Siirry sivun sisältöön

Terveyskylän palvelut säästävät sote-ammattilaisten työaikaa ja kohentavat kansalaisten elämänlaatua - palveluiden hyödyt arvioitiin sadoiksi miljooniksi euroiksi

Digipalveluiden odotetaan tukevan kansalaisen terveyspalveluita ja sujuvoittavan sote-ammattilaisen työtä. Kansallisesti laajassa käytössä olevien Terveyskylä.fi-palveluiden taloudellista vaikuttavuutta on arvioitu terveystaloustieteen asiantuntijoiden toimesta. Sote-ammattilaiset arvioivat Terveyskylän palveluiden käytön vapauttavan aikaa potilastyöhön jopa 25 minuuttia päivässä.

Julkaistu 3.4.2024 klo 17.01

Vaikuttavuusarviointi toteutettiin haastatteluihin, kyselyihin, palvelujen käyttötilastoihin sekä terveystaloustieteen laskentamalleihin perustuen. Palveluiden vaikutuksia arvioitiin sote- ammattilaisten työajan käytön näkökulmasta sekä kansalaisten terveyspalveluiden käytön, terveydentilan ja elämänlaadun sekä työstä poissaolojen ja matkakustannusten näkökulmista. Arvioinnin toteutti terveystaloustieteen ja vaikuttavuustutkimuksen asiantuntijayritys ESiOR Oy HUSin toimeksiannosta.

Sote-ammattilaiset käyttävät Terveyskylän talojen sisältöjä muun muassa hyvinvointialueiden asukkaiden neuvonnassa, informoinnissa, itsehoitoon ohjauksessa sekä potilasohjauksessa. Terveyskylän taloja työssään käyttäviltä sote-ammattilaisilta vapautuu työaikaa muuhun potilastyöhön keskimäärin 13,4 minuuttia päivässä ja TerveyskyläPRO-palvelua käyttäviltä keskimäärin 10 minuuttia päivässä. Ammattilaiset, jotka käyttivät sekä taloja että TerveyskyläPRO-palvelua, arvioivat ajansäästön olevan keskimäärin 25,6 minuuttia. Yhtä kyselyyn vastannutta ammattilaiskäyttäjää kohden säästetyn työajan arvo on keskimäärin 1 583 euroa vuodessa.

Terveyskylän talojen vaikutusta kansalaisten terveydentilaan ja elämänlaatuun selvitettiin kansalaisille suunnatulla kyselyllä. Vastaajista 69 prosenttia arvioi talojen käytön parantaneen heidän elämänlaatuaan. Toisen puolesta asioivista 56 prosenttia arvioi käytön parantaneen hoidettavan tai huollettavan henkilön elämänlaatua. Talojen käytön tiheydellä ja elämänlaatuvaikutuksella oli molemmissa tapauksissa tilastollisesti merkitsevä yhteys. Kansalaiskäytön arvoksi arvioitiin 1 171 euroa vuodessa per kyselyyn vastaaja.

Terveyskylän arvo Uudellamaalla yli 500 miljoonaa

Terveyskylän talojen ja TerveyskyläPRO-palvelun yhteiskunnallinen arvo on merkittävä ja arvo kasvaa käyttäjämäärän kasvaessa. Vuoden 2023 palveluiden käytön perusteella arvioitiin Uudenmaan alueella Terveyskylän talojen ja TerveyskyläPRO-palvelun arvoksi 563 miljoonaa euroa vuodessa. Laskelman perusteena oli 17 700 ammattilaiskäyttäjää ja 470 000 kansalaiskäyttäjää. Kansalaiskäyttäjien määrä perustuu ammattilaiskyselyyn vastanneiden ammattilaisten arvioon palveluiden käytöstä kansalaisten ja potilaiden keskuudessa.

563 miljoonan kokonaisarvosta suurin osuus muodostuu saavutetuista terveyshyödyistä, joiden rahallinen arvo on noin 217 miljoonaa euroa. Terveyspalveluiden käytön vähenemisen arvoksi arvioitiin 175 miljoonaa euroa ja vältettyjen tuotannonmenetysten arvoksi noin 138 miljoonaa. Ammattilaisten työajan käytön tehostuminen on arvoltaan noin 33 miljoonaa euroa.

Arvioissa ei huomioitu vaikutuksia sosiaalipalveluiden käyttöön. On mahdollista, että sosiaalihuollon huomiointi kasvattaisi arvioitua kokonaisarvoa merkittävästi.

Lisätietoja: