Ajankohtainen

Rohkeat digitiimit onnistuneen muutoksen ajureina

Julkaistu 21.2.2023 7.00

Digitiimi toimii kliinisen työn ja tietotekniikan välissä, ja sen kokoonpano riippuu yksiköiden tarpeista. HUSin yksiköiden digitiimien rakentamisesta saaduista opeista on hyötyä hyvinvointialueille, kun ne rakentavat omia digitiimejään.

HUSin toimialoille on perustettu digitiimejä, joiden tehtävänä on suunnitella, kehittää, koordinoida ja ylläpitää toimialan hoito-ohjelmissa hyödynnettäviä digitaalisia palveluita. Digitiimit tekevät tiivistä yhteistyötä esimiesten, kliinisten asiantuntijoiden talousasiantuntijoiden sekä kliinistä työtä tekevien ammattilaisten kanssa. Ideana on, että ammattilaiset voivat nostaa esiin käytännön työssä ilmeneviä haasteita ja tarpeita, joihin pyritään löytämään ratkaisuja digipalveluiden avulla.

- Digitiimi toimii kliinisen työn ja tekniikan välissä. Tehtävänä on tunnistaa kliinisessä työssä esiin nousseet tarpeet ja tuoda käyttöön ne mahdollisuudet, joita teknologia voi tarjota, kertoo Sisätaudit ja kuntoutus- tulosyksikön digitiimin jäsen Miia Malmberg.

Moninaiset digitiimit

Digitiimi voidaan muodostaa monella tavalla. HUS Vatsakeskuksessa yksi digitiimin jäsen vastaa tulosyksikkötasoisesta koordinaatiosta. Hänen tehtäviinsä kuuluvat hallinnolliset asiat, toimialan talojen ja digihoitopolkujen kokonaiskoordinaatio sekä yhteistyö sidosryhmien ja johdon kanssa. Lisäksi digitiimiin kuuluu toimialojen koordinoivia henkilöitä, jotka tuntevat oman alansa toimintamallit ja - prosessit sekä toimialojen varsinaisia substanssiosaajia.

HUS Neurokeskuksen digitiimiin kuuluu tiimiä vetävä erikoislääkäri sekä kaksi sairaanhoitajataustaista palvelusuunnittelijaa. Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksikön digitiimiin kuuluu kolme henkilöä, jotka työskentelevät tiimissä kokoaikaisesti.

Digitiimin tehtävät tarjoavat myös erilaisia uramahdollisuuksia. Työtä on mahdollista tehdä myös etänä ja silloinkin kun työkyky ei mahdollista fyysistä hoitotyötä.

Onnistumisen avaimina joustavuus ja rohkeus

Toimiakseen hyvin ja tuloksekkaasti digitiimi tarvitsee selkeät tavoitteet, riittävät henkilöstöresurssit ja johdon tuen. Johdon kanssa yhdessä selkiytetään ensin, millainen rooli digitiimillä on, miten työtä ohjataan ja miten työn tuloksellisuutta seurataan. Lisäksi tarvitaan riittävästi substanssiosaajia sekä yhteistyökumppaneita tekniikan puolelta.

Digitiimissä osaamista tarvitaan kokonaisuuksien ja prosessien tunnistamisessa, kehittämisen fasilitoinnissa sekä projektijohtamisen käytänteissä. Digitiimiläisten ominaisuuksia ovat joustavuus, rohkeus kokeilla ja kehittää uutta sekä kyseleminen ja kuunteleminen.

Rohkeutta tarvitaan esimerkiksi, kun lähdetään pilotoimaan uutta hanketta. Joskus pilotin jälkeen saatetaan huomata, että asia ei toimikaan digitaalisesti, joten suuntaa on tarpeen muuttaa tai toimintamallia on kehitettävä edelleen.

- Digikehittämisen tulisi olla mahdollisimman ketterää. Pitää uskaltaa lähteä kokeilemaan hullultakin tuntuvia asioita ja uskaltaa onnistua, mutta toisinaan on uskallettava myös epäonnistua, sanoo HUS Vatsakeskuksen digitiimin jäsen Tommi Juntunen.

Juttu on kirjoitettu palvelusuunnittelija Saila Strandin, osastonhoitaja Tommi Juntusen ja osastonhoitaja Miia Malmbergin Digimuutos 2022 -päätösseminaarissa pitämän esityksen pohjalta.