När kan kamratstöd rekommenderas?

Kamratstöd kan nästan alltid rekommenderas. Man bör inte göra en bedömning för patienten, utan patienten ska själv bestämma när det är rätt tid för stöd.

Bild: HUS / Matti SnellmanKamratstöd i rätt tid är ett flytande begrepp, eftersom det behövs i olika skeden av sjukdomen för olika människor. En behöver kamratstöd redan för att förstå sin diagnos, medan en annan är redo för kamratstöd först i ett senare skede.

Det lönar sig att rekommendera kamratstöd, eftersom en rekommendation av en yrkesutbildad oftast har en uppmuntrande effekt.

Man får dock inte pressa någon till kamratstöd. Den rätta tiden för kamratstöd är när den insjuknade själv önskar sig det.

Många vill ha kamratstöd i synnerhet i början av sjukdomen. Kamratgrupper blir aktuella när den insjuknade orkar lyssna på de övriga deltagarnas berättelser och vara ett stöd för dem.

Undersökningar har ännu inte gett någon exakt information om i vilket skede av insjuknandet och för vem kamratstöd är mest effektivt. Det verkar ändå som att:

  • vissa upplever att de inte orkar söka kamratstöd
  • en del upplever att de inte har kraft att diskutera
  • vissa upplever att de inte har något behov av kamratstöd.

När den som insjuknat eller en anhörig sedan går med i kamratstödsverksamheten kan det hända att hen frågar sig varför hen inte gått med tidigare, då det är en så bra erfarenhet.

Genom att erbjuda kamratstöd som en del av sjukhusets tjänster får patienten kamratstöd genast i början av sin vårdprocess. Verksamheten varierar mellan olika sjukhus och avdelningar.

Inom OLKA®-service vid HUS skapar man möjligheter till kamratstöd i olika skeden av den insjuknades vårdprocess. Stödpersoner finns tillgängliga vid sjukhusets OLKA-punkter, polikliniker och bäddavdelningar. Föreningarna erbjuder många olika typer av verksamhet utanför sjukhuset. På så sätt kan patienten enkelt få kamratstöd när hen själv vill det.

Uppdaterad  21.6.2023

Kyllä