Gå till sidans innehåll

Iakttagande av dataskydd och behandling av personuppgifter i tjänsten Min vårdväg och på de digitala vårdvägarna

Användningen av tjänsten Min vårdväg sker i en autentiserad miljö och kräver alltid behandling av personuppgifter. På den här sidan förklaras vilken information som lagras om dig, i vilka situationer, hur informationen behandlas och vem som är personuppgiftsansvarig i varje enskilt fall.

Användningen av tjänsten Min vårdväg och de digitala vårdvägarna sker i en autentiserad miljö och kräver alltid behandling av personuppgifter. Information samlas in och behandlas på olika sätt i olika situationer. Situationer som kräver insamling av information, fallen där informationen används och registerbeskrivningarna finns intill.

Obs! Tjänsten Min vårdväg är en av de tre huvudprodukterna i Hälsobyns servicehelhet. Andra produkter är Hälsobyns hus och tjänsten HälsobynPRO. Information om behandlingen av personuppgifter i Hälsobyns hus och i tjänsten Hälsobyns hus finns i tjänsternas egna beskrivningar om behandlingen av personuppgifter.

När du registrerar dig i tjänsten Min vårdväg och använder egenvårdsprogram som är öppna för alla, registreras dina uppgifter i klientregistret för Helsingfors universitetssjukhus (HUS). HUS är personuppgiftsansvarig för klientuppgifterna.

Vilka uppgifter behandlar vi?

När du registrerar dig samlar vi in följande uppgifter om dig: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna samlas in från dig och från det befolkningsregister som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Dessutom behandlar vi den information som du lämnar till oss (inklusive information om ditt hälsotillstånd). Vi för också en logg över användningen av tjänsterna för att garantera patient- och personalsäkerheten.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att skapa en personlig profil så att du kan använda tjänsterna. Uppgifterna som du lämnar varierar beroende på användningsändamålet med egenvårdsprogrammet. Till exempel samlar egenvårdsprogrammet för viktkontroll in information om dina matvanor och kroppsmått. De uppgifter du lämnar i egenvårdsprogrammen är frivilliga.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att utreda eventuella informationssäkerhetsincidenter, till exempel genom att samla in information om kommunikationssystem och datasystem.

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke, avtalet och den gällande lagstiftningen.

Vem har tillgång till dina uppgifter och till vem lämnar vi ut dina uppgifter?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke eller din begäran. Vi använder dock tjänsteproducenter för att underhålla våra system, och dessa tjänsteproducenter har begränsad tillgång till dina personuppgifter för att kunna sköta sina uppgifter.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter utanför EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina klientuppgifter sparas i fem år från den senaste inloggningen.

När du registrerar dig i tjänsten Min vårdväg och använder digitala vårdvägar som kräver en vårdrelation, registreras dina uppgifter i klientregistret för det universitetssjukhus eller det välfärdsområde som ansvarar för din vård.

Den personuppgiftsansvarige är då är en av följande:

Universitetssjukhusen

Välfärdsområdena

Du hittar mer detaljerade kontaktuppgifter, information om dataskyddsombud och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter på webbplatserna för respektive välfärdsområde och universitetssjukhus.  

Vilka uppgifter behandlar vi?

När du registrerar dig samlar vi in följande uppgifter om dig: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna samlas in från dig och från det befolkningsregister som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Dessutom behandlar vi den information som du lämnar till oss (inklusive information om ditt hälsotillstånd). Vi för också en logg över användningen av tjänsterna för att garantera patient- och personalsäkerheten.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

En klient som använder hälsobyns tjänster på remiss är i en vårdrelation och behandlingen omfattas av lagstiftningen om behandling av personuppgifter inom hälsovårdssektorn. Syftet med behandlingen är att göra det möjligt för dig att använda elektroniska tjänster som stöd för din hälsovård. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen kontakta den behandlande vårdenheten. Varje hälsovårdsenhet har sin egen patientregisterbeskrivning och dataskyddspolicy för att skydda dina uppgifter.

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke och en rättslig skyldighet

Vem har tillgång till dina uppgifter och till vem lämnar vi ut dina uppgifter?

Tillgången till dina personuppgifter är begränsad på grundval av ditt samtycke, så att endast hälsovårdsenheten som är involverad i din vård har tillgång till dina uppgifter. Tillgången till dina uppgifter kräver därför alltid en vårdrelation.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter utanför EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

I digitala vårdvägar omfattas behandlingen av dina personuppgifter av lagstadgade lagringsskyldigheter. Dina journalhandlingar lagras i patientdatasystemen hos respektive vårdinstans. Den vanligaste lagringsperioden för journalhandlingar är 12 år efter dödsfall eller 120 år efter födelse. Dagböcker och andra blanketter för datainsamling sparas i 12 år från det datum då de upprättats eller tills uppgifterna överförs till patientdatasystemet.

Om du ger respons antingen via formulären Ge respons eller Rapportera ett tekniskt problem och lämnar dina kontaktuppgifter (frivilligt), gäller Hälsobyns registerbeskrivning för personuppgifter som lämnas via formulären Ge respons och Rapportera ett tekniskt problem.