Gå till sidans innehåll

Vad är palliativ vård?

Med palliativ vård avses symtomlindring och vård som stöder patientens och de anhörigas livskvalitet.

Målet med palliativ vård är att upprätthålla en så god livskvalitet som möjligt genom att förebygga och lindra de symtom som sjukdomen medför samt att stöda patienten i livet med sjukdomen i enlighet med patientens önskemål och behov. Det viktigaste i den palliativa vården är det individuella och övergripande bemötandet av patienten och de anhöriga. I vården beaktas patientens psykiska, sociala, mentala, andliga faktorer samt övertygelser. En allvarlig sjukdom berör även patientens anhöriga. Stöttandet av de anhöriga ingår i den övergripande palliativa vården.

Palliativ vård hör till alla patienter som lider av en kronisk och framskridande sjukdom och för vilka sjukdomen orsakar symtom som försämrar livskvaliteten eller orsakar stödbehov. Dessa sjukdomar är till exempel framskriden cancer, framskriden hjärt-, lever- eller njursvikt, en kronisk lungsjukdom samt en framskridande neurologisk sjukdom.

När sjukdomen framskrider är det bra att göra upp en plan för vården i livets slutskede för att så gott som möjligt kunna beakta de egna önskemålen och förväntningarna om vården.

I planerna bedöms hurdan palliativ vård som behövs för närvarande och i framtiden samt var den bäst kunde genomföras. Detta skapar en god grund för att ordna vården.

Palliativ vård utesluter inte andra behandlingar. Det är bra att inleda behandling som lindrar symtomen och stöder livskvaliteten redan i ett tidigt skede av en kronisk sjukdom vid sidan om behandlingen av den underliggande sjukdomen. Symtomlindringen mildrar de symtom som sjukdomen eller behandlingen orsakar och det nödvändiga stödet lättar på den psykiska och mentala belastningen. Tidig palliativ vård ges exempelvis vid sidan om läkemedel som bromsar upp en framskridande cancer.

Man övergår till symtomlindring när man inte längre i betydande omfattning kan påverka sjukdomens framskridande och sjukdomen orsakar besvärliga symtom. Målet med vården är att lindra symtomen, värna om livskvaliteten och ett så gott och aktivt resterande liv med sjukdomen som möjligt i enlighet med patientens önskemål.

När man övergår till symtomlindring ger man inte upp behandlingen, utan den riktas till den bästa möjliga vården för den obotligt sjuka patienten. Den utesluter inga sådana behandlingsåtgärder som patienten ännu kan dra nytta av. En patient kan få palliativ vård i flera månader, ibland upp till några år.

Vård i livets slutskede är det sista skedet i den palliativa vården och infaller under de sista veckorna eller dagarna i livet.

Uppdaterad 1.11.2021