Gå till sidans innehåll

En brännskadad patient i intensivvård

Det nationella ansvaret för behandling av svåra brännskador ligger hos intensivvårdsavdelningen vid brännskadecentret på Jorvs sjukhus, som är specialiserat på brännskador. Intensivvård för brännskador kan ta lång tid, till och med veckor.

En patient med en brännskada som täcker mer än 20 procent av kroppsytan bör nästan alltid läggas in på intensivvårdsavdelning, åtminstone under en kort period.

En patient med en mindre brännskada kan också behöva intensivvård,

  • om brännskadan finns i ansiktet eller på halsen

  • om patienten till exempel vid en husbrand också har fått rök i lungorna ("rökgasinhalation")

  • om patienten har fått en kolmonoxid- eller cyanidförgiftning av förbränningsgaser,

  • om patienten har en annan sjukdom eller ett annat tillstånd som gör att brännskadan medför en större fara och ett behov av effektivare behandling.

Intensivvård av en patient med en allvarlig brännskada tar ofta lång tid, ibland flera veckor. Ju bredare och djupare brännskadan är, desto längre tid tar behandlingen och desto större är risken för associerade problem. Brännskador och de operationer som krävs för att behandla dem utsätter kroppen för stress och en brännskada kan leda till problem som andningssvikt, cirkulationssvikt, njursvikt och sepsis, dvs. generaliserad infektion. Respiratorvård kan behövas under lång tid, men man försöker koppla bort patienten från respiratorn så snart det är möjligt vad gäller mående och vård.

En brännskada kännetecknas av hudskador som orsakats av brännskadan. Om brännskadan är djup kommer huden inte att läka av sig själv, utan det krävs rekonstruktiv kirurgi. Brännskadan kan också vara så ytlig att det inte behövs någon operation. De grundläggande principerna för kirurgisk behandling är borttagning av skadad hud och korrigering av den uppkomna skadan. Vid rekonstruktiv kirurgi används hudtransplantationer och andra plastikkirurgiska metoder. Både avlägsandet av brännskadan och hudtransplantationer kan kräva fler än en operation. Operationerna utförs i en särskild operationssal för brännskador, som ligger bredvid intensivvårdsavdelningen.

Lokalbehandling av sår utförs i intensivvårdsrummet av intensivvårdssjukskötare, under ledning av brännskadekirurger. Lokalbehandling innebär att såren rengörs och att förbanden som täcker såren byts, ibland ända upp till två gånger om dagen, i allmänhet mer sällan. Man försöker behandla smärtan effektivt, och ibland blir patienten lätt nedsövd inför sårvård. Smärtan kan också behandlas med bedövning, om det är möjligt med tanke på brännskadans läge.

Tillräcklig näring och rehabilitering utgör en viktig del av intensivvården och återhämtningen vid brännskador. Om patienten inte kan äta ges näringen via en näsmagslang. Så snart patienten kan äta själv får hen mat. Vid behov ges extra näring genom en näsmagslang, eftersom det vanligtvis tar lite tid innan aptiten återkommer.

Fysioterapeuter och ergoterapeuter hjälper intensivvårds- och brännskadesjukskötarna med rehabiliteringen. Man försöker få patienten att röra på sig så snart måendet tillåter, först sittande på sängkanten, sedan i en stol och så snart som möjligt upp på fötterna ifall hudtransplantationerna inte utgör några rörelsehinder.

När behovet av intensivvård har upphört flyttas patienten till brännskadeavdelningen bredvid intensivvårdsavdelningen för fortsatt vård. Även därefter krävs ibland en större operation, varefter patienten vid behov kan läggas in på intensivvårdsavdelning för en kort återhämtningsperiod. Vårdpersonalen på intensivvårds- och brännskadeavdelningarna arbetar både på intensivvårdsavdelningen och på vårdavdelningen, så det är troligt att en patient vårdas av samma sjukskötare på båda avdelningarna.

Anhöriga till en patient med brännskador utgör en viktig del av patientvården under sjukhusvistelsens olika skeden. Inledningsvis kommer de att delge information om patientens bakomliggande sjukdomar, medicinering och funktionsförmåga före skadan, om patienten själv inte klarar av att berätta. Kirurger, intensivvårdsläkare och sjukskötare ger anhöriga regelbundet realistisk information om patientens tillstånd och vårdplan. När patientens tillstånd förbättras blir stödet från de anhöriga allt viktigare.

Uppföljande vård och rehabilitering av omfattande brännskador utförs på ett multidisciplinärt sätt på brännskadecentrumets vårdavdelning. På vårdavdelningen för brännskador arbetar bland annat socialarbetare, sjukskötare, fysioterapeuter, ergoterapeuter, näringsterapeuter, plastikkirurger, infektionsläkare och vid behov anestesiläkare. Varje patient får individuella återhämtningsmål, som vid behov specificeras under vårdperioden. När såren efter en omfattande brännskada har läkt ökar rehabiliteringens betydelse.

Rehabiliteringen fortsätter på vårdavdelningen tills patienten har återhämtat sig tillräckligt bra för att skrivas ut eller flyttas till en vårdplats på hemorten. Hörnstenarna i rehabiliteringen är gott psykiskt välbefinnande, tillräckligt näringsintag, aktiv fysioterapi samt ergoterapi och ärrbehandling. Efter utskrivningen fortsätter vården och uppföljningen vid polikliniken för brännskador. Ibland måste ärr från en brännskada korrigeras i ett senare skede med mindre operationer.

Uppdaterad 24.11.2023