Aivotoimintojen häiriöt

Aivotoimintojen neuropsykologisiin häiriöihin luetaan eri tiedonkäsittelyn toimintojen vaikeudet, tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen muutokset.

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Aivot ja aivotoimintojen häiriöt

Ihmisen aivot ovat monimutkainen elin, joka mahdollistaa ihmiselle ominaisen ajattelun ja toiminnan. Aivojen miljardit hermosolut muodostavat solujen välisiä yhteyksiä ja laajempia hermoverkkoja. Toimintakykymme perustuu näiden hermoverkkojen häiriöttömään toimintaan.​

Aivosairaudet ja tapaturmaiset pään vammat ​voivat aiheuttaa pysyviä aivokudoksen vaurioita ja aivotoimintojen häiriöitä. Toimintakyky voi häiriintyä monella eri toiminnan osa-alueella. Aivotoimintojen neuropsykologiset häiriöt ilmenevät esimerkiksi muistin, keskittymisen, havainnoinnin, puheen ja kielen tai tunteiden hallinnan muutoksina.

Aivot

Tieto kulkee aivojen hermoverkoissa kemiallisesti välittäjäaineiden ja sähköisten hermoimpulssien avulla. Aivot vastaavat ihmisen kaikesta tiedonkäsittelystä, käyttäytymisestä ja tunnekokemuksista. Aivot vastaanottavat ja käsittelevät aistien välittämää tietoa. Tunnekokemukset, esimerkiksi ilo ja suru, samoin kuin kipuaistimukset syntyvät aivoissa. Aivot säätelevät myös liikkumista ja puheen eri toimintoja.

Toimintakyky

Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ​​edellytyksiä selviytyä itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä päivittäisen elämän toiminnoista​. Toimintakyky voi heikentyä aivosairauden tai pään vamman jälkeen monista erilaisista syistä.

Neuropsykologiset oireet

Ihmisen tiedonkäsittelyyn liittyviä aivotoiminnan häiriöitä kutsutaan yleisesti neuropsykologisiksi oireiksi tai tiedonkäsittelyn oireiksi. Myös nimitystä kognitiiviset oireet käytetään kuvaamaan tiedonkäsittelyn vaikeuksia. Tavallisia ovat eriasteiset muistivaikeudet, tarkkaavuuden ja keskittymiskyvyn muutokset. Nähdyn tai kuullun hahmottamiseen voi tulla ongelmaa. Puheen ja kielellisen toiminnan häiriöitä kutsutaan afasiaoireiksi. Myös tunteiden hallinnassa ja kokemisessa sekä käyttäytymisessä ilmenevät muutokset voivat olla aivosairauden tai pään vamman jälkeisiä neuropsykologisia oireita​.

Koetut tiedonkäsittelyn vaikeudet eivät aina liity aivosairauksiin tai -vammoihin. Muun muassa mielenterveyden häiriöt, joista tavallisimpia ovat masennus ja ahdistuneisuus, sekä muut yleiseen hyvinvointiin vaikuttavat tilat kuten stressi, uupumus, univaje ja päihteet voivat aiheuttaa häiriöitä aivojen tiedonkäsittelyyn.

Neuropsykologisia oireita, niiden syitä ja vaikeusastetta voidaan selvittää neuropsykologisessa tutkimuksessa. Puheen ja kielen toimintahäiriöitä tutkii tarkemmin puheterapeutti.

Miten aivotoimintojen häiriöt muu​​​ttavat toimintakykyä?

Aivosairauksiin tai pään vammoihin liittyvät neuropsykologiset oireet ovat erilaisia riippuen siitä, minkälaisesta sairaudesta tai tilanteesta on kyse. Oleellista on, missä aivojen osassa ja miten laaja vaurio on. Eri aivotoiminnot painottuvat eri osiin aivoja.

Äkilliseen sairastumiseen (kuten aivoverenkiertohäiriöön) tai pään tapaturmaiseen vammaan liittyvät oireet ovat voimakkaimmillaan heti sairastumisen jälkeen. On tavallista, että oireet lievenevät ajan myötä toipumisen edetessä.

Etenevien muistisairauksien oireet alkavat tyypillisesti vähitellen ja muuttuvat ajan myötä yhä hankalammiksi. Yleisin muistisairaus on Alzheimerin tauti.

Mielialaongelmiin ja muihin mielenterveyden häiriöihin liittyvät neuropsykologiset oireet vaihtelevat usein voinnin mukaan ja esimerkiksi masennuksessa lievittyvät toipumisen myötä.

Lue lisää:

​​

Muualla terveyskylässä

Mielente​rveystalo sisältää tietoa mielenterveyden ongelmiin liittyvistä tiedonkäsittelyn ja oppimisen vaikeuksista​. Voit myös lukea, miten tiedonkäsittelyn pulmat vaikuttavat ihmisen mielenterveyteen.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


neuropsykologia; aivosairaudet; pään vammat; toimintakyky; aivot

Päivitetty  9.11.2018