Gå till sidans innehåll

Vård i livets slutskede i hemmet

Med vård i livets slutskede i hemmet avses vård i livets slutskede på en plats där personen har bott under de sista månaderna av sitt liv. Det kan vara fråga om hemmet, men även ett servicehem, vårdhem eller en motsvarande vårdplats.

Enligt rekommendationerna för vård i livets slutskede ska vård i livets slutskede i hemmet erbjudas alla som vill ha det. Vård i livets slutskede i hemmet stöder människans individualitet och människovärde genom att möjliggöra upprätthållandet av en livsstil som motsvarar de egna önskemålen. Hemmet representerar ofta bekanthet och trygghet, kontinuitet, den egna personligheten, det levda livet och kontakten med ens närmaste.

Förutsättningen för vård i livets slutskede i hemmet är att patienten vill att vården ges hemma och att hemmet har tillräckliga förutsättningar för god vård, såsom att patienten kan tvätta sig och röra på sig. Ofta förutsätter vård i livets slutskede i hemmet närvaron av en anhörig, om patienten inte vårdas på ett vårdhem. Det går att få sakkunnig hjälp dygnet runt under veckans alla dagar och man har på förhand valt ut en stödavdelning till vilken patienten vid behov kan flyttas, ifall patienten inte kan vårdas hemma. Patienten ska kunna komma direkt till vårdavdelningen utan att söka sig till jouren.

När vården i livets slutskede i hemmet planeras upprättas en individuell vårdplan, där patienten och de närmaste anhöriga går igenom patientens sjukdomstillstånd, det eventuella vårddirektivet kontrolleras och vårdlinjerna dras upp. Symtomlindringen ska vara tillräcklig innan patienten flyttas till hemvård. Vårdplanen bör göras på förhand, t.ex. inom den specialiserade sjukvården eller under det första hembesöket. Planen kontrolleras och ändras vid behov när situationen kräver det.

Vårdpersonalen är inte hela tiden närvarande i patientens hem, men kan alltid nås. Det är viktigt att förutse situationer. De anhöriga kan inte fatta medicinska beslut om patientens vård, utan den behandlande läkaren bär alltid vårdansvaret. De anhörigas viktigaste uppgift är att stöda patienten och hjälpa till att vårda patienten så gott de kan.

På många ställen ordnas vård i livets slutskede i hemmet via hemsjukhusverksamheten eller hemsjukvården. Regional information om att ordna vård i livets slutskede i hemmet finns under Tjänster i Palliativa huset:

När man förbereder sig för en planerad död i hemmet är det bra att med vårdpersonalen gå igenom eventuella symtom och förändringar i måendet inför den förestående döden och hur man ska göra när de uppträder. Det är viktigt att diskutera eventuella bekymmer och rädslor på förhand med vårdpersonalen.

Vårdpersonalen ger skriftliga anvisningar inför patientens död i hemmet. I praktiken räcker det ofta att dödsfallet meddelas till hemsjukhuset eller teamet för vård i livets slutskede i hemmet. Vid ett förväntat dödsfall i hemmet behöver man inte ringa polisen. Läkaren kommer och konstaterar patientens död i hemmet eller den avlidne förflyttas till en plats där läkaren kan konstatera döden.

Praxisen vid konstaterande av dödsfall under tjänstetid och jourtid varierar på olika orter. Det finns ingen tidsgräns för att förflytta patienten från hemmet, utan flytten överenskoms med vårdpersonalen. Begravningsbyrån sköter förflyttningen av den avlidne.

Uppdaterad 1.11.2021