Gå till sidans innehåll

Tillgänglighet på webbplatsen som är öppen för alla i Hälsobyn.fi

Tillgänglighetsbeskrivningen visar vilka delar i Hälsobyns tjänster som är tillgängliga och hur icke-tillgängliga objekt kan användas.

Servicehelheten Hälsobyn är en webbtjänst för den specialiserade sjukvården som experterna har utvecklat tillsammans med patienterna. Servicehelheten omfattar tjänsterna Hälsobyn.fi, Min vårdväg och HälsobynPRO. Tjänsterna har producerats i samarbete med alla universitetssjukvårdsdistrikt i Finland. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) koordinerar utvecklingen av tjänsterna.

Hälsobyn och de organisationer som producerar den strävar att garantera tillgängligheten till servicehelheten Hälsobyn i enlighet med kraven i lagen. Målet för alla tjänster är nivå AA som fastställs i version 2.1 i Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG).

För mera information:

Denna tillgänglighetsbeskrivning gäller tjänsten Hälsobyn.fi som är öppen för alla medborgare och patienter och dess hus med undantag av Psykporten. Psykportens beskrivning finns på Psykportens egen webbplats.

För mera information:

För tjänsten Min vårdväg och Hälsobyn, se separata tillgänglighetsbeskrivningar.

Hälsobyn.fi och dess hus (med undantag av Psykporten) uppfyller delvis kraven i version 2.1 i Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG). Inga kritiska brister i tillgängligheten kan observeras. Underlåtenhet att uppfylla kraven eller undantag från kraven nämns nedan.

Innehållet nedan är inte tillgängligt av följande orsaker:

 1. Underlåtenhet att beakta lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Följande innehåll och/eller funktioner är tills vidare inte förenliga med kraven:

 1. En del av tjänstens icke-textuella innehåll (vissa diagram, bilder eller videor) innehåller ännu inga textmotsvarigheter. (WCAG 1.1.1)

 2. En del av textinnehållet i tjänsten har ännu inte kontrollerats för att fastställa begriplighet och läsbarhet.

 3. Skärmläsaren VoiceOver blir kvar i låsta hopplänkar och språkval när Safari används. Man kommer ändå framåt genom att klicka på tabb (tabulatortangent). (WCAG 2.1.2)

 4. Textmotsvarigheterna till de kompletterande bilderna innehåller enstaka brister. Dessutom kan det på vissa sidor förekomma onödiga textmotsvarigheter till exempel i illustrationer som inte har någon betydelse för innehållet. (WCAG 1.1.1)

 5. Alla videor är inte textade. Videorna i fråga har publicerades innan 23 september 2020 och de är till största delen videor med länk till andra aktörer. I vissa videor går textningen tidvis över texten som visas på videon, såsom talarens namn, vilket kan störa läsningen. (WCAG 1.2.1, 1.2.2)

 6. Vissa videofilmer saknar rubrik. Videons innehåll framgår dock av den föregående texten. (WCAG 2.4.1)

 7. Webbplatsen har en hopplänk, men den fungerar inte hos VoiceOver. (WCAG 2.4.1)

 8. Rubrikerna har inte alltid använts logiskt. (WCAG 1.3.1)

 9. Ändringar i textförmedlingen kan ställvis leda till att texterna bryts eller till overflow. (WCAG 1.4.2012)

 10. I menyn och bland sjukdomarna finns några engelskspråkiga ord vars språk inte har definierats. (3.1.2)

 11. Tabellrubrikerna är inte programmerade för alla tabeller, vilket kan göra det svårare att uppfatta tabellerna med skärmläsare. (WCAG 1.3.1)

 12. Om webbplatsen används med tangentbordets piltangenter och man startar en inbäddad video kommer man inte längre med piltangenterna tillbaka till det övriga innehållet på sidan. Använd tabben för att lämna denna situation. (WCAG 2.1.1)

Ge respons och hjälp oss att förbättra tillgängligheten till innehållet

Genomgång och uppdatering av innehållet i tjänsten Hälsobyn.fi genomförs kontinuerligt. Om du till exempel upptäcker icke-textuellt innehåll som inte har relevant textmotsvarighet eller en video som saknar textning eller annan relevant textmotsvarighet ska du ge oss respons på innehållet i fråga.

Denna beskrivning har sammanställts 27 april 2020.

Beskrivningen grundar sig på en bedömning som gjorts av en tredje part om hur webbplatsen uppfyller kraven i direktiv (EU) 2016/2102. Webbplatsens tillgänglighet har bedömts av Eficode Oy.

Beskrivningen granskades senast den 18 september 2020.

Vi tar gärna emot förslag, kommentarer, frågor och förbättringsförslag om denna tjänst och dess tillgänglighet per e-post.

Om du observerar att det finns problem med tillgänglighet på vår webbplats, ge först respons till den som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta 14 dagar för att få svar. Om du inte är nöjd med svaret som du har fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Uppdaterad 18.3.2022