Siirry sivun sisältöön

Genetiikan sanasto

​​Genetiikassa käytetään paljon erikoissanastoa, termejä. Ne kuvaavat tarkasti määriteltyjä käsitteitä.

 • A

  • Alleeli

   Tietyn geenin vaihtoehtoisia muotoja. Yhdestä geenistä peritään aina kaksi geenimuotoa eli alleelia, toinen isältä ja toinen äidiltä. Alleelien kokonaisuus muodostaa genotyypin.

   Avainsanat: genotyyppi, geeni

  • Autosomi

   Mikä tahansa muu kromosomi kuin sukupuolikromosomit (X ja Y).

   Avainsanat: kromosomi, sukupuolikromosomi

 • D

  • De novo -geenimuunnos

   Uusi geenimuutos. Geenimuutos, jota ei ole peritty kummaltakaan vanhemmalta, vaan se on syntynyt jomman­kumman sukusolun (munasolun tai siittiön) syntyessä.

   Avainsanat: geenimutaatio, geeni, muunnos, geenivirhe

  • Deleetio

   Deleetio eli häviämä on muutos, jossa joko kromosomiainesta tai pala geeniä häviää.

   Avainsanat: kromosomi, geeni, variantti, geenimuunnos, geenivirhe, mutaatio

  • DNA

   Geeni on DNA:ta, jossa on neljää erilaista emästä: adeniini (A), tymiini (T), sytosiini (C) ja guaniini (G). Näiden emästen järjestys pitää sisällään genettisen informaation.

   Avainsanat: solu, geeni, proteiini, emäs

  • Duplikaatio

   Duplikaatio eli kahdentuma on muutos, jossa joko kromosomiainesta tai pala geeniä kahdentuu.

   Avainsanat: kromosomi, geeni, variantti, geenimuunnos, mutaatio, geenivirhe

 • E

  • Eksomi

   Kaikki perimän eksonit muodostavat yhdessä eksomin. Koko ihmisen perimäaineksesta ne muodostavat vain 1.5 %.

   Avainsanat: geeni, perimä, genomi, proteiini, eksoni

  • Eksoni

   Eksoni on geenin koodaava osa, eli se sisältää valkuaisaineen rakennusohjetta. Geeneissä on tavallisesti useita eksoneita.

   Avainsanat: geeni, perimä, proteiini, genomi,eksomi

 • F

  • Fenotyyppi

   Ilmiasu. Yksilön kaikkien havaittavien ominaisuuksien (anatomisten, fysiologisten, biokemiallisten ja käyttäytymisen) kokonaisuus. Fenotyyppi muodostuu perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksesta.

   Avainsanat: Ilmiasu

 • G

  • Geeni

   Periytymisen perusyksikkö, DNA-jakso

   Avainsanat: DNA, perintötekijä, periytyminen

  • Genetiikka 

   Perinnöllisyystiede. Geenejä ja perinnöllisyyttä tutkiva tieteen­­­­­­haara.

   Avainsanat: perinnöllisyystiede, geeni, perinnöllisyys

  • Genomi

   Yksilön koko perimä. Genomi kattaa kaikki geenit sekä suuren määrän muuta, proteiineja koodaamatonta materiaalia.

   Avainsanat: perimä, geeni

  • Genotyyppi

   Yksilön geneettinen rakenne.

   Avainsanat: perimätyyppi

 • H

  • Heterotsygootti

   Yksilö, jonka tietyssä geenipaikassa on eri muoto sekä isältä että äidiltä perityssä geenissä.

   Avainsanat: geeni, alleeli, homotsygootti, eriperintäinen

  • Homotsygootti

   Yksilö, jonka tietyssä geenipaikassa on sama muoto sekä isältä että äidiltä perityssä geenissä.

   Avainsanat: geeni, alleeli, heterotsygootti, samanperintäinen

 • I

  • Insertio

   Muutos, jossa ylimääräistä perimän ainesta (joko kromosomi- tai geenitasolla) on liittynyt perimään.

   Avainsanat: kromosomi, geeni, variantti, geenimuunnos, geenivirhe, mutaatio, translokaatio

  • Invertio

   Pala kromosomia tai geeniä katkeaa kahdesta kohtaa ja kääntyy suunnaltaan päinvastaiseksi.

   Avainsanat: kromosomi, geeni, variantti, geenimuunnos, mutaatio, geenivirhe, translokaatio

 • K

  • Karyotyyppi

   Yhden solun tai yhden yksilön luokiteltu/järjestetty kromosomisto.

   Avainsanat: kromosomi, solu

  • Kongenitaalinen

   Synnynnäinen; sairaus, joka on lapsella syntymästä alkaen.

   Avainsanat: synnynnäinen

  • Kromosomi

   Sauvamainen rakenne, joissa geenit sijaitsevat. Kromosomit sijaitsevat solujen tumissa. Yksilöllä on 23 kromosomiparia eli yhteensä 46 kromosomia.

   Avainsanat: geeni, kromosomipari, sukupuolikromosomi, solu, tuma

 • M

  • Mitokondriot

   Solujen voimalaitoksia; mitokondriot tuottavat melkein kaiken solun tarvitseman energian.

   Avainsanat: Solu

  • Monogeeninen

   Yhden geenin aiheuttama sairaus.

   Avainsanat: geeni

 • O

  • Oireyhtymä, syndrooma

   Yhdestä geneettisestä muutoksesta aiheutuva oireiden kokonaisuus. Tyypillisesti oireyhtymissä on kuvattu lukuisia erilaisia oireita, mutta yksittäisellä potilaalla esiintyy niistä vain osa.

   Avainsanat: oirekokonaisuus, sdr

 • P

  • Perimä, perimäaines

   Genomi, geeniperimä, koko perintöaines, yksilön kaikkien geenien yhdistelmä.

   Avainsanat: genomi, geeniperimä, geeni

  • Perinnöllisyyslääketiede 

   Lääketieteen erikoisala, jolla diagnosoidaan perinnöllisiä sairauksia ja annetaan perinnöllisyysneuvontaa.

   Avainsanat: erikoisala

  • Pistemutaatio, pistemäinen geenivirhe

   Yhden emäksen muuttuminen toiseksi, esimerkiksi adeniinin (A) muuttuminen guaniiniksi (G).

   Avainsanat: geeni, variantti, geenimuunnos, emäs, geenivirhe, mutaatio

 • S

  • Sivulöydös

   Sattumalöydös. Laajoissa geneettisissä tutkimuksissa voidaan sattumalta saada tietoa sellaisista muutoksista, joita ei alunperin lähdetty etsimään. Sivulöydöksenä voi tulla tieto esimerkiksi suurentuneesta alttiudesta rintasyöpään.

   Avainsanat: variantti, geenimuunnos, geeni, VUS-variantti, geenitutkimus, geenivirhe, mutaatio, sattumalöydös

  • Solu

   Elämän perusyksikkö; ihminen koostuu valtavasta määrästä erilaisia soluja, kuten lihas-, hermo- ja verisoluista. Solujen koko, tehtävä ja muoto vaihtelee, mutta lähes kaikkien solujen perusrakenne on sama. Lähes jokaisessa solussa on kaikki vanhemmilta perityt geenit, mutta aktiivisten geenien osuus vaihtelee eri soluissa.

   Avainsanat: kromosomi, tuma, mitokondrio, geeni

  • Sukupuolikromosomit

   23. kromosomipari. X ja Y -kromosomit, jotka määrittävät yksilön sukupuolen.

   Avainsanat: kromosomi, sukupuoli, xy, xx

 • T

  • Translokaatio

   Kahden eri kromosomin välillä tapahtuva kromosomiaineksen siirtymä. Esimerkiksi pala kromosomista 1 voi siirtyä kromosomiin 8 ja vastavuoroisesti kromosomista 8 siirtyy pala kromosomiin 1.

   Avainsanat: kromosomi, kromosomimuunnos, kromosomiaines

  • Tuma

   Tärkein soluelin, solun komentokeskus. Tuma ohjaa koko solun toimintaa perintötekijöiden eli geenien avulla. Tumat sisältävät kaiken tiedon, mitä yksilön rakentamiseen ja toimintaan tarvitaan.

   Avainsanat: solu, kromosomi, geeni

 • V

  • Variantti, geenivariantti

   Geneettinen muutos. Ihmisen perimä sisältää valtavan määrän geneettisiä muutoksia eli variantteja. Variantit voivat olla synnynnäisiä tai elämän aikana muodostuneita. Ne ovat joko hyödyllisiä, neutraaleja tai haitallisia.

   Avainsanat: geenimuunnos, perimä, variantti, sivulöydös, VUS-variantti, mutaatio, geenivirhe, geeni

  • Verrokkigenomi

   Geenitutkimuksen analyysivaiheessa maailmanlaajuisesti käytettävä terve perimä, johon näytetuloksia verrataan.

   Avainsanat: genomi, geenitutkimus, perimä

  • VUS-variantti

   Perimän muutos, jonka merkitystä ei tarkalleen tiedetä. VUS-varianttien (variant of unknown significance) merkitys potilaan taudinkuvan kannalta jää yleensä avoimeksi.

   Avainsanat: variantti, geenimuunnos, geeni, geenitutkimus, mutaatio, geenivirhe

Päivitetty 2.3.2022