Gå till sidans innehåll

Vårdlinjer

Med vårdlinje avses målet med vården som läkaren och patienten kommit överens om tillsammans. Med patientens samtycke får även anhöriga delta i diskussionen.

Den rätta vårdlinjen ger patienten den bästa möjliga medicinskt motiverade vården i enlighet med patientens värderingar och önskemål. Vårdlinjen avtalas vanligtvis under vårddiskussionen, i vilken patientens anhöriga ofta deltar med patientens samtycke. Om patienten inte själv kan uttrycka sina önskemål, ger de anhöriga värdefull information om patientens önskemål.

Smärta och andra symtom behandlas alltid oberoende av vårdlinjen.

Målet med en botande vårdlinje är att sjukdomen botas permanent. Detta eftersträvas till exempel genom operation av lokal bröstcancer eller operativ behandling av en höftbensfraktur. Behandlingens längd är ofta begränsad.

Även om sjukdomen inte kan botas kan man genom behandling ofta bromsa upp sjukdomens framskridande eller förhindra att den förvärras. Då talar man om en bromsande vårdlinje, vars mål är att förlänga livslängden med god kvalitet. Sådan vård är till exempel cytostatikabehandling av många former av framskriden cancer, behandling av hjärtsvikt eller dialys vid njursvikt.

Palliativ vård ges för att lindra symtomen i alla vårdlinjer. Däremot övergår man till en palliativ eller symtomlindrande vårdlinje när det inte längre går att påverka sjukdomens framskridande eller livslängden genom behandling. Målet med vården är att lindra symtomen, värna om livskvaliteten och ett så gott resterande liv som möjligt med sjukdomen.

När behandlingen inte har en effekt på sjukdomen (till exempel cancer) eller är till mer skada än nytta, leder en sjukdomsspecifik behandling till en försämrad livskvalitet och kan till och med förkorta livslängden. Därför är det viktigt att övergå till den palliativa vårdlinjen vid rätt tidpunkt. Det handlar inte om att ge upp, utan om att ge den bästa möjliga vården med rätt målsättningar.

En patient kan få palliativ vård i flera månader– ibland upp till ett par år.

Läkaren kan precisera den palliativa vårdlinjen med diagnoskoden Z51.5 för att alla ska känna till vårdlinjen.

Vård i livets slutskede är palliativ vård nära döden, och således en del av den palliativa vårdlinjen.

Beslutet om vård i livets slutskede fattas när döden sannolikt inträffar inom de närmaste dagarna eller veckorna. Då kan man bättre rikta vården på frågor som är betydelsefulla för patienten, såsom direkt symtomlindrande vård, att ta farväl och mentalt stöd.

Beslutet om vård i livets slutskede är också betydande med tanke på de anhörigas förberedelser. Betydelsen av stödet för anhöriga betonas särskilt i vården i livets slutskede, och fortsätter ännu efter patientens död.

Uppdaterad 1.11.2021