Siirry sivun sisältöön

Kuntoutusohjaus aikuisille

Kuntoutusohjaaja voi tavata asiakasta ja asiakkaan luvalla hänen läheisiään ja muita hänen kanssaan toimivia esimerkiksi sairaalassa, kotona, opiskelu- tai työpaikalla.

Tapaamisten ja käyntien sisältö ja laajuus riippuu asiakkaan toimintakyvystä, yksilöllisestä tilanteesta ja tarpeista.

Kuntoutusohjaus toteutuu kuntoutusohjausprosessin mukaisesti.

Kuntoutusohjaaja tapaa asiakasta poliklinikka- tai osastojakson yhteydessä sekä osallistuu tarvittaessa moniammatilliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmapalaveriin.

Kuntoutusohjaaja selvittää tarvittaessa etukäteen asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaista palvelutarjontaa.

Mitä kuntoutusohjaaja tekee?

Arvioi asiakkaan kokonaistilannetta:

 • voimavaroja ja kuormittavia tekijöitä

 • tiedon ja ohjauksen tarvetta sairaudesta tai vammasta, toimintakyvystä ja sen vaikutuksista päivittäiseen toimintaan ja arjen sujumiseen

 • ympäristön suhtautumista asiakkaan sairauteen tai vammaan.

Arvioi asiakkaan arjen sujumista ja haasteita

 • koti-, opiskelu- tai työpaikkakäynnin tarvetta.

Arvioi ja miettii asiakkaan ja tarvittaessa läheisten kanssa keinoja asiakkaan osallisuuden edistämiseen asiakkaan omat toiveet huomioiden

 • harrastukset

 • sosiaaliset suhteet

 • muu toiminta.

Keskustelee asiakkaan ja tarvittaessa läheisten kanssa esimerkiksi

 • sairaalajakson tutkimustuloksista ja niiden merkityksestä

 • sairauden tai vamman herättämistä peloista ja muista tunteista

 • tulevaisuudesta

 • keinoista ja palveluista, jotka edistävät arjen sujumista ja kuntoutumista.

Ohjaa ja neuvoo asiakasta

 • toimimaan arjessa kuntoutumista edistävällä tavalla ja ymmärtämään oman roolinsa osana kuntoutumista

 • tarvittavan ohjausmateriaalin löytämisessä ja käyttämisessä

 • tarvittaessa apuvälineiden käytössä.

Tiedottaa tarvittaessa moniammatillista työryhmää asiakkaan kokonaistilanteesta, kuntoutuksen tarpeista ja tavoitteista.

Tarkistaa kuntoutussuunnitelman mukaisten kuntoutusten ja palveluiden toteutumisen ja ohjaa tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin.

Sopii asiakkaan kanssa kuinka toimitaan jatkossa sekä miten kuntoutumista ja kuntoutussuunnitelman etenemistä seurataan.

Kuntoutusohjaaja voi tehdä kotikäynnin yksin tai siihen voi osallistua tarpeen mukaan asiakkaan luvalla hänen läheisiä tai muita asiakkaan kanssa toimivia.

Tapaamisen sisältö muodostuu sen mukaan onko asiakasta tavattu aikaisemmin. Käynnin kesto ja käyntien määrä riippuu asiakkaan tilanteesta. Kotikäyntien tekemiselle voi olla sairaalakohtaisia eroja.

Mitä kuntoutusohjaaja tekee?

Arvioi asiakkaan kokonaistilannetta

 • voimavaroja ja kuormittavia tekijöitä

 • tiedon ja ohjauksen tarvetta sairaudesta, toimintakyvystä ja sen vaikutuksista päivittäiseen toimintaan ja arjen sujumiseen

 • ympäristön suhtautumista asiakkaan sairauteen

 • mahdollisia kuntoutumisen esteitä

 • kodin turvallisuutta ja esteettömyyttä

 • kodinmuutostöiden ja asiakkaan apuvälineiden tarvetta.

Arvioi asiakkaan arjen sujumista ja haasteita.

Arvioi keinoja asiakkaan osallisuuden edistämiseen asiakkaan omat toiveet huomioiden

 • harrastukset

 • sosiaaliset suhteet

 • muu toiminta.

Keskustelee esimerkiksi

 • sairaalan tutkimustuloksista ja niiden merkityksestä

 • sairauden tai vamman herättämistä peloista ja muista tunteista

 • tulevaisuudesta

 • palveluista, sopeutumisvalmennuskursseista, järjestöjen toiminnasta ja vertaistuesta.

Ohjaa ja neuvoo

 • miten toimia arjessa kuntoutumista edistävällä tavalla ja ymmärtää oma roolinsa osana kuntoutumista

 • tarvittavan ohjausmateriaalin löytämisessä ja käyttämisessä

 • tarvittaessa apuvälineiden käytössä.

Tiedottaa tarvittaessa moniammatillista työryhmää asiakkaan kokonaistilanteesta, kuntoutuksen tarpeista ja tavoitteista.

Tarkistaa kuntoutussuunnitelman mukaisten kuntoutusten ja palveluiden toteutumisen ja ohjaa tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin.

Osallistuu tarpeen mukaan palvelusuunnitelman ja kuntoutussuunnitelman tekemiseen.

Sopii asiakkaan kanssa kuinka toimitaan jatkossa sekä miten kuntoutumisen ja suunnitelmien etenemistä seurataan.

Kuntoutusohjaaja voi käydä opiskelupaikalla yksin tai siihen voi osallistua asiakkaan luvalla oppilaitoksen edustaja.

Tapaaminen voi pitää sisällään asiakkaan opiskelun sujumisen arviointia, asiakkaan kuntoutumisen koordinointia ja seurantaa sekä ohjausta ja neuvontaa. Käynnin kesto ja käyntien määrä riippuu asiakkaan tilanteesta. Opiskelupaikalla käyntien toteuttamiselle voi olla sairaalakohtaisia eroja.

Mitä kuntoutusohjaaja tekee?

Arvioi asiakkaan kokonaistilannetta

 • voimavaroja ja kuormittavia tekijöitä

 • tarvetta tiedolle ja ohjaukselle sairaudesta ja toimintakyvystä ja niiden vaikutuksista opiskeluun ja kuntoutumiseen

 • opiskelun mahdollisuuksia ja esteitä.

Arvioi opiskeluympäristön

 • turvallisuutta ja esteettömyyttä

 • muutostöiden ja apuvälineiden tarvetta.

Arvioi ja miettii osallistujien kanssa keinoja asiakkaan osallisuuden edistämiseen asiakkaan omat toiveet huomioiden

 • sosiaaliset suhteet ja harrastukset

 • oppilaitoksen toiminnot: osallistuminen oppitunneille ja välitunneille, ryhmätyöt, käytännön harjoittelu.

Keskustelee asiakkaan kanssa

 • miten edistää opiskelun sujumista

 • sairaalassa tehdyistä arvioista, tutkimuksista ja niiden merkityksestä

 • asiakkaan toimintakyvystä, kuntoutuksen suosituksista ja tavoitteista

 • henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta

 • tulevaisuudesta.

Ohjaa ja neuvoo

 • verkostopalaveriin osallistujia toimimaan oppilaitoksen arjessa asiakkaan kuntoutumista edistävällä tavalla sekä ymmärtämään omat roolinsa osana asiakkaan kuntoutumista ja kuntoutuksen yhteistyötä

 • apuvälineiden hankinta- ja ympäristön muutostyöprosessissa

 • palveluihin, jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan liittyvissä asioissa sekä kertoo sopeutumisvalmennuskursseista, järjestöjen toiminnasta ja vertaistuesta

 • tarvittavan ohjausmateriaalin löytämisessä ja käyttämisessä.

Tarkistaa kuntoutussuunnitelman mukaisten kuntoutusten ja palveluiden toteutumisen ja ohjaa muihin toimenpiteisiin.

Sopii asiakkaan kanssa jatkosta ja miten kuntoutumisen etenemistä seurataan.

Kuntoutusohjaaja voi tavata asiakkaan työpaikalla yksin tai tapaamiseen voi osallistua asiakkaan luvalla esimerkiksi asiakkaan esimies ja/tai työterveyshuollon edustaja.

Tapaaminen voi pitää sisällään asiakkaantyön sujumisen arviointia, asiakkaan kuntoutumisen koordinointia ja seurantaa sekä ohjausta ja neuvontaa. Käynnin kesto ja käyntien määrä riippuu asiakkaan tilanteesta. Työpaikkakäyntien tekemiselle voi olla sairaalakohtaisia eroja.

Mitä kuntoutusohjaaja tekee?

Arvioi asiakkaan kokonaistilannetta

 • voimavaroja ja kuormittavia tekijöitä

 • tiedon tarvetta sairaudesta tai vammasta, toimintakyvystä sekä niiden vaikutuksista työntekoon ja kuntoutumiseen

 • ympäristön suhtautumista asiakkaan sairauteen tai vammaan

 • työnteon mahdollisuuksia ja esteitä

 • kotikäynnin tarvetta.

Arvioi työympäristön

 • turvallisuutta ja esteettömyyttä

 • muutostöiden ja apuvälineiden tarvetta.

Arvioi ja miettii keinoja asiakkaan osallisuuden edistämiseen asiakkaan omat toiveet huomioiden

 • sosiaaliset suhteet ja harrastukset

 • työpaikan toiminnot: osallistuminen kokouksiin, taukoihin ja muihin yhteisiin aktiviteetteihin.

Keskustelee

 • sairaalan tutkimustuloksista ja niiden merkityksestä

 • sairauden tai vamman herättämistä peloista ja muista tunteista

 • tulevaisuudesta

 • keinoista, jotka edistävät työnteon sujumista, työssä pysymistä ja kuntoutumista

 • palveluista, sopeutumisvalmennuksesta ja vertaistuesta.

Ohjaa ja neuvoo asiakasta

 • miten toimia arjessa kuntoutumista edistävällä tavalla ja ymmärtämään oman roolinsa osana kuntoutumista

 • apuvälineiden hankinta- ja työympäristön muutostyöprosessissa

 • apuvälineiden käytössä.

Tarkistaa kuntoutussuunnitelman mukaisen kuntoutuksen ja palveluiden toteutumisen ja ohjaa tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin.

Sopii osallistujien kanssa miten kuntoutumisen etenemistä seurataan.

Päivitetty 13.2.2024