Olika former av kamratstöd

Det finns många olika former av kamratstöd. Kamratstöd erbjuds ansikte mot ansikte, per telefon och virtuellt. Fundera på vilken form av kamratstöd som passar dig bäst i din egen situation.

Personligt kamratstöd

Kamratstöd kan betyda spontana träffar med personer med liknande erfarenheter. Stödet mellan två medmänniskor grundar sig på ömsesidighet, eftersom båda personerna både erbjuder och tar emot stöd.

Organiserat kamratstöd grundar sig på att stödpersonen och den person som behöver stöd har liknande erfarenheter, men att stödpersonen hunnit längre i sin process. En stödperson är vanligtvis frivillig, har fått utbildning för sin uppgift och har förbundit sig till tystnad.

Kamratstöd i grupp

Kamratstöd i grupp ordnas på många olika sätt. Grupperna kan vara öppna eller slutna. Om gruppen är öppen kan man delta när man vill. En sluten grupp samlas enligt överenskommelse, vilket betyder att deltagarna förbinder sig till gruppträffarna.

Grupper som grundar sig på kamratstöd:

  • Kamratgrupper där alla medlemmar är medmänniskor. Gruppen har ingen egentlig ledare, men det har utsetts en person som sammankallar gruppen. Kamratgrupperna kan samlas för att diskutera eller kring något annat tema, till exempel motion, kultur eller en hobby.
  • Kamratstödsgrupper med en frivillig, utbildad kamratledare.
  • Kamratstödsgrupper med en yrkesutbildad ledare.
  • Grupper eller gemenskaper på internet eller sociala medier. Grupperna har olika teman och har vanligen en administratör eller moderator.
Det finns inte endast ett sätt att ordna kamratstöd.

Delta modigt!

I kamratstödsgrupper, vid dagar för nyinsjuknade och på kurser i anpassningsträning kan du träffa andra personer som upplevt samma sak. Kamratstödsgrupper och kurser för nyinsjuknade ordnas av patientföreningar och aktörer som tillhandahåller vård. Kurser i anpassningsträning och andra rehabiliteringskurser ordnas av patientföreningar och FPA.

Fråga mer av din egen patientförening eller på den plats där du vårdas!

Uppdaterad  21.6.2023

Kyllä