Vaikuttavuus

Kaikki Terveyskylän palveluiden sisältämä tieto on tutkimukseen perustuvaa, luotettavaa tietoa, jonka takana seisovat kunkin erikoisalan asiantuntijat ympäri Suomea.

 

Digipalvelujen käyttöönotossa on pitkälti kyse toiminnan muutoksesta. Palveluiden digitalisaatiosta tavoiteltavien hyötyjen realisoituminen on riippuvaista siitä, kuinka paljon toimintatapoja pystytään muuttamaan.

Terveyskylän digipalveluiden käyttöönoton valmiit mallit ovat saatavilla TerveyskyläPRO-palvelussa ja ne sisältävät myös toiminnanmuutoksen tuen. Digipalvelujen käytöllä voidaan vaikuttaa kustannuksiin esimerkiksi, kun digipalvelu säästää ammattilaisten työaikaa.

Merkittävyys on keskeistä, sillä asukkaat ottavat helpommin käyttöönsä niitä palveluita, joita ammattilaiset suosittelevat. Esimerkiksi suositellaan kansalaisille suunnattuja Terveyskylän talojen tietosisältöjä, itsehoito-ohjelmia ja etävastaanottoja.

Digihoitopolulla on saatavilla informaatiota, jota asukkaat eivät saa muualta yhtä helposti. Hyvinvointialueella ammattilaisten kannattaa hyödyntää portaalia asiakas- ja potilasohjauksessa, sillä Terveyskylän sisällöt ovat sekä lääketieteelliseltä että hoidon kannalta vaikuttavia. Hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi ja hoitovelan purkamiseksi voidaan hyödyntää etäpalveluja ja ammattilaisten digitaalisia palveluita.

Haitarin otsikkotaso2
Potilaskohtainen työajan väheneminen

Nosto ammattilaispalautekyselystä 2021 / LUS Raskausajan diabeteksen digihoitopolku

Raskausajan diabetes digipolkua pilotoivien ammattilaisten arvioin mukaan potilaskohtainentyöajansäästö oli noin 2 tuntia per potilas. Säästö syntyy muun muassa:

 • Potilaiden kysymysten ja ohjaustarpeen vähenemisestä digipolulle keskitetyn moniammatillisen informaation vuoksi.
 • Potilaan paremmasta sitoutumisesta itsehoitoon ja –seurantaan.
 • Toisen vastaanottokäynnin poisjäännistä monen potilaan kohdalla.
 • Ammattilaisten hukkatyöajan vähenemisestä, kun esimerkiksi peruuntuneen vastaanottoajan voi hyödyntää tehokkaasti digipolkujen seurantaan.
 • Hoidon keskittymisestä diabeteshoitajille, jolloin useamman neuvolahenkilökunnan edustajan ei tarvitse perehtyä potilaan tietoihin.
Ammattilaisten kokemukset

Terveyskylän vaikuttavuuskyselyyn vastasi 130 ammattilaista aikavälillä 14.2.-6.3.2022. Kysely oli kohdennettu digihoitopoluilla toimiville ammattilaisille koko Suomessa. Suurin osa vastaajista toimi yliopistosairaaloissa.

Ammattilaisten kokemat hyödyt

Arviointiasteikolla 1-5:

 • Digihoitopolusta on ollut hyötyä asiakkaiden hoidossa - keskiarvo 4,1.
 • Digihoitopolku on sujuvoittanut asiakkaan hoitoprosessia - keskiarvo 3,7.
 • Digihoitopolun viestien kautta tapahtuva yhteistyö on korvannut potilaiden puheluita - keskiarvo 3,9.

Ammattilaisten kokemat kehityskohteet

Arviointiasteikolla 1-5:

 • Työn hallinnassa haasteita - keskiarvo 3,0.
 • Perinteisen vastaanottokäynnin korvaamisessa tarvitaan vielä kokemusta eli tukea toiminnanmuutoksen - keskiarvo 3,1.
 • Digipolun kalenteritoiminnon käyttöönotto ajanvarauskirjeiden korvaamisessa- keskiarvo 2,8.
Tukea digipalveluiden käyttöönottoon

Terveyskylän palvelut ovat kilpailukykyisiä muihin vastaaviin palveluihin verrattuna sillä, että tuotantokäytössä digipalvelut ovat volyymiltään suuria tai niillä on keskeinen merkitys asiakkaiden terveyden- ja hyvinvoinnin kannalta muun muassa pitkäaikaissairaiden potilaiden hoidossa.

Erilaiset itsehoidon ja asioinnin toimintatavat voivat vapauttaa palvelujärjestelmän kapasiteettia merkittävästikin. Näin esimerkiksi henkilöstön työaikaa voidaan käyttää sellaisiin kohteisiin, jossa fyysinen kohtaaminen asiakkaiden kanssa on keskeistä.

Digipalvelut mahdollistavat parhaimmillaan potilaan hoidon perusterveydenhuollossa lähipalveluna silloinkin, kun tarvitaan erikoissairaanhoidon osaamista. Tämä mahdollistaa muun muassa eKonsultaatiopalvelut sekä jatkossa myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden yhteistoiminnalliset digipalvelupolut.

Tutustu TerveyskyläPRO valmennuksiin, kuten Terveyskylän palvelut osana omaa työtä, Toiminnanmuutosvalmennus, Yksikön digimentori ja Organisaation tiennäyttäjä.

 

Kyllä

Päivitetty  9.9.2022