Gå till sidans innehåll

Äldre personer som bärare av ESBL

De flesta av oss vet inte om vi är ESBL-bärare eller inte. Om man bor hemma är det sällan relevant, och därför undersöker man inte utan en särskild anledning huruvida någon är bärare eller inte.

ESBL kan hittas när man tar en bakterieodling från urin, blod eller ett sår för att hitta orsaken till en infektion. Bärarskapet kan också upptäckas när man tar prover från personer som varit inlagda på sjukhus utomlands för att hitta antibiotikaresistenta bakterier.

ESBL-bärarskap är vanligtvis symtomfritt. Symtomfria bärare behöver inte behandlas, eftersom det inte är till någon nytta för patienten och kan utsätta honom eller henne för antibiotikabehandlingens bieffekter i onödan.

ESBL-infektioner förekommer oftast i urinvägarna eller i bukområdet. Även om ESBL-bakterien är resistent mot många antibiotika finns det effektiva läkemedel.

Man kan även få ESBL-smitta via mat eller dryck. Smittorisken är större utomlands än hemma. Under resan bör du vara särskilt noga med mat och dryck och var du köper dessa, samt med handhygien. Ytterligare råd finns i resenärens hälsoguide:

ESBL-smitta är lättare att få om du samtidigt tar antibiotika som dödar andra bakteriestammar i tarmen som är känsligare för antibiotika. På samma sätt ökar antibiotika som används inom livsmedelsindustrin risken för smitta.

ESBL kan också spridas från person till person genom nära kontakt både hemma och på sjukhus (t.ex. via händerna). På sjukhus används också mycket antibiotika, vilket kan skapa en tillväxtfördel för ESBL-stammar. ESBL sprids inte utan kontakt.

Risken för att ESBL-bärare får infektioner är inte nämnvärt större. ESBL-bärarskap är inte en sjukdom eller en risk för välbefinnandet för människor i omgivningen. Du behöver inte berätta om ditt bärarskap för någon utanför sjukhuset eller vårdstället.

På sjukhuset är infektionsrisken högre, till exempel till följd av urinkatetrar eller bukoperationer. Även på sjukhus är risken för att en ESBL-bärare ska utveckla en symtomatisk infektion inte särskilt stor, och bärarskapet påverkar inte tillgången till behandling. Det lönar sig att berätta för din läkare om ditt bärarskap, eftersom detta kan påverka valet av antibiotika, särskilt vid infektioner i urinvägarna eller bukområdet.

ESBL påverkar inte det normala livet (t.ex. hemmet, hobbyer, relationer, sex, besök av närstående såsom barnbarn, husdjur) på något sätt. Onödiga antibiotikakurer bör undvikas.

God hygien bör tillämpas i hemmet, oavsett om du är bärare av ESBL eller inte:

  • Tvätta händerna noggrant med tvål efter toalettbesök, efter att ha hanterat kroppsvätskor (t.ex. blöjor) och innan du hanterar mat.

  • Familjemedlemmar har, även vid idrottsutövning, personliga handdukar, hygien- och kosmetikprodukter och rakhyvlar.

  • Utsöndrande sår och hudskador bör täckas. Använda sårförband slängs direkt i papperskorgen. För mer omfattande sår ska du följa de instruktioner som du fått från avdelningen. Tvätta händerna före och efter sårvård.

  • Engångsnäsdukar läggs i papperskorgen direkt efter användning och därefter tvättas händerna.

  • Vid städning används vanliga rengöringsmedel som kan köpas i butik.

  • För tvätt används och följs normala tvättmedel och tvättinstruktioner för textilier.

  • Vanliga kärl kan användas och diskas som vanligt. Kärlen tas i bruk när de är torra.

Anvisningar för smittobekämpning för yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården har utarbetats både nationellt och per sjukvårdsdistrikt. Flera sjukhus upprätthåller en elektronisk påminnelse för att identifiera ESBL-bärare.

I allmänhet räcker det med god handhygien hos både patienter och personal för att förhindra spridningen av ESBL-E. coli, särskilt vid kontakt med kroppsvätskor. Personalen ger vägledning om handhygien. Ibland kan en patient placeras i ett enkelrum i enlighet med lokala riktlinjer om smittsamheten bedöms vara särskilt hög eller om andra patienter på avdelningen är särskilt infektionskänsliga. Det är också viktigt att undvika onödiga, alltför bredspektriga och långa antibiotikakurer.

Infektioner orsakade av ESBL och andra tarmbakterier kan också förebyggas genom vanliga aseptiska rutiner vid olika åtgärder.

ESBL-bärarskap påverkar inte valet av behandling eller boplats. Om smittorisken bedöms vara särskilt stor försöker man ordna ett enkelrum.

ESBL-bärarskap påverkar inte kvaliteten på en äldre persons vård eller tillgången till rekreation och rehabilitering. Personalen ger mer detaljerade instruktioner om enhetens förfaranden.

Hur länge du är bärare är individuellt. För vissa personer går det över omedelbart, för andra kan bärarskapet vara i flera år. Faktorer som kan förlänga bärarskapet är bland annat upprepade antibiotikakurer, kroniska tarmsjukdomar och urinkatetrar.

Hemma har tarmbakteriernas antibiotsensitivitet ingen betydelse och därför undersöks inte ESBL-bärarskap rutinmässigt.

För en person som behöver sjukhustjänster vid upprepade tillfällen bedöms bärarskapets varaktighet från fall till fall. Bedömningen kan tidigast göras ett år efter det senaste positiva provet.

Anvisning som kan skrivas ut:

Uppdaterad 16.11.2017