Gå till sidans innehåll

Kultur i palliativ vård

Det omgivande samfundet och samhällets sätt och kultur påverkar väsentligt vårt beteende och vår verksamhet. Kulturella upplevelser är en del av vår livskvalitet.

Kulturen är samhällets gemensamma sätt att leva. Den består av inlärda verksamhets- och beteendemodeller, värderingar och inställningar samt den materiella omgivningen. Kulturen är ett nätverk av värderingar som människorna skapat, ett sätt att strukturera information. Kulturen består av såväl andliga som materiella dimensioner samt medvetna och undermedvetna beståndsdelar. Kulturen kommer fram genom konsten, vetenskapen och religioner.

Kulturen inverkar på vår syn på hälsa och sjukdom. Vår uppfattning om omgivningen och till exempel den egna kroppen är delvis kulturbunden. Vi blir vana vid att lägga märke till vissa, för oss själva betydelsefulla saker och reagerar på dessa i enlighet med den egna kulturen. Kulturen inverkar på hur vi upplever sjukdomen och symtomen samt i synnerhet hurdan betydelse dessa får för oss. Den kultur vi växt upp i och tagit intryck av inverkar också på hur vi förstår och hanterar livets förgänglighet och döden.

Olika kulturprodukter, såsom musik, bildkonst och litteratur, har sin egen roll som en del av vår livskvalitet. Kulturen kan fungera som stöd för välbefinnandet då man själv eller en anhörig insjuknar. Bekanta kulturella upplevelser kan skapa känslan av trygghet i en förvirrande och till och med skrämmande situation, till exempel musik kan lindra den stress och smärta som vi upplever.

En favorit tv-serie, en bra film, en konsert med vår favoritartist eller en ny konstutställning kan erbjuda en mental andhämtningspaus eller upplevelse av välbehag, men hjälper också att hantera de egna känslorna och tankarna tillsammans eller separat. Det lönar sig att pröva på hur till exempel musik påverkar det egna måendet. Förutom sina egna favoriter kan man variera den musikgenre man lyssnar på enligt humör.

Att rita eller måla kan också fungera som både trevlig sysselsättning och ett sätt att uttrycka känslor. Det förutsätter inte en särskild konstnärlig begåvning, utan man kan fritt prova hur det känns att uttrycka sig genom konsten och se vad som hamnar på pappret. Även ledd musik- och konstterapi kan ordnas som en del av den palliativa vården eller vården i livets slutskede.

Estetiska upplevelser som är förknippade med skönhetsvärden kan hjälpa oss att bemöta motstridiga känslor i samband med livets slut och förse oss med en mera övergripande förståelse eller erfarenhet av livet och döden. Genom upplevelser av skönhet kan vi hitta ett nytt, enhetligt förhållningssätt till livet – och också döden.

För den egna referensgruppen är andliga ritualer och andlig konst, som kan räknas höra till kulturella upplevelser, ofta betydelsefulla i synnerhet då man närmar sig döden.

Uppdaterad 26.8.2022