Gå till sidans innehåll

Digitala tjänster

Välfärdsområdena kan välja de digitala tjänster i Hälsobyns serviceutbud som passar dem bäst.

Servicehelheten Hälsobyn.fi består av tre huvudprodukter och ett flertal mindre produkter.

Huvudprodukterna i servicehelheten är

 • Hälsobyns hus, en webbplats med 33 hus som är öppna för alla

 • Hälsobyns servicekanal Min vårdväg

 • Tjänsten HälsobynPRO för social- och hälsovårdspersonal

De mindre produkterna omfattar bland annat olika mobilappar och symtomnavigatorer samt chattar och botar.

Hälsobyn är en tjänst som har utvecklats och administreras av sakkunniga inom social- och hälsovården. Den är starkt kopplad till universitetsforskning, vilket garanterar att vården och informationen är tillförlitlig. Tjänsterna byggs upp i samarbete med projekt som utvecklar nat-ionella e-hälsotjänster samt med patienter, patientorganisationer och högskolor.

Servicehelheten Hälsobyn skapades och utvecklades inom ramen för projektet Virtuaalisairaala 2.0 som koordinerades av HUS och genomfördes som en gemensam projekthelhet för samtliga universitetssjukvårdsdistrikt i Finland. Projektet stöddes åren 2016–2018 av Social- och hälsovårdsministeriet.

Med hjälp av Min vårdväg kan organisationen snabbt förnya sin tjänsteproduktion genom att enkelt producera digitala egenvårdsprogram och servicekedjor/vägar som är specifika för olika patient- och kundgrupper. Via Min vårdväg kan organisationen bygga digitala vårdvägar som grundar sig på patientrelationen eller e-tjänster. De digitala vårdvägarna kan byggas på de servicespråk som organisationen önskar.

De tekniska funktionerna för Min vårdväg möjliggör:

 • kommunikation mellan kunden och vårdpersonalen

 • verktyg för att producera enkäter, mätare, dagböcker, coachningsprogram och program för egen uppföljning.

I Min vårdväg finns även egenvårdsprogram som är öppna för alla och som erbjuder invånar-na möjlighet att få hjälp och vårdrelaterat stöd även utanför traditionella mottagningar.

Användargränssnitten för Min vårdväg:

 • mobil- och webbläsarapplikationer för patienter

 • verktyg för vårdpersonal i webbläsarapplikationen för såväl vård av patienten, inne-hållsproduktion för vårdvägen som för forskning.

Läs mer om Min vårdväg:

Varför Min vårdväg?

 • Med hjälp av Min vårdväg kan organisationen snabbt förnya sin tjänsteproduktion ge-nom att enkelt producera digitala servicekedjor och vårdprogram som är specifika för olika patient- och kundgrupper.

 • Implementeringen av Min vårdväg omfattar support för ändring av verksamheten och en modell för utveckling och god praxis, såsom dokumentmallar.

 • Min vårdväg erbjuder kunder och vårdpersonal en kommunikationskanal som är obe-roende av tid och plats.

 • Min vårdväg kan utnyttjas för uppföljning, handledning eller coachning utan besök på mottagningen eller telefonsamtal.

HälsobynPRO är en serviceportal för social- och hälsovårdspersonal. Tjänsten kompletterar vårdpersonalens kompetens och uppmuntrar till att tillämpa nya tillvägagångssätt i det egna arbetet.

Tjänsten stärker vårdpersonalens e-kompetens, till exempel genom att erbjuda coachning vid digitalisering av verksamheten. Tjänsten innehåller också olika informationskällor, såsom gui-der för kliniskt arbete, specialistsökning och virtuella centrum.

Logga in på HälsobynPRO:

Varför HälsobynPRO?

 • Möjlighet till ett enhetligare och mer professionellt arbete med hjälp av gemensamma riktlinjer och utbildning

 • Möjlighet att lära sig nytt – arbetet kan utföras på ett nytt sätt med hjälp av digitala tjänster

 • Utmärkt tjänst för nyutexaminerad vårdpersonal att kontrollera saker

 • Goda tips om hur man inför digitala tjänster och ändrar verksamheten med hjälp av onlinekurser i e-kompetens

Läs mer om det omfattande innehållet i Hälsobyns hus: information och guider för olika livssituationer och symtom. I husen finns också chattar och symtomnavigatorer som stöd när kunden funderar på att uppsöka vård.

Via Hälsobyns egenvårdsprogram får kunden anvisningar och råd gällande livsstilsförändringar som främjar hälsan. Programmen tillhandahåller information om levnadsvanor och möjligheten att påverka dem samt verktyg som stöd för livsstilsförändringar.

Hälsobyn finns även på svenska!