Siirry sivun sisältöön

Toiminnanohjauksen häiriöt

Toiminnanohjauksen ongelmat näkyvät selvimmin itsenäistä toimintaa vaativissa tilanteissa työelämässä, monimutkaisemmissa arkipäivän toimissa ja sosiaalisissa suhteissa.

Toiminnanohjauksen häiriön vuoksi henkilö ei pysty käyttämään muita tiedonkäsittelyn toimintojaan aloitteellisesti, joustavasti, tehokkaasti ja kontrolloidusti. Myös käyttäytyminen ja sosiaalinen vuorovaikutus voivat poiketa tavanomaisesta.

Toiminnanohjauksen vaikeuksia ei aina havaita sairastumisen alkuvaiheessa. Varsinkaan lievät ongelmat eivät tavallisesti näy rutiininomaisissa suorituksissa, joita monet arkipäivän tilanteet ovat. Ajan myötä toiminnanohjauksen häiriöt voivat johtaa työkyvyn heikkenemiseen tai sosiaalisten ongelmien kasaantumiseen. Sosiaalisten tilanteiden muuttuneet tulkinnat ja uudenlainen reagointi voivat aiheuttaa hämmennystä ja ristiriitoja ihmissuhteisiin.

Lievät häiriöt näkyvät selvimmin tilanteissa, joissa tarvitaan rutiininomaisten toimintatapojen muuttamista ja uuden omaksumista, toiminnan suunnittelua, useamman asian rinnakkaista tekemistä, päätöksentekoa ja käyttäytymisen kontrollia. Vaikeissa toiminnanohjauksen häiriöissä oman toiminnan suunnittelu ja kontrollointi voi olla yleisesti heikkoa ja henkilö esimerkiksi täysin aloitekyvytön.

Oman toiminnan suunnittelu voi vaikeutua toiminnanohjauksen häiriöissä, mikä heikentää monimutkaista ongelmanratkaisua. Useamman asian rinnakkainen hallinta vaikeutuu, tehtävien tärkeysjärjestykseen paneminen ja niiden ajoittaminen sekä niiden aloittaminen ja loppuunsaattaminen eivät suju.

Suunnittelun häiriö voi näkyä myös vaikeutena luoda realistisia tavoitteita omalle toiminnalle ja hyötyä muiden antamasta palautteesta. Henkilö saattaa arvioida omat voimavaransa liian optimistisesti esimerkiksi työkyvyn suhteen, eikä ole valmis muuttamaan käsitystään ilmeisistä ongelmatilanteista huolimatta.

Uuden oppiminen ja mieleen palauttaminen voivat vaikeutua, koska asioiden tehokas organisointi ja muististrategioiden käyttö eivät toimi.

Arkisissakin tilanteissa valintojen ja päätösten tekeminen vaikeutuu. Lievemmissä häiriöissä tämä näkyy yleisenä epävarmuutena päätösten teossa. Vaikeammat häiriöt voivat näkyä arjessa esimerkiksi vaatteiden valinnan ylivoimaisuutena.

Toiminnanohjauksen häiriö voi ilmetä käyttäytymisen säätelyn vaikeutena, kuten korostuneena impulsiivisuutena ja toiminnan kontrolloimattomuutena. Henkilö saattaa toimia harkitsemattomasti, hän saattaa lipsauttaa epäasiallisen kommentin tai poiketa asiasta kesken keskustelun, kun ajatus karkaa muualle.

Sairastuneen aloitekyky voi heiketä niin, että hänen on oma-aloitteisesti vaikea ryhtyä toimeen, mikä saatetaan virheellisesti tulkita masennukseksi tai välinpitämättömyydeksi.

Toiminnasta toiseen siirtyminen voi olla joustamatonta ja edelliseen toimintaan juuttuvaa.

Päivitetty 12.3.2021