessa ammatillista osaamistaan, tavoitteitaan ja haasteitaan keskustelun pohjaksi vastaanotolle. Työterveyshuollon yhteenvetolomakkeeseen kootaan työterveyshuollossa ja työpaikalla toteutuneita tukitoimia, kuntoutusta, työn muokkaustoimia sekä työterveyshuollon ammattilaisen näkemystä henkilön työkyvyn rajoitteista ja ennusteesta, tarvittavista jatkotoimista ja seurannasta, sekä erityisistä työllistymisen tuen tarpeista.

Katso kappale 6 Työkyvyn tukitiedon siirto työterveyshuollosta peruspalveluihin.

Erikseen on säädetty, ettätyönantajalla on velvollisuus järjestää taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä. Velvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Lisäksi edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 5 vuotta.

Päivitetty 12.1.2024