Gå till sidans innehåll

Skattelättnader på grund av skada eller sjukdom

Här hittar du information om olika skattelättnader som du kan ha rätt till på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom.

En bil som registreras i Finland för första gången kan vara föremål för partiell eller fullständig återbetalning av bilskatt till en person med funktionsnedsättning.

Bilskatteåterbäring beviljas på grundval av arten och svårighetsgraden av den sökandes funktionsnedsättning med en fastställd maximal gräns. Funktionsnedsättningens art och svårighetsgrad fastställs alltid av din läkare.

Du måste ansöka om återbäring inom sex månader från bilens registreringsdatum. Du kan också ansöka om ett förhandsbeslut om återbäringen. Detta gäller i 6 månader.

Enligt bilskattelagen kan du ansöka om nedsättning av bilskatten av andra särskilt vägande skäl om ovanstående villkor inte uppfylls, men bilen är nödvändig för din personliga rörlighet. Du kan också ansöka om lättnader i förväg.

Enligt lagen om funktionshinderservice kan du också ansöka om ekonomiskt stöd för inköp av en bil och hjälpmedel till bilen från funktionshinderservicen i din hemkommun.

Mottagare av bilskatteåterbäring kommer också att vara befriade från grundfordonsskatt.

Enligt bilskattelagen är mottagare av bilskatteåterbetalning befriade från grundskatt för fordon utan ansökan, förutsatt att återbäringen registreras i fordonsregistret.

I annat fall måste man ansöka om befrielse hos Transport- och kommunikationsverket.

Invalidavdrag kan göras för kommunal och statlig beskattning.

Den bestående invaliditeten måste vara minst 30 procent för att berättiga till invalidavdrag i kommunal- och statsbeskattningen. För att få avdraget måste du lämna in ett läkarutlåtande till skattemyndigheten som visar graden av funktionsnedsättning. Invalidavdraget avskaffades 1.1.2023. Om invaliditetsgraden har varit minst 30 procent före 1.1.2023 kan du dock ansöka om avdrag i 3 år retroaktivt.

Du kan begära avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Avdrag kan yrkas om den skattskyldiges betalningsförmåga av särskild anledning väsentligt har försämrats. Ett särskilt skäl kan t.ex. vara en sjukdom eller funktionsnedsättning.

Avdraget är behovsprövat. Du kan ansöka om avdraget hos skatteförvaltningen.

Hushållsavdraget är ett skatteavdrag som du kan få för hushålls-, vård- eller omsorgsarbete som utförs i hemmet.

Du kan få hushållsavdrag för t.ex. hushålls-, vård- eller omsorgsarbete som utförs i hemmet samt underhålls- och renoveringsarbeten i en bostad eller fritidsbostad. Avdrag beviljas också för datatekniska installations- och rådgivningstjänster.

Du kan också få avdrag för arbete som utförts i ditt eget hem, i din fritidsbostad, i dina föräldrars eller mor- eller farföräldrars hem. Bostaden kan vara ägd eller hyrd. Ett dödsbo kan också vara berättigat till hushållsavdrag. Det är endast tillgängligt för det år då den avlidne avled. Hushållsavdraget kan sökas för en andel av arbetet, den lön som betalas till den anställde och arbetsgivarens bikostnader i samband med lönen. Personer som bor i samma hushåll kan var och en dra av maximibeloppet i sin egen beskattning. Avdraget är årsspecifikt.

Det är möjligt att få hemservice och stödtjänster som socialvårdstjänster utan moms från privata serviceproducenter.

Om du har nedsatt funktionsförmåga på grund av sjukdom eller ålderdom kan du också få tjänster från en privat serviceproducent utan moms. De avgifter som en offentlig serviceproducent tar ut är redan skattefria. Hemservice är tjänster som har att göra med boende eller personlig omvårdnad. Stödtjänsterna inkluderar till exempel måltids- eller städtjänster.

Uppdaterad 4.5.2023