Siirry sivun sisältöön

Neuropsykologiset oireet

Aivojen vauriot ja hermoverkkojen toimintahäiriöt aiheuttavat neuropsykologisia oireita. Tavallisin oire on muistivaikeus.

Ihmisen aivot ovat monimutkainen elin, joka mahdollistaa ihmiselle ominaisen ajattelun, tunnekokemukset ja toiminnan. Aivojen miljardit hermosolut muodostavat solujen välisiä yhteyksiä ja laajempia hermoverkkoja. Tieto kulkee hermoverkoissa kemiallisesti eri välittäjäaineiden ja sähköisesti hermoimpulssien avulla. Toimintakykymme perustuu näiden yhteyksien ja hermoverkkojen häiriöttömään toimintaan. Aivomme ovat unenkin aikana aktiiviset.

Aivot vastaanottavat ja käsittelevät eri aistien välittämää tietoa. Havaintojen tulkinta, ajattelu ja muistaminen tapahtuvat aivoissa. Tiedonkäsittelystä käytetään nimitystä kognitiiviset toiminnot. Tunnekokemukset (emootiot), kuten ilo ja suru, samoin kuin kipuaistimukset syntyvät aivoissa. Aivot säätelevät myös liikkumista ja puheen eri toimintoja.

Ihmisen tiedonkäsittelyyn liittyviä aivotoiminnan häiriöitä kutsutaan neuropsykologisiksi oireiksi. Myös nimitystä kognitiiviset oireet käytetään kuvaamaan tiedonkäsittelyn vaikeuksia. Tavallisia oireita ovat eriasteiset muistivaikeudet, tarkkaavuuden ja keskittymiskyvyn häiriöt. Aloitekyky voi heikentyä, oman toiminnan suunnittelu ja sujuva eteneminen vaikeutua. Nähdyn tai kuullun hahmottamisessa voi olla ongelmaa. Puheen ja kielellisen toiminnan häiriöitä kutsutaan afasiaoireiksi. Tunteiden hallinnassa, ilmaisussa ja kokemisessa sekä käyttäytymisessä ilmenevät muutokset voivat olla aivosairauden tai pään vamman jälkeisiä neuropsykologisia oireita. Myös arviointikyvyn heikentyminen ja oiretiedostuksen vaikeus voivat olla neuropsykologisia oireita.

Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen fyysisiä, psyykkisiä, kognitiivisia ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä päivittäisen elämän toiminnoista. Toimintakyvyn osa-alueita ovat esimerkiksi työkyky, opiskelukyky, kyky itsenäiseen arkiselviytymiseen ja kyky ajaa autoa turvallisesti.

Päivitetty 12.3.2021