Gå till sidans innehåll

Hjärtstillestånd som orsak till intensivvård

Intensivvård behövs ofta efter en hjärtinfarkt som har lett till återupplivning.

Efter ett hjärtstillestånd är syftet med intensivvården att hålla livsprocesserna så stabila som möjligt, så att de skador på hjärnan och andra organ som orsakats av hjärt- och blodcirkulationsstilleståndet blir så små som möjligt och inte förvärras.

När blodcirkulationen stannar, avbryts den livsviktiga syretillförseln till vävnaderna och patienten får skador på grund av syrebristen. Framför allt hjärnan är sårbar för följderna vid syrebrist och intensivvården syftar särskilt till att säkerställa hjärnans återhämtning.

De vanligaste orsakerna till hjärtstillestånd är en ny blodpropp eller ett ärr från en tidigare blodpropp som kan störa hjärtats elektriska aktivitet.

Intensivvård efter hjärtstillestånd

När det gäller hjärnan är det viktigaste att förebygga och behandla skadliga fenomen som blodtrycksfall, andningssvikt och feber på intensivvårdsavdelningen under noggrann övervakning.

Till en början är patienterna ofta nedsövda, men man strävar efter att väcka dem när situationen har stabiliserats så att prognosen för hjärnans återhämtning kan bedömas. Om patienten inte vaknar upp som förväntat görs ytterligare undersökningar, till exempel bilddiagnostiska undersökningar av hjärnan, analyser av laboratorieprov som anger prognosen och ibland en bedömning av hjärnans elektriska aktivitet med hjälp av EEG, som mäts från huden på huvudet.

En neurolog bedömer patientens kliniska tillstånd och medvetandenivå tillsammans med intensivvårdsläkaren. Ibland väntar man flera dagar på att patienten ska vakna, men en lång period av djup medvetslöshet tyder ofta på en dålig prognos.

Prognosen för återhämtning påverkas av patientens

  • ålder

  • bakomliggande sjukdomar

  • hjärtrytmrubbningens art

  • hjärtstilleståndets varaktighet

  • bröstkompressioner: om patienten fick bröstkompressioner omedelbart efter hjärtstilleståndet.

Allvarliga skador på hjärnfunktionen vid hjärtstillestånd försämrar vanligtvis förmågan att återgå till ett självständigt liv och avgör i stor utsträckning patientens totala prognos.

Återhämtning efter hjärtstillestånd

När en patient vaknar upp efter ett hjärtstillestånd kan hen vara förvirrad och uppskärrad. Att vakna upp är dock ett gott tecken med tanke på prognosen, och förvirringen brukar gradvis avta. Minnet kan också till en början vara mycket dåligt, men många av de första symtomen avtar under de följande veckorna och månaderna. Efter att patienten har flyttats till vårdavdelningen ges anvisningar för fortsättningen, inklusive ett läkarutlåtande om hur långt körförbud patienten får efter händelsen.

Kardiologerna, det vill säga hjärtläkarna, planerar uppföljningen av hjärtsjukdomar. Förutom medicinering kan den fortsatta behandlingen omfatta koronarangiografi och ballongvidgning, hjärtkirurgi eller insättande av pacemaker.

Uppdaterad 24.11.2023