Gå till sidans innehåll

Hosta och blodig upphostning hos den palliativa patienten

I palliativ vård av hosta är det avgörande att eliminera eller minska irriterande faktorer samt hitta den ställning som orsakar minst symtom.

Hosta är kroppens normala reaktion för att avlägsna irriterande ämnen, såsom slem, spott eller maginnehåll, från luftvägarna. Också infektioner i luftvägarna kan irritera luftvägarna.

Hosta är kroppens normala reflex för att reagera på irriterande material i luftvägarna, såsom slem, spott eller maginnehåll som kommit upp i matstrupen. En långt framskriden sjukdom kan utsöndra mera slem och dess konsistens kan vara segare. Avlägsnandet av slem från luftvägarna kan också bli långsammare. Om patienten inte orkar svälja slem eller spott som utsöndras kan de irritera luftvägarna. Torr inomhusluft gör ofta hostirritationen värre.

Irritation av luftvägarna vid infektioner kan orsaka hosta. Patienter med framskridande sjukdomar kan förutom infektion i luftvägarna också ha andra sjukdomar eller symtom som orsakar hosta, såsom astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom, hjärtsvikt och vätska i lungorna, en sjukdom i diafragman, lungsäcken eller säcken som omger hjärtat.

Också en tumör kan täppa till eller irritera luftvägarna, varvid den förutom andnöd orsakar hosta. Om tumören skadar slemhinnan i luftröret kan upphostningarna innehålla blod. Till och med varannan patient som lider av cancer med metastaser har pleuravätska, det vill säga vätska mellan hinnorna som omger lungorna, i lungsäcken. Andnöd är det vanligaste symtomet vid ansamling av pleuravätska, men vätskeansamlingen kan också orsaka hosta. I vissa fall kan patientens medicinering orsaka hostan, såsom vissa blodtrycksmediciner (s.k. ACE-hämmare).

Hosta

Hostan behandlas bäst genom att behandla orsaken till den. Egentliga hostmediciner har inte rapporterats ha någon effekt hos patienter inom palliativ vård eller vård i livets slutskede. Hostirritation kan lindras med morfinliknande smärtstillande läkemedel.

Slem

Segt slem kan göras mera flytande med hjälp av en inhalerbar saltlösning. Flytande slem är lättare att hosta bort. Slemutsöndringen kan också dämpas med läkemedel. Torr mun är en vanlig bieffekt då man använder läkemedel som torkar slemmet.

Blodig upphostning

Om cancern orsakar blodiga upphostningar kan dessa i vissa fall behandlas med strålbehandling. Lindrig blödning kan också behandlas med läkemedel.

Rossling hos den döende patienten

Under de sista levnadsdagarna kan rossling i luftvägarna (”death rattle”) förekomma hos den döende patienten. Symtomet orsakas av att slem och spott samlas i luftvägarna. Man vet inte om slemmet längre stör patienten. Det är möjligt att försöka minska slemmet med läkemedel. Avlägsnande av slemmet med kateter är obehagligt och görs endast i specialfall.

Inom den palliativa vården är hosta ett symtom som försämrar livskvaliteten både för patienten själv och de anhöriga. Hostmediciner som finns att köpa på apoteket har inte bevisats ha någon verkan vid behandlingen av hosta hos patienter som får vård i livets slutskede.

Det finns läkemedelsfria metoder för att avlägsna slem, såsom flaskblåsning och olika andnings- och hostningstekniker. Även ångandning lossar slem. Hos en del patienter kan symtomen lindras genom att fukta andningsluften maskinellt. Det kan också vara lättare att andas i duschen då luftfuktigheten i duschutrymmet stiger.

Att sluta röka lindrar hostan, eftersom röken inte längre irriterar luftvägarna och det blir lättare att avlägsna slem från luftvägarna.

Att sova eller vila på sidan håller de övre luftvägarna öppna. Om vätska ansamlats endast i den ena lungsäcken lönar det sig att ligga med den sidan nedåt, eftersom den friskare sidan då kan andas bättre. Det är lättare att hosta då man sitter med övre kroppen upphöjd eller står något framåtlutad.

Uppdaterad 1.11.2021