Gå till sidans innehåll

Observation av patienten på intensivvårdsavdelningen

Intensivvårdspatientens tillstånd övervakas ständigt via en övervakningsmonitor. Monitorn varnar vid avvikande värden.

En övervakningsmonitor övervakar patientens livsprocesser på intensivvårdsavdelningen

På intensivvårdsavdelningen är patienterna kopplade till en övervakningsmonitor. De översta gröna raderna på bilden är EKG-kurvan, som visar hjärtats elektriska funktion. Man har fäst 5–10 elektroder på patientens bröstkorg. Det stora gröna talet till höger visar pulsen.

Den röda vågiga linjen visar blodtrycket mätt från en artärkateter. Kanylen förs in i patientens artär, vanligtvis i handleden eller armvecket. Blodet pulserar genom artären enligt kurvan på bilden. Det röda talet på sidan visar blodtrycket och i parenteserna bredvid syns medelartärtrycket (MAP) som övervakas mest under intensivvården.

Den vita kurvan på monitorn visar andelen koldioxid som mäts i andningstuben. Andelen varierar med in- och utandningen. Den används för att bedöma om andningen är tillräcklig och för att se hur snabbt du andas. Talen bredvid visar det uppmätta koldioxidvärdet, den uppmätta syrehalten i procent och andningsfrekvensen.

Det blågråa talet är blodtrycket som mäts med en blodtrycksmanschett.

På den nedersta raden visar det gula talet 97 syremättnaden som mäts med en pulsoximeter på fingret. Det bästa värdet är 100, och över 90 är vanligtvis bra. Den röda siffran 7 och den gula siffran 7 är tal som anger fluktuationen i artärkurvans höjdnivå. Patientens kroppstemperatur visas i vitt. Värdet kommer vanligtvis från en värmesensor som är fäst vid urinkatetern.

Monitorerna har en larmgräns så att personalen reagerar när något värde avviker och patientens tillstånd förändras. Ju större avvikelse, desto högre är larmet.

Uppdaterad 24.11.2023