Gå till sidans innehåll

Rehabiliteringshandledning

Rehabiliteringshandledning kan vara till hjälp när en långvarig sjukdom eller skada försvårar barnets eller den vuxnas vardag.

Klienten och dennes närmaste omgivning kan få handledning och stöd av rehabiliteringshandledaren för att rehabiliteringen ska framskrida.

En sjukdom eller skada kan rubba balansen i ditt liv. Det kan vara svårt att förstå den förändrade situationen. Osäkerheten om hur man själv eller en närstående klarar sig kan öka. I början av vården eller rehabiliteringen kan stödet från rehabiliteringshandledaren underlätta och förtydliga din situation.

I rehabiliteringshandledningen söker vi tillsammans med dig och din näromgivning sätt för att du ska lära dig leva med din sjukdom eller skada. Målet är ett meningsfullt liv trots begränsningarna.

När du vill utreda hurdana tjänster och metoder det finns för att underlätta din vardag, om sjukdomen eller skadan begränsar

 • din ork

 • vardagssysslorna

 • ditt barns daghemsvård

 • skolgången eller arbetet

 • hanterandet av ärenden

 • fritidsintressen.

När du behöver individuell tilläggsinformation och handledning beträffande

 • din sjukdom eller skada

 • rehabilitering

 • tjänster

 • stödåtgärder

 • nya och oklara situationer.

När du behöver granska din helhetssituation och förtydliga arbetsfördelningen mellan de yrkespersoner som arbetar med dig.

När du behöver expertis för din sjukdom eller skada och stöd vid olika samarbetsmöten.

Rehabiliteringshandledningen är avsedd för långtidssjuka eller patienter med en funktionsnedsättning i alla åldrar som har problem med att klara av eller delta i vardagen.

Rehabiliteringshandledning för barnfamiljer är avsedd förutom för barnet även för föräldrarna och barnets övriga näromgivning.

Rehabiliteringshandledning inom social- och hälsovården är en lagstadgad service som rehabiliteringsinstruktören ger avgiftsfritt.

Rehabiliteringshandledning tillhandahålls bland annat av

 • universitetssjukhus och andra sjukhus

 • välfärdsområden

 • organisationer

 • privata rehabiliteringsinrättningar

 • arbets- och näringsbyrån.

Innehållet i rehabiliteringshandledningen beror på tjänsteleverantören.

Rehabiliteringshandledaren kan kontaktas av klienten eller en närstående och med klientens tillstånd av anställda inom social- eller hälsovården eller andra myndigheter.

På vissa universitetssjukhus krävs en kundrelation inom den specialiserade sjukvården.

Du kan träffa rehabiliteringsinstruktören

 • på sjukhuset

 • hemma

 • på daghemmet

 • i skolan eller läroverket

 • på arbetsplatsen

 • på institutioner

 • eller vara i kontakt per telefon.

Rehabiliteringshandledningen kan ske som ett möte mellan dig och rehabiliteringsinstruktören eller så kan medlemmar i din näromgivning och andra yrkesutbildade personer också delta. Mötet kan innehålla

 • en utförlig diskussion om din livssituation

 • en utredning av ärenden som främjar och förhindrar din rehabilitering

 • utredning av behovet av hjälpmedel och handledning i användningen av dem

 • utredning av behovet av ändringsarbeten hemma, på daghemmet, skolan eller på arbetsplatsen

 • handledning i lämpliga grupper och kurser för dig, till exempel anpassningskurser och informationsdagar för nyinsjuknade.

Rehabiliteringsinstruktören stöder dig i din rehabilitering så att den framskrider. Instruktören kan också fungera som kontaktperson mellan dig och andra yrkesutbildade personer och myndigheter som deltar i rehabiliteringen.

Rehabiliteringshandledningen kan vara av engångskaraktär eller långvarig.

Rehabiliteringsinstruktörer utbildas vid yrkeshögskolorna inom social- och hälsovården med examensbenämningen Rehabiliteringsledare, YH.

Även en arbetstagare som på annat sätt skaffat sig praktisk kompetens inom det egna specialområdet kan fungera som rehabiliteringsinstruktör.

Uppdaterad 29.2.2024