Gå till sidans innehåll

Grupper med specialbehov i operationssalen

Patienter som genomgår en operation ges god vård enligt jämställdhetsprincipen, oavsett ålder, sjukdom eller bakgrund.

Patienten ska behandlas på ett sätt som inte kränker patientens människovärde och som respekterar patientens privatliv och övertygelse.

I operationssalen försöker vi till exempel låta patienten bära en slöja så länge som möjligt. Frågor som rör patientens kön beaktas så långt det är praktiskt möjligt.

Diskutera frågor som gäller din övertygelse med din behandlande läkare i god tid i förväg så att läkaren kan garantera högsta kvalitet och säkraste möjliga behandling.

Blodsockervärdena följs upp oftare än normalt. Vid behov ges kortverkande insulin eller sockerhaltig vätska genom en venkateter redan på avdelningen.

Berätta om din graviditet så snart du är gravid eller misstänker att du är gravid.

Graviditetens inverkan på blodcirkulationen beaktas i patientens ställning på operationsbordet. Patienten placeras i sidoläge genom att lägga en kudde under höger sida.

Efter operationen kommer barnmorskan vid behov och säkerställer fostrets välbefinnande genom att kontrollera dess hjärtfrekvens.

Du får instruktioner om amning efter operationen, eftersom en del smärtstillande läkemedel kan samlas i modersmjölken. Läs mer om smärtbehandling för gravida och ammande mammor:

En av föräldrarna kan vanligtvis följa med barnet till operationsavdelningen. Efter operationen får föräldern komma till uppvakningsrummet om avdelningens övriga verksamhet och de andra patienterna tillåter det.

Tolkar och egenvårdare får som regel följa patienten till operationsavdelningen och uppvakningsrummet om den övriga verksamheten på avdelningen tillåter det. De hjälper personalen med att trygga en god vård för patienten.

Äldre patienters förmåga att anpassa sig till den stress som narkos och operation orsakar är betydligt sämre än hos unga patienter. Postoperativ förvirring och försämrad informationsbehandling är vanliga problem.

De speciella behov som äldre patienter har beaktas då anestesi och kirurgi planeras. De som lider av demenssjukdomar bör ta med sig mappen från hemsjukvården. Det hjälper vårdpersonalen att bilda sig en uppfattning om patientens mentala och fysiska tillstånd före operationen.

Pacemakerns uppgift är att synkronisera hjärtats rytm när hjärtats inbyggda impulssystem inte fungerar normalt. Om du ska opereras ska du alltid nämna att du har en pacemaker.

Om du har ett pacemakerkort, ta med det till polikliniken. Ta med även eventuella pacemakerrelaterade patientjournaler ifall operationen utförs på ett annat sjukhus än var du brukar gå på kontroll.

Vid behov kontaktar vårdenheten pacemakerpolikliniken för eventuella justeringar på operationsdagen.