Gå till sidans innehåll

Intressebevakning

Du kan få hjälp av en närstående eller intressebevakare för att sköta dina angelägenheter eller dina tillgångar.

Om du eller en närstående anser att du inte kan sköta dina pengaärenden eller att det är en alltför stor börda, kan ni ansöka om intressebevakning. T.ex. i dessa situationer bör du överväga att ansöka om intressebevakning:

  • Om dina pengar tar slut på några dagar och du inte har tillräckligt för resten av månaden, t.ex. för att köpa mat eller läkemedel.

  • Räkningar som förfaller, hyresskulder som ackumuleras och förlust av din bostad på grund av hyresskulder.

Oförmåga att hantera din ekonomi kan bero på psykisk sjukdom, rusmedelsanvändning. eller en annan allvarlig sjukdom eller skada.

Läs mer om intressebevakning.

Du kan själv ansöka om intressebevakning, eller så kan en närstående eller en socialarbetare ansöka om det. Beslutet om intressebevakning fattas antingen av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller tingsrätten.

Ordnande av intressebevakning ansöks hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan själv ansöka om intressebevakning om du känner att du behöver hjälp och förstår vikten av ärendet. Då behandlas ärendet av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata grundval av ansökan och ett läkarutlåtande om anordnandet av intressebevakning.

Om en person inte anser sig behöva hjälp med sin ekonomi och inte själv kan ansöka om intressebevakning kan en anmälan om behovet av intressebevakning göras, t.ex. av en närstående eller socialarbetare som uppmärksammat personens situation och behov av hjälp. Anmälan ska åtföljas av ett läkarutlåtande i syfte att ordna intressebevakningen. Om ett intressebevakningsärende har inletts genom en anmälan, kommer ärendet att gå från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata till tingsrätten, som fattar ett beslut i ärendet.

En lämplig person som ger sitt samtycke, till exempel en närstående eller släkting, kan utses till intressebevakare. En allmän intressebevakare kan också utses.

I de flesta fall utses intressebevakaren för att ta hand om huvudmannens egendom och ekonomiska angelägenheter. Intressebevakaren kan också utses för att ta hand om en viss fråga, till exempel försäljning av en fastighet på uppdrag av huvudmannen. Intressebevakaren ska också se till att huvudmannen får lämplig vård, omvårdnad och rehabilitering.

För att säkerställa att ingen får intressebevakning i onödan undersöker Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vart fjärde år om det är nödvändigt att fortsätta intressebevakningen. Om det inte längre finns ett behov av intressebevakning kan tingsrätten upphäva intressebevakarens uppgift.

Uppdaterad 4.5.2023