Gå till sidans innehåll

Tuberkulos

Tuberkulos är den vanligaste smittsamma sjukdomen i lungorna och sprids som luftburna droppar. Trots att tuberkulos är en vanlig sjukdom i stora delar av världen har den blivit alltmer sällsynt i Finland.

Tuberkulos är en vanlig sjukdom i stora delar av världen – särskilt i utvecklingsländer – och har inte kunna utrotas. I Finland har tuberkulosfallen minskat sedan 1980-talet. Under de senaste åren har färre än 300 nya fall upptäckts, och under 2016 var de färre än någonsin tidigare. Eftersom sjukdomen har blivit mer sällsynt är det allt färre läkare som möter tuberkulospatienter på sina mottagningar. Tuberkulos förekommer fortfarande hos äldre personer som fått smittan i barndomen, men i och med den ökade invandringen har antalet fall bland personer födda i utlandet också ökat och de som smittas är yngre än tidigare.

Tuberkulos är en allmänfarlig smittsam sjukdom som oftast förekommer i lungorna, varifrån bakterien kan spridas via blodcirkulationen till vilket organ som helst, t.ex. lymfkörtlar, ben, njurar eller tarmar.

Tuberkulos smittar inte lätt. Den sprids genom luftburna droppar när en person med lungtuberkulos hostar eller nyser. Att prata producerar vanligtvis inte tillräckligt många droppar för att sprida smitta. I praktiken är endast de personer vars upphostningar innehåller tuberkulosbakterier smittsamma. Smittsamheten är högst vid lungtuberkulos med färgningspositiva upphostningar. I allmänhet krävs upprepad, långvarig vistelse i samma utrymme för smitta, så de som bor i samma hushåll löper störst risk att smittas. Ovaccinerade barn under 5 år löper störst risk att få sjukdomen och är också mer mottagliga för allvarlig sjukdom (allmän sjukdom eller meningit). Det är sällsynt med smitta i stora lokaler eller i transportmedel. Utomhus är det nästan omöjligt att sprida sjukdomen.

Majoriteten (70 procent) av de personer som utsatts för tuberkulos blir inte smittade. En tuberkulossmitta (30 procent av dem som utsatts) leder till ett tillstånd där bakterierna är i slumrande tillstånd i kroppen. Detta tillstånd kallas latent tuberkulos, där personer med sjukdomen är symtomfria och inte sprider smittan. Latent tuberkulos kan i ett senare skede i livet bli en aktiv sjukdom, till exempel när åldrandet eller sjukdomar och behandlingen av dem försvagar kroppens motståndskraft. I praktiken är det dock bara en av tio smittade personer som utvecklar symtomatisk tuberkulos under sin livstid. För personer med latent tuberkulos är det möjligt att ge förebyggande läkemedelsbehandling, vilket kan övervägas till exempel om personen nyligen har varit utsatt för en betydande exponering för tuberkulos, en organtransplantation eller en medicinering som påverkar kroppens motståndskraft (t.ex. biologiska läkemedel, cytostatika).

Att spåra personer som exponerats för tuberkulos är en viktig del av en kostnadseffektiv bekämpning av tuberkulos. I Finland har detta förverkligats bra. Syftet är att hitta andra smittade och drabbade personer i tuberkulospatientens närmaste krets och bryta smittkedjan. Vid tuberkulos hos ett barn eller en ung vuxen söker man också efter smittkällan.

Uppdaterad 7.1.2021