Siirry sivun sisältöön

Apuvälineratkaisut ja taloudellinen tuki

Terveydenhuollon apuvälineratkaisut ja sosiaalitoimen apuvälinepäätökset edellyttävät yksilöllistä arviointia.

Apuvälineratkaisut terveydenhuollossa

Apuvälinepalvelussa ratkaisut koskevat yleensä apuvälineen luovuttamista käyttöön. Apuvälineratkaisun tekee terveydenhuollon ammattilainen yksilöllisen arvioinnin perusteella. Apuvälinepalvelujen laatusuosituksen mukaan apuvälineen tarpeen voi todeta ja sen luovuttamisesta voi päättää lääkärin lisäksi muukin terveydenhuollon ammattihenkilö asianomaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä sovitun työnjaon mukaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta antaman asetuksen (1363/2011) mukaan apuvälineen valinta on tehtävä yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa ja hänelle on annettava ymmärrettävällä tavalla tietoa apuvälineen valintaan liittyvistä vaihtoehdoista. Hoito- ja apuvälineratkaisuihin ei ole muutoksenhakuoikeutta.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 12 § ja yleisestä tietosuojasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 15 artiklan mukaan asiakkaalla on oikeus saada tietoa siitä, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu ja miten niitä käsitellään, sekä pyytää virheellisten tietojen oikaisua.

Taloudellinen tuki sosiaalitoimessa

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) mukaisesti päätökset ovat hallintolaissa (434/2003) tarkoitettuja hallintopäätöksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi päätökset vammaiselle henkilölle asuntoon asennettavien välineiden ja laitteiden tai päivittäisissä toiminnoissa tarvittavien muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen välineiden, koneiden ja laitteiden kustannusten korvaamisesta.

Etuja suovat hallintopäätökset tarkoittavat viranomaisen päätöksiä, joilla hyväksytään etuuksia hallinnon asiakkaille. Etuuksia haetaan yleensä viranomaiselta hakemuksella, jonka perusteella viranomainen tekee joko myöntävän tai kieltävän päätöksen. Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta asianomaiselta kunnalliselta toimielimeltä. Päätöksen mukana olevasta ohjeesta käy ilmi, missä ajassa, mihin viranomaiseen ja mihin osoitteeseen muutoksenhakuosoitus tulee toimittaa. Lisäksi ohjeessa kerrotaan, mitä asioita ja mitä liitteitä muutoksenhaussa on oltava.

Päivitetty 28.2.2024