Riskkonsumtion av alkohol vid diabetes

Alkoholeffekterna är alltid individuella. Det finns ingen generell övre gräns för vad som är en säker alkoholkonsumtion vid diabetes.

Förutom diabetesen och behandlingen av det påverkar till exempel kön, vikt och ålder hur kroppen reagerar på alkohol och när alkoholkonsumtionen kan innebära hälsoproblem.

Medicinskt anses en problematisk alkoholkonsumtion vara ett kontinuerligt riskbruk för skadligt bruk och alkoholberoende.

  • Vid riskbruk är alkoholkonsumtionen kraftig eller så dricker man upprepade gånger för att bli berusad, men man uppvisar ännu inte hälsobesvär. Tidiga hälsoproblem kan vara magsymtom och sömnsvårigheter.
  • Skadligt bruk av alkohol är kopplat till fysiska, psykiska eller sociala hälsoproblem.
  • Symtom på alkoholberoende, alltså alkoholism, är ökad tolerans, svårigheter att sluta eller begränsa användningen, att man fortsätter dricka trots besvär, tvångsmässigt drickande samt abstinenssymtom när konsumtionen minskar eller avslutas.

Att dricka så att man blir berusad är alltid en risk vid diabetes. En med diabetes måste kunna ta hand om sig själv och sin behandling. Att glömma och försumma sin behandling i samband med alkoholkonsumtion utgör en fara för hälsan.

Haitarin otsikkotaso2
Generella gränser för riskbruk vid alkohol
Vilka? Låg risknivå Måttlig risknivå Hög risknivå
Friska kvinnor i arbetsför ålder 0–1 standardglas per dag  7 standardglas i veckan 12–16 standardglas i veckan eller mer
Friska män i arbetsför ålder 0–2 standardglas per dag 14 standardglas i veckan23–24 standardglas i veckan eller mer
Gravida Inte alls
Personer som har konstaterats ha hälsobesvär eller vara beroende av alkohol Inte alls
Personer över 65 år Högst 0–2 standardglas per dag eller 7 i veckan
Identifiera riskbruk av alkohol – AUDIT

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) är ett test som har utvecklats av världshälsoorganisationen. Med hjälp av testet bedömer man en persons alkoholkonsumtion och risker kopplat till det. Genom enkäten kan man själv utreda sin egen alkoholkonsumtion vilket gör att det blir lättare att prata om den.

Laboratorieundersökningar kopplat till riskbruk av alkohol

Förutom enkäter och intervjuer kan man också utreda vilken effekt riskbruk av alkohol har på kroppen genom laboratorieprov. Dessa prov är

  • disialotransferrin-test (S-CDT)
  • funktionstest av levern, dvs. glutamyltransferas (S-GT)
  • mätning av blodplättar, dvs. trombocyter (B-Tromb)
  • mätning av volymen av röda blodkroppar (E-MCV).
 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022