Gå till sidans innehåll

Vårdplanering inom den palliativa vården

De egna önskemålen hörs och vården lyckas bäst när den planeras i förhand inför sjukdomens framskridande och livets slutskede. När sjukdomen är livshotande eller obotlig bör planen göras upp i god tid.

Det lönar sig att bygga en livbåt innan skeppet sjunker. I slutskedet av många sjukdomar (till exempel demenssjukdomar) eller vid akuta skov (till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom eller hjärntumör) är det svårt för en person att uttrycka sina önskemål. Därför tryggar en vårdplan som gjorts upp i god tid den bästa möjliga vården enligt patientens önskemål. I planen bedöms hurdan palliativ vård som behövs nu och i framtiden. Detta skapar en god grund för att ordna vården.

Vårdplanens innehåll är individuell och beror på patienten och sjukdomen. I den bör man beakta de fysiska, psykiska, sociala och mentala behoven.

I vårdplanen beaktas

 • målet med vården, dvs. vårdlinjen

 • sjukdomstillståndet och sjukdomens sannolika framskridande

 • patientens svåraste symtom och behandlingsplanen av dem

 • mentala, andliga och psykiska stödbehov och planen

 • patientens önskemål, orosmoment och rädslor

 • vårddirektiv, om ett sådant har upprättats

 • de anhörigas önskemål, orosmoment och stödbehov

 • behandlingar som avslutas nu eller i framtiden (begränsningar i vården)

 • den planerade platsen för vård i livets slutskede (t.ex. hemmet, sjukhuset, det egna vårdhemmet)

 • beredskapen för vård i livets slutskede (t.ex. medicinering, personer som ansvarar för vården)

 • planen inför skov som leder till döden.

En förutseende vårdplan inför livets slutskede görs upp gemensamt under vårddiskussionen. I vårddiskussionen deltar patienten och dennes anhöriga med patientens samtycke samt den behandlande läkaren och ofta även den egna sjukskötaren eller annan vårdpersonal.

Under vårddiskussionen diskuteras sjukdomsförloppet, vården och vårdarrangemangen nu och i framtiden. Efter diskussionen antecknas den överenskomna vårdplanen, diskussionens innehåll samt deltagarnas synpunkter och önskemål i patientjournalen. Som en del av vårddiskussionen kan patienten också göra upp sitt skriftliga vårddirektiv.

Diskussioner förs vid behov upprepade gånger medan sjukdomen framskrider och vårdplanen preciseras efter behov. Även patienten och de anhöriga kan föreslå en vårddiskussion för att göra upp en vårdplan.

Uppdaterad 1.11.2021