Gå till sidans innehåll

Teknik

Vi utvecklar vår tekniska kompetens så att den svarar mot välfärdsområdenas behov.

Kompabiliteten mellan Hälsobyn och välfärdsområdenas kundportaler och patientdatasystem kräver att systemen kan kopplas till varandra.

Viktiga faktorer som påverkar kompabiliteten hos de gemensamma servicevägarna är:

  • Möjlighet att utgående från kundens behov att röra sig mellan de olika tjänsterna antingen som identifierad eller anonymt.

  • Möjlighet att utbyta information mellan systemen med hjälp av användargränssnitt.

SSO-stöd

SSO-stöd, samlad inloggning, gör det möjligt för den som använder välfärdsområdets elektroniska system att förflytta sig mellan Hälsobyns och DigiFinlands tjänster som kräver stark autentisering, utan att identifiera sig på nytt. Båda tjänsteleverantörerna använder Suomi.fi-identifiering.

Överföringar

Informationen om den som använder välfärdsområdets elektroniska system överförs anonymt mellan tjänsterna efter att ett samtycke har getts. Informationen överförs enbart utgående från kundernas behov.

Patientportaler och patientdatasystem, möjlighet till kallelse

Möjlighet att utbyta patientinformation mellan patientdatasystemen, så att invånaren i välfärdsområdet inte behöver byta mellan systemen. Möjlighet till kallelse garanterar ett yrkesövergripande samarbete och heltäckande digitaliserad vård för invånaren i välfärdsområdet.

Möjlighet att ansluta sig till Hälsobyns informationsinnehåll

Hälsobyn innehåller mycket allmännyttig information som relaterar till hälsa och välfärd som har producerats för nationellt bruk. För närvarande kan välfärdsområdena utnyttja informationen som en del av sina egna servicestigar till exempel genom att hänvisa invånaren till att läsa mer i något av Hälsobyns hus.

I framtiden kan välfärdsområdena ansluta sig till Hälsobyns kunskapsbas via programmeringsgränssnittet och smidigt erbjuda Hälsobyns innehåll till invånarna i sina egna e-tjänster utan att invånaren behöver förflytta sig fram och tillbaka mellan tjänsterna. Därmed minskar även välfärdsområdets behov av en egen innehållsproduktion.

Hälsobyns tjänster grundar sig på webbteknik och stöder sig vad gäller identifikationslösningarna bland annat på Suomi.fi-tjänsten. Dessa ger en bra grund för att förflytta sig mellan tjänsterna.

För datainnehållet utnyttjas nationella standarder och ordlistor. Metadatamodeller och andra strukturer som ökar samverkan utvecklas tillsammans med de välfärdsområden som har infört Hälsobyns tjänster.

Samarbetsgruppen för Hälsobyn och DigiFinland Oy sammanträder regelbundet. I samarbetsgruppen diskuterar man gemensamma möjligheter till vidareutveckling och sammanställer information som kan utnyttjas vid planeringen av medborgarnas digitala servicestigar.

I de tjänster som Hälsobyn och DigiFinland erbjuder betonas kännedomen om det finländska hälsovårdssystemet, invånarnas behov samt en fortlöpande utveckling av tjänsterna genom att lyssna på områdena och invånarna. I egenskap av offentliga aktörer känner Hälsobyn och DigiFinland den offentliga sjuk- och hälsovården i Finland och utvecklar kontinuerligt mer effektiva och högklassiga lösningar.

Läs det material som samarbetsgruppen har sammanställt för välfärdsområdena:

Uppdaterad 9.9.2022