Gå till sidans innehåll

Effektivitet

Informationen i Hälsobyns tjänster är baserad på forskning och tillförlitlig information som produce-rats av experter inom varje specialitet runt om i landet.

När man inför digitala tjänster handlar det i första hand om en ändring av verksamheten. I vilken utsträckning man lyckas nå de eftersträvade fördelarna med digitala tjänster påverkas av hur mycket man lyckas ändra arbetssätten.

De färdiga modellerna för införandet av Hälsobyns digitala tjänster finns tillgängliga i tjänsten HälsobynPRO och de innehåller även ett stöd för ändring av verksamheten. Genom att använda digitala tjänster kan man påverka kostnaderna bland annat för att de digitala tjänsterna sparar vårdpersonalens arbetstid.

Medborgarna och patienterna får enklare tillgång till de digitala tjänster som vårdpersonalen rekommenderar. I den patienthandledning som vårdpersonalen ger lönar det sig att rekommendera datainnehållet i Hälsobyns hus, egenvårdsprogram och distansmottagningar.

Inom Hälsobyn och de digitala vårdvägarna finns information som patienterna inte hittar lika enkelt någon annanstans. Inom välfärdsområdena lönar det sig för vårdpersonalen att utnyttja portalen vid handledning av kunder och patienter, eftersom Hälsobyns innehåll kan påverka både ur ett medicinskt och vårdmässigt perspektiv. Man kan utnyttja e-tjänster och digitala tjänster för vårdpersonal för att påskynda tillgången till vård och avveckla vårdskulden.

Enligt en bedömning av den vårdpersonal som deltagit i ett pilotprojekt om den digitala vårdvägen för graviditetsdiabetes sparade man cirka 2 timmar arbetstid per patient. Besparingar uppkommer bland annat till följd av:

 • färre frågor från patienterna och minskat behov av handledning på grund av att den yrkesövergripande informationen har koncentrerats till den digitala vårdvägen.

 • Patienten engagerar sig mer i egenvården och egen uppföljning.

 • Många patienter behöver inte ett andra besök på mottagningen.

 • Vårdpersonalens förlorade arbetstid minskar, eftersom en avbokad mottagningstid effektivt kan utnyttjas till exempel för uppföljning på digitala vårdvägar i stället.

 • Vården koncentreras till diabetsskötarna, vilket innebär att flera representanter för rådgivningspersonalen inte behöver fördjupa sig i patientuppgifterna.

Plock ur vårdpersonalens responsenkät 2021/LUS Den digitala vårdvägen för graviditetsdiabetes

130 anställda inom vården svarade på Hälsobyns enkät mellan den 14 februari och den 6 mars 2022. Enkäten riktades till vårdpersonal som arbetar på digitala vårdvägar runt om i Finland. De flesta som svarade på enkäten arbetar på universitetssjukhus.

Fördelar som vårdpersonalen upplevt

På skalan 1–5:

 • Den digitala vårdvägen har varit till nytta i vården av patienterna – medeltal 4,1.

 • Den digitala vårdvägen har gjort patientens vårdprocess smidigare – medeltal 3,7.

 • Samarbetet via meddelanden på den digitala vårdvägen har ersatt telefonsamtal från patienterna– medeltal 3,9.

Bör förbättras enligt vårdpersonale

På skalan 1–5:

 • Utmaningar med att hantera arbetet – medeltal 3,0.

 • Vi behöver mer erfarenhet av att ersätta ett traditionellt mottagningsbesök, det vill säga stöd för ändring av verksamheten – medeltal 3,1.

 • Införandet av den digitala vårdvägens kalenderfunktion för att ersätta tidsbokningsbreven – medeltal 2,8.

Hälsobyns tjänster är konkurrenskraftiga i jämförelse med andra motsvarande tjänster. Tjänsterna är redan i användning, de digitala tjänster som används är till sin volym stora eller har en viktig roll med tanke på kundernas hälsa och välbefinnande, bland annat i vården av kroniskt sjuka patienter.

Olika lösningar för egenvård och skötande av ärenden kan frigöra betydande kapacitet i servicesystemet. Därmed kan till exempel personalens arbetstid användas för sådana situationer där det är viktigt att träffa patienten på riktigt.

De digitala tjänsterna möjliggör i bästa fall vård av patienten inom primärvården även när det krävs kunskap inom specialiserad sjukvård. Detta möjliggörs bland annat av eKonsultaatiopalvelut och i framtiden även av digitala servicestigar i samarbete mellan primärvården och sakkunniga inom den specialiserade sjukvården.

Uppdaterad 9.9.2022