Gå till sidans innehåll

Fysioterapi för neuromuskulära sjukdomar

En neuromuskulär sjukdom kan börja plötsligt eller framskrida så småningom. Många av dem påverkar rörligheten och vardagliga aktiviteter.

Målet med fysioterapin är att stöda klienten till en självständig vardag.

I en neurologisk sjukdom är det viktigt att identifiera behovet av fysioterapi samt tidsplanera och planmässigt genomföra fysioterapin för att uppnå en god medicinsk behandling av sjukdomen. Målet med fysioterapin är att stödja den som blivit sjuk i att bevara sin självständighet, sitt oberoende och sin livsmiljö trots eventuella bestående och progressiva funktionshinder som sjukdomen orsakar. Med hjälp av fysioterapi strävar man efter att stärka den insjuknades förmåga att klara sig i sin egen vardag samt att trygga ett fullvärdigt deltagande.

När fysioterapin planeras är det av största vikt att rehabiliteringsklienten och den närmaste kretsen deltar aktivt och engagerar sig i planerna. En sjukdomsdiagnos i sig bestämmer inte behovet av rehabilitering eller rehabiliteringens innehåll. Vid rehabilitering av en sällsynt neurologisk sjukdom gäller samma möjligheter och lagar som vid andra neurologiska sjukdomar.

Olika sjukdomar orsakar olika symtom som kan uppträda i olika åldrar och de varierar också individuellt. Vid sällsynta muskelsjukdomar varierar symtomen, hur de framskrider och vilka biverkningar de medför för funktionsförmågan. Symtom kan vara till exempel balans- och gångsvårigheter, muskelsvaghet, koordinationssvårigheter, stelhet, andningssvikt eller smärta.

Fysioterapeuten bedömer tillsammans med rehabiliteringsklienten funktionsförmågan i vardagen. Utgångspunkten för rehabiliteringen är rehabiliteringsklientens egna resurser och livsmiljö. En regelbunden bedömning av rehabiliteringsklientens funktionsförmåga och förändringar i den fungerar som stöd när man fattar beslut om rehabiliteringen. I fysioterapeutens bedömning används intervjuer, observationer samt mätare av rörelse- och funktionsförmågan, till exempel gångtest, muskelstyrke- och balanstest. Utifrån bedömningen av rehabiliteringsklientens funktionsförmåga utarbetas en rehabiliteringsplan tillsammans med rehabiliteringsklienten och vid behov med en närstående. I fysioterapin ingår också en bedömning av behovet av hjälpmedel.

Vid långsamt framskridande neuromuskulära sjukdomar strävar man efter att upprätthålla arbetsförmågan, främja den sociala funktionsförmågan samt bevara rörelseförmågan och förmågan att klara sig på egen hand.

Vid akuta neuromuskulära sjukdomar är målet att rehabiliteringsklienten på nytt lär sig behärska de färdigheter som gått förlorade samt vid behov också ersättande och anpassade metoder.

Rörelseutvecklingen hos ett litet barn med en neuromuskulär sjukdom kan avvika från utvecklingen hos ett friskt barn. Fysioterapeuten bedömer barnets motoriska utveckling samt rörelse- och funktionsförmåga tillsammans med föräldrarna och den närmaste kretsen. Barnet kan behöva hjälpmedel redan tidigt, till exempel för att kontrollera sittställningen, så att barnet kan öva sig att gripa tag i leksaker på egen hand. Det är viktigt att barn och unga får delta i vardagen på åldersnivå; i lekar, skolan och fritidsaktiviteter.

Inom den specialiserade sjukvården bedömer fysioterapeuten tillsammans med rehabiliteringsklienten och den närmaste kretsen behovet av fysioterapi. I första hand är det hemkommunens hälso- och sjukvård som ansvarar för att ordna fysioterapi. Det sekundära ansvaret ligger hos den specialiserade sjukvården. FPA ansvarar för att ordna medicinsk rehabilitering för en person under 65 år som har ett allvarligt funktionshinder.

Om en försämrad balans eller svaghet i benmusklerna hindrar klienten från att gå, kan hjälpmedel bidra till en självständig rörlighet och öka motionsmöjligheterna. Hjälpmedel kan också underlätta användningen av händerna, kommunikationen och vardagssysslorna. Vid anskaffning av lämpliga hjälpmedel, såsom rullstol eller handledsstöd, får du råd av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Läs mer om olika hjälpmedel samt anskaffningen och användningen av dem:

I vissa muskelsjukdomar försämras andningsmusklerna, varvid andningsfunktionen beaktas i fysioterapin som en del av handledningen och träningen. Under träningen kan man använda olika metoder och övningsredskap för andningsfysioterapi. Läs mer om dessa:

Uppdaterad 17.5.2022