Gå till sidans innehåll

Operationsterminologi

I Operationshuset hittar du rikligt med information om kirurgiska ingrepp och frågor som rör dessa. I denna sjukhusordlista har sammanställts de vanligaste orden som används inom kirurgi.

Saknas det något i ordlistan eller behöver någon förklaring förklaras noggrannare? Du kan ge oss tips genom att ge respons.

 • A

  • Allodyni

   Ett tillstånd där normalt smärtfria stimuli orsakar smärta.

   Nyckelord: känselstörning, smärttillstånd

  • Analgesi

   Smärtfrihet, smärtbehandling, smärtlindring.

   Nyckelord: smärtfrihet, smärtbehandling, smärtlindring

  • Anestesi

   Anestesi betyder smärtlöshet och känselbortfall. Det är en allmän benämning på narkos och bedövning.

   Nyckelord: narkos, bedövning, smärtfrihet, känselbortfall

  • APS

   Med APS-team (Acute Pain Service) avses den arbetsgrupp för akut smärtbehandling som ger konsultationshjälp, särskilt vid smärtbehandling av opererade patienter i utmanande situationer.

   Nyckelord: Acute Pain Service, smärtbehandling

  • Artärkateter

   En tunn kanyl som förs in i en artär, det blodkärl som transporterar blodet bort från hjärtat, för att mäta blodtrycket eller ta blodprover.

   Nyckelord: artärkanyl

 • B

  • Balanserad anestesi

   En anestesimetod, där flera läkemedel i kombination med varandra leder till sömn, smärtfrihet och muskelavslappning.

   Nyckelord: kombinerad anestesi

  • Bedövning

   Genom bedövning skapas känsellöshet och smärtfrihet.

   Nyckelord: känslobortfall, smärtfrihet

  • Bedövningsmedel

   Ett läkemedel som blockerar uppkomsten och överföringen av nervimpulser i nerverna.

   Nyckelord: smärtlindring, smärtstillande

  • Blodtomt fält

   En metod där venerna töms på blod med hjälp av ett spänt förband eller en manschett. Det här förbättrar operationsförhållandena. Metoden används vid arm- och benoperationer.

   Nyckelord: ventömning, förbättrade operationsförhållanden

  • Blood patch

   Blood patch används för att behandla långvarig huvudvärk efter en spinalbedövning genom att ta patientens eget blod och injicera det i ett utrymme bredvid ryggmärgskanalen. Blodet trycker på ryggmärgskanalen, så att det låga trycket som sticket orsakat återgår till det normala.

   Nyckelord: långvarig huvudvärk, biverkning av ryggmärgsbedövning

 • C

  • Central venkateter

   Kateter som är avsedd för tillförsel av stora mängder vätska eller näring. Central venkateter eller CVK läggs in via nyckelbensvenen eller halsvenen.

   Nyckelord: CVK, central venkateter, näringskateter, kateter för vätsketerapi, mätkateter

  • Checklista

   En lista med kontroller som främjar säkerheten. De kan användas i alla operationssalar. Syftet med checklistan är att stödja godkända säkerhetsrutiner och att förbättra informationen och teamarbetet.

   Checklistan delar upp operationen i tre faser: fasen före anestesin (inskrivning), fasen före operationen (time-out) och fasen före man lämnar operationssalen (utskrivning).

   Nyckelord: checklista, säkerhetspraxis, säkerhet i operationssalen

  • CPAP-mask

   En mask eller en andningstub som skapar ett kontinuerligt positivt lufttryck under spontan andning.

   CPAP-masken stöder andningen efter operationen. Patienter som lider av sömnapné och använder CPAP-masken hemma rekommenderas ta den med till sjukhuset inför operationen.

   Nyckelord: Mask, continuous positive airway pressure

 • D

  • Dolorimeter

   Smärtnivån mäts med en speciell anordning, en s.k. dolorimeter. Sjukskötaren kan handleda i att välja den för patienten mest lämpliga.

   Nyckelord: VAS, Visual Analogue Scale, VRS, Visual Rating Scale, NRS, Numeral Rating Scale

 • E

  • Enteral

   Näring, vätska eller medicin tillförs via en sond i matsmältningskanalen.

   Nyckelord: oralt, rektalt

  • Entropi

   Mätningsmetoder som baserar sig på hjärnaktivitet, dvs. EEG. Platta hudelektroder fästs i pannan på patienten och ger information om sömnen under generell anestesi.

   Nyckelord: BIS, bispektral-index, SE, State Entropy, RE, Response Entropy

  • Epiduralbedövning

   Vid epiduralbedövning införs en tunn slang (kateter) genom vilken bedövningsmedel tillförs i epiduralrummet.

   Nyckelord: bedövning i en zon, postoperativ smärtbehandling, smärtbehandling vid förlossning, smärtbehandling vid cancer

  • Epiduralkateter

   En tunn slang (kateter) genom vilken det tillförs smärtstillande och bedövande läkemedel in i epiduralrummet.

   Nyckelord: bedövning, akut smärta, medicinsk behandling, kateter, tunn kateter, tunn slang

  • Epiduralrum

   Utrymmet mellan hårda ryggmärgshinnan och ryggkotans bindvävshinna.

   Nyckelord: epiduralrum

 • G

  • Generell anestesi

   Generell anestesi, dvs. narkos, är ett tillstånd som åstadkoms med läkemedel, då patienten inte känner, reagerar eller kommer ihåg den smärta som ingreppet orsakar eller är medveten om det som händer under narkosen. Generell anestesi kan också vara förknippad med muskelförlamning.

   Nyckelord: anestesi, medicinsk sömn

 • H

  • Hyperalgesi

   Minskad smärttröskel, överkänslighet för smärta. Hyperalgesi kan förekomma både i den skadade vävnaden och utanför den skadade vävnaden.

   Nyckelord: minskad smärttröskel, överkänslighet för smärta

 • I

  • Induktion

   Syftar på det inledande skedet av anestesin, från nedsövningsskedet till skedet då tillräckligt narkosdjup uppnåtts.

   Nyckelord: induktion av anestesi, induktion av narkos, igångsättning av narkos

  • Infektion

   Infektion, inflammation. Innebär att patogenerna tränger in i kroppen och förökar sig i blodet eller i vävnaderna, vilket orsakar eventuella symtom och skador.

   Nyckelord: inflammation, inflammatoriskt tillstånd, patogen

  • Infiltrationsbedövning

   En bedövningsmetod som innebär att endast en mindre kroppsdel, ett ytligt hudområde eller slemhinnorna bedövas lokalt. Bedövningsmedlet sprutas direkt in i den vävnad som ska opereras. Används även vid postoperativ smärtlindring.

   Nyckelord: lokalbedövning, bedövningsmetod, lokalt känselbortfall, postoperativ smärtbehandling

  • Infusion

   Att tillföra en patient vätska via en kanyl eller en kateter.

   Nyckelord: dropp, vätskeöverföring

  • Infusionslösning

   En sammanfattande benämning på vätskelösningar som används för vätskebehandling av patienter, spädning av läkemedel eller sköljning av det opererade området. Det finns olika lösningar för olika ändamål. De vanligaste vätskorna innehåller oftast vatten och salter.

   Nyckelord: vätsketerapi, utspätt läkemedel, vätska för sårsköljning, intravenös vätsketerapi

  • Inhalationsanestesi

   En form av allmän anestesi där anestesi upprätthålls med hjälp av en respirator som tillför syrgas via inandningsluften.

   Nyckelord: inhalerbar anestesi, medicinsk gas

  • Intensivvård

   Sisältö Mer krävande vård på en intensivvårds- eller intensivövervakningsavdelning. Krävande vård innebär t.ex. att patientens andning assisteras mekaniskt, t.ex. med hjälp av respirator.

   Nyckelord: krävande vård, krävande patientvård

  • Intravenös bedövning

   Bedövningsmetod som används i operationer i övre extremiteter, där venerna i operationsområdet (blodkärl som leder blodet till hjärtat) töms med en manschett och bedövningsmedel i stället injiceras.

   Nyckelord: bedövningsmetod, intravenös bedövning

  • Intubation

   Andningstub placeras i luftstrupen.

   Nyckelord: insättning av andningstub, tryggande av andning, upprätthållande av andning

  • Intubationsrör

   En tub som förs in i struphuvudet eller luftstrupen och som håller luftvägarna öppna för tillförseln av syre och anestesigaser. Andningstuben sätts in när patienten sover.

   Nyckelord: andningstub, endotrakealtub, orotrakealtub, trakeostomi, konstgjord luftväg

 • K

  • Kateter

   Flexibelt och smidigt rör som används för att tillföra eller avlägsna vätska från kroppen. Det finns olika slags katetrar, till exempel central venkateter och urinkateter.

   Nyckelord: kanyl, kateter

  • Koagulationsstörning

   Under operationen är det viktigt att säkerställa att blodet koaguleras tillräckligt för att stoppa blödningen efter operationen och säkerställa att operationen lyckas. Vid behov ges patienten koaguleringsmedel i blodet. Å andra sidan är det viktigt att se till att koagulationsbenägenheten inte ökar för mycket, så att eventuella blodproppar undviks.

   Narkosläkaren och kirurgen planerar tillsammans optimeringen av faktorerna som påverkar koagulationsbalansen samt förbereder nödvändiga läkemedel.

   Om du har regelbunden antikoaguleringsmedicinering kommer du att få instruktioner före operationen om din medicinering behöver sättas på paus eller bytas ut till ett annat preparat.

   Nyckelord: koagulation, koagulationsfaktorer, anti-koagulationsmedicinering, koagulationsbalans, koagulationsbenägenhet

  • Kortvarig narkos

   Kortvarig narkos eller lätt narkos där patientens andning assisteras med en mask.

   Nyckelord: kortvarig narkos, lätt narkos

 • L

  • Laparoskopi, laparotomi

   Bukkirurgi som görs antingen som laparotomi eller laparoskopi. Laparotomi betyder öppen kirurgi och laparoskopi titthålsoperation.

   Nyckelord: titthålskirurgi, öppen kirurgi, kirurgiskt snitt, hål i huden

  • Laryngoskop

   Ljusavgivande endoskop som nvänds i samband med insättning av andningstub.

   Nyckelord: laryngoskop, endoskop, ljusavgivande endoskop

  • Larynxmask

   Används i samband med generell anestesi för att skydda luftvägarna.

   Nyckelord: LMA, larynxmask

  • Ledningsanestesi

   En bedövningsmetod där ett bedövningsmedel injiceras nära en enskild nerv eller en nervfläta. Kan användas som en form av bedövning under en operation eller för postoperativ smärtbehandling.

   Nyckelord: bedövningsmetod, nervbedövning, anestesiform

  • Likvorrum

   Vätskerum som omger ryggmärgen, där smärtstillande medel och bedövningsmedel kan injiceras.

   Nyckelord: spinalrum, vätskerum

  • Lustgas

   Gas som har sövande och smärtstillande effekt. Lustgas blandas med syre via en respirator. Kan också användas för smärtlindring.

   Nyckelord: kväveoxidul, gas, smärtstillande gas

 • M

  • Mask

   Syre, luft eller narkosgaser ges till patienten med hjälp av olika masker.

   Nyckelord: mask, näsgrimma

  • Monitorering

   Övervakning och monitorering av patientens tillstånd. Oftast handlar det om monitorering av blodtryck, puls, hjärtfrekvens och blodsyre.

   Nyckelord: patientövervakning, patientmonitorering

  • Muskelrelaxant

   Läkemedel som används vid generell anestesi som har en avslappnande effekt på muskulaturen.

   Nyckelord: avslappnande av skelettmuskulatur, muskelrelaxant, allmän anestesi

 • O

  • Opioider

   Starkt smärtstillande läkemedel som påverkar genom det centrala nervsystemet. Starka opioider är till exempel morfin och oxikodon. Svaga opioider är till exempel tramadol och kodein.

   Nyckelord: starkt smärtstillande, smärtlindrande läkemedel

 • P

  • Parenteral

   Doseringsvägen annan än matsmältningskanalen. Hänvisar vanligen till intravenös dosering.

   Nyckelord: utanför tarmkanalen, doseringsväg, läkemedelsrutt, vätskeväg

  • PCA

   En apparat som tillåter patienten att själv dosera det smärtstillande medlet direkt in i venen. Används för att behandla postoperativ smärta efter smärtsamma operationer.

   Nyckelord: Patient Controlled Analgesia, PCA-apparat för smärtbehandling, smärtbehandling

  • Plexusbedövning

   En bedövningsmetod där medlet injiceras runt nervflätan. Bedövningen följs av lokal känsellöshet och/eller av smärtfrihet i en del av eller i hela kroppen inför operationen eller med tanke på postoperativ smärtbehandling.

   Nyckelord: bedövning av nervfläta, smärtbehandling vid operation, postoperativ smärtbehandling

  • Postspinal huvudvärk

   Huvudvärk efter spinalbedövning orsakas av ett lågt tryck i ryggmärgsvätskan.. Den känns typiskt i stående ställning och blir bättre om man lägger sig ner. Huvudvärken kan vårdas med blood patch.

   Nyckelord: huvudvärk till följd av en lumbalpunktion, spinal bedövning, huvudvärk i stående ställning

  • Pulsoximeter

   En apparat som mäter syrehalten i blodet. Apparaten används för att bedöma om andningsfunktionen är tillräcklig. Sensorn fästs vanligtvis på ett finger eller en örsnibb.

   Nyckelord: syrehalt i blodet, syremättnad, övervakning av syretillförsel

 • R

  • Respirator

   Respiratorn tar hand om nödvändigt gasutbyte, dvs. upptag av syrgas och avgivande av koldioxid under anestesi.

   Nyckelord: respirator, ventilator

 • S

  • Sedering

   Lugnande. Vid sedering ges lugnande medel intravenöst och/eller starka smärtstillande läkemedel. för att lindra smärta, rädsla och ångest.

   Sedering används till exempel i samband med olika ingrepp som förutsätter bedövning.

   Nyckelord: smärtlindring, lindring av rädsla, operationsrädsla, operation med bedövning

  • Steril

   Helt ren, bakteriefri. Kravnivå för operationsområdet, draperingen och instrument.

   Nyckelord: helt ren, bakteriefri.

  • Syrgas

   Operationspatienter behöver ofta extra syrgas. Syrgas ges med hjälp av en syrgasmask, en näsgrimma eller genom en anestesiapparat under generell anestesi.

   Nyckelord: extra syrgas, syrgasmask, näsgrimma

  • Sårbedövning

   Smärtbehandlingsmetod där man sprayar bedövningsmedel runt ett operationssår eller placerar en kateter i området för kontinuerlig dosering av en bedövningslösning. Sårbedövning används i samband med postoperativ smärtbehandling.

   Nyckelord: smärtbehandlingsmetod, bedövning av operationssår

  • Sömnmedel

   Intravenöst läkemedel som hjälper patienten att somna. Används i inledandet och upprätthållandet av generell anestesi samt i mindre doser som avslappnande och lugnande medel.

   Nyckelord: nedsövningsmedel, narkos, generell anestesi, avslappnande medel, lugnande läkemedel

 • U

  • Uppvakningsrum

   Ett postoperativt övervakningsrum bredvid operationssalen där patientens tillstånd övervakas omedelbart efter operationen. I uppvakningsrummet utförs också förberedelser och åtgärder före operationen.

   Nyckelord: utrymme för postoperativ övervakning, postoperativ observation, postoperativ vård

  • Urinkateter

   En böjlig, tunn slang som förs in i urinblåsan genom urinröret och tömmer urinblåsan. Används för uppföljning av urinmängden eller i situationer där patienten inte kan urinera.

   Nyckelord: böjlig slang, tunn slang, ihålig slang, urinering

 • V

  • Venkanyl

   Kanyl med en tunn kateter som förs in i en ven i övre extremiteten för läkemedelsadministrering och vätsketillförsel.

   Nyckelord: venkanyl, kanyl, viggo, droppkanyl

  • Värmetäcke

   Målet är att patientens normala kroppstemperatur upprätthålls i operationssalen med hjälp av bl.a. olika värmemadrasser, värmetäcken och uppvärmda vätskor.

   Nyckelord: värmemadrass, värmetäcke, uppvärmda vätskor

 • Y

  • Ytbedövning

   Ytbedövning av hud eller slemhinnor i form av spray, dropp, salva eller gel.

   Nyckelord: bedövning av huden, bedövning av slemhinnor