Gå till sidans innehåll

Palliativ vård av leversjukdomar

Levercirros eller skrumplever är en obotlig sjukdom, men dess framskridande och prognos varierar.

Många leversjukdomar leder så småningom till ärrbildning i levern, dvs. levercirros. Den blir symtomatisk först när det bara finns 10–20 procent fungerande levervävnad kvar. Hur levercirros förvärras beror på många faktorer och den beräknade livslängden varierar. Levercirros är dock en obotlig sjukdom.

De vanligaste orsakerna till levercirros är alkohol, virusinfektioner och övervikt. Ofta leder flera år av belastning på levern till att cellerna ersätts med ärrvävnad, levern krymper och hårdnar. Detta är en permanent förändring. Om situationen förvärras beror till stor del på om det går att hålla orsaken till skadan borta. Det är viktigt att undvika alla ämnen som är skadliga för levern. Till exempel vid levercirros som orsakas av alkohol kan prognosen för den beräknade livslängden vara flera år om patienten kan sluta dricka alkohol, men veckor eller månader om patienten fortsätter att dricka.

Levern har många viktiga uppgifter. Den bearbetar näring, läkemedel och andra ämnen som tas upp i blodet från tarmen. Den avlägsnar bakterier och ämnen som är skadliga för kroppen och förebygger inflammation. Den producerar ämnen som påverkar blodkoagulationen och proteiner som är viktiga för kroppen. Den fungerar som ett lager för vitaminer, mineraler, fetter och socker.

Förutom normal levervävnad är det nödvändigt att blodet cirkulerar genom levern för att den ska fungera. Vid levercirros kan blodet inte cirkulera ordentligt genom den ärrade levern och trycket på andra ställen i blodomloppet ökar. Det leder till funktionsstörningar i andra inre organ. En utvidgning av mjälten orsakar förändringar i blodcellerna. Njurarna kan inte upprätthålla vätskebalansen och hjärtats pumpförmåga minskar.

De första symtomen är ökad trötthet, aptitlöshet, illamående och minskad muskelstyrka. Mottagligheten för olika typer av inflammationer ökar. Symtomen kan lindras genom att undvika läkemedel som påverkar levern och blodkoagulationen samt alkohol och genom att äta en varierad kost. Muskelkonditionen kan upprätthållas genom träning. Vaccinationer bör tas.

Vätskeansamling i kroppen

När levercirros förvärras börjar vätska ansamlas i kroppen. Detta syns som svullnad i de nedre extremiteterna och en växande buk.

Vätskan som ansamlas i bukhålan kallas ascitesvätska. Det kan bildas flera liter av vätskan. Om det finns mycket ascitesvätska kan den trycka på diafragman och orsaka andnöd, försämrad tarmfunktion och aptitlöshet. Ascitesvätska som orsakas av cirros kan avlägsnas med hjälp av vätskedrivande medel. Vid behov kan vätskan avlägsnas från bukhålan genom att punktera den med en nål och dränera vätskan (ascitespunktion).

Om man undviker salt minskar vätskeansamlingen. Vätskeretentionen övervakas genom att väga patienten dagligen. När cirros framskrider försämras effekten och tolerabiliteten av vätskedrivande medel. I detta fall övergår man oftast till ascitespunktioner.

Risk för blödning

Blodkoagulationen försämras och antalet blåmärken ökar. Åderbråck som uppstår i matstrupen ökar risken för blödning. Därför får läkemedel som ökar risken för blödning, såsom antiinflammatoriska medel, inte användas.

Symtom i centrala nervsystemet och huden

Slaggprodukter som blir kvar i blodet orsakar störningar i hjärnans funktion, som i lindriga fall kan omfatta förändringar i koncentrationen, minnet eller humöret. I en svår situation kan en livshotande koma uppstå. Laktulos, som vanligen används som läkemedel mot diarré, används för att minska mängden slaggprodukter som kommer in i blodcirkulationen. Det kan också användas för att minska klåda i huden som slaggprodukterna orsakar.

Trötthet och aptitlöshet

Långt framskriden levercirros och leversvikt orsakar trötthet och aptitlöshet. Näringstillståndet försämras också. När aptiten minskar är det en bra idé att äta små portioner ofta när man känner för det. Man kan försöka hantera tröttheten genom att vistas utomhus och röra sig så mycket man orkar. Det är också viktigt att ha en regelbunden sömnrytm. I livets slutskede minskar krafterna, och tröttheten samt behovet av sömn och vila ökar.

Psykisk belastning

Sjukdomen är även mentalt belastande. En långvarig sjukdom omfattar goda och dåliga stunder. Det är bra att tala om sin mentala ork med personalen. Depression och ångest kan lindras genom diskussion och med läkemedel. Även kamratstöd hjälper med orken.

Bli inte ensam med symtomen

Kom alltid ihåg att berätta om dina symtom för din behandlande läkare och vårdpersonalen. God symtomlindring hör till sjukdomens alla faser. Med symtomlindringen vill man trygga ett så gott och aktivt liv som möjligt.

Uppföljningen av levercirros sker ofta på en hälsocentral, särskilt om symtomen är lindriga och det inte finns några tecken på försämring, eller på en poliklinik för internmedicin, om symtomen förvärras eller om det uppstår tecken på problem i andra organ. Ascitespunktion kan utföras på sjukhus och hemsjukhus.

Det är en bra idé att berätta om sin levercirros när man planerar nya läkemedel eller medicinska åtgärder.

Läkaren som ansvarar för behandlingen gör upp en vårdplan tillsammans med patienten för olika situationer. När levercirros fortfarande svarar på behandling är det bra att kontakta den vårdande enheten om allmäntillståndet försämras, det uppstår besvärande symtom eller symtomen förvärras.

Stöd och hjälp för att lindra symtomen kan också ges under behandlingen av levercirros. Universitetssjukhusen och vissa centralsjukhus, städer och kommuner har expertis inom palliativ vård och smärtlindring. Det är också möjligt att få psykosocialt stöd och diskussionshjälp.

Om leversjukdomen inte har framskridit till stadiet för vård i livets slutskede bör du besöka jouren i följande situationer:

  • blodiga kräkningar

  • svart, blodig avföring

  • plötslig gulfärgning av huden och ögonen

  • feber och buksmärta när det finns ascitesvätska i bukhålan

  • nedsatt medvetandegrad och förvirring

om du inte har kommit överens med din läkare om en annan plats som tar hand om situationen.

Senast när levercirros inte längre reagerar tillräckligt gynnsamt på behandlingarna ska en instans för palliativ vård utses för varje patient. Ingen ska lämnas ensam med sin sjukdom.

I livets slutskede finns den instans som ansvarar för vården vanligtvis inom primärvården nära hemmet. Det kan vara en palliativ poliklinik, hälsocentral, ett hemsjukhus, sjukvård i hemmet eller hemvård, ett hospicehem eller en hospiceavdelning. Det är viktigt att det på förhand överenskommits var man får hjälp dygnet runt och alla dagar i veckan.

I livets slutskede är det ansträngande att besöka jouren, och därför ska det undvikas genom att förutse en eventuell försämring av måendet och förändringar i symtomen tillsammans med den vårdande enheten. Om det inte är ett akut nödfall ska man kontakta vårdinstansen innan man kommer till jouren. Om patienten har en hemsjukhuskontakt, kan en sjukskötare eller läkare vid behov göra ett hembesök för att bedöma situationen eller ordna en plats på sjukhuset (stödavdelning, lovad plats) så att patienten inte behöver ta sig till jouren.

Uppdaterad 26.8.2022