Kuntoutussuunnitelman laadinta

Kuntoutussuunnitelman laatii hoitava lääkäri yhteistyössä kuntoutujan, hänen läheistensä ja moniammatillisen tiimin kanssa. Kuntoutussuunnitelma ohjaa kuntoutusta ja siihen liittyvää yhteistyötä.

​Kuntoutussuunnitelmassa kuvataan kokonaisvaltaisesti kuntoutujan toimintakykyä suhteessa hänen elämässään tarpeellisiin ja merkityksellisiin tehtäviin ja tapahtumiin.

Haitarin otsikkotaso2
Kuntoutustarpeen esille tuominen

Kuntoutussuunnitelmassa tuodaan esiin kuntoutujan yksilölliset haasteet, tarpeet ja toiveet toimintakyvyn ylläpysymiseksi, paranemiseksi tai toimintakykyä heikentävien tekijöiden ennaltaehkäisemiseksi.

Kuntoutussuunnitelman laadinnassa voidaan hyödyntää tarpeen mukaan terveydenhuollon työntekijöiden kuten fysioterapeutin, kuntoutusohjaajan, sosiaalityöntekijän, ravitsemusterapeutin ja/tai toimintaterapeutin arviointia kuntoutujan toimintakyvystä.

Suunnitelmassa mainitaan käytetyt arviointimenetelmät sekä niiden tulokset viitearvoineen.

Kuntoutuksen tavoitteet

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan toiminta- ja/tai työkyvyn palautuminen, edistyminen tai tukeminen

Kuntoutuksen suunnittelussa on tärkeää selvittää kuntoutujan oma käsitys terveydestä ja toimintakyvystä. Aina ei voida palauttaa yksilön suorituskykyä, mutta kuntoutustoimenpiteiden avulla kuntoutujan voi olla mahdollista osallistua koulutukseen, työhön tai muuhun yhteiskunnalliseen elämään

Hyvän kuntoutuskäytännön mukainen kuntoutussuunnitelma sisältää kuntoutujalle merkitykselliset, konkreettiset ja saavutettavissa olevat tavoitteet. Kuntoutuksen tavoitteet laaditaan aina yksilöllisesti.

Kuntoutuksen keinot

Kuntoutussuunnitelmassa kuvataan kuntoutuksen tavoitteisiin nähden tarkoituksenmukaiset keinot ja palvelut kuntoutuksen toteuttamiseksi. Siinä tuodaan esiin myös läheisten mahdollinen rooli kuntoutuksen toteutuksessa.

Kuntoutujalle mielekkäät kuntoutuksen toteuttamiskeinot kannustavat kuntoutujaa motivoitumaan ja sitoutumaan kuntoutumisprosessiin.

Kuntoutussuunnitelmassa tulee ilmetä hoitava taho yhteystietoineen sekä tiedot palveluntuottajista.

Kuntoutuksen seuranta

Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan, miten seuranta toteutetaan ja sen vastuutahot yhteystietoineen.

Seurannan avulla varmistetaan, että suunniteltu kuntoutus alkaa ja toteutuu. Keskeistä on seurata kuntoutuksen vaikuttavuutta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Kuntoutussuunnitelma kirjataan esimerkiksi lääkärinlausuntoon tai kuntoutussuunnitelmalomakkeelle (Kela KU207). Liitteeksi laitetaan tarvittaessa moniammatillisen tiimin ammattilaisten lausunnot.

 

Kyllä

Päivitetty  24.3.2020