Screening av tarmcancer

Syftet med screening av tarmcancer är att upptäcka eventuella förstadium till cancer i ett tidigt skede.

 

Vid screening av tarmcancer används ett immunokemiskt blodprov av avföringen (FIT) för att söka dolt blod i avföringen.

Den avgiftsfria screeningen omfattar 60–68-åringar. Screeningen utvidgas stegvis till att gälla alla 56 –74-åringar fr.o.m. 2032. Lagen förpliktar kommunerna att ordna screening av tarmcancer för sina invånare.

Det lönar sig att delta i screening av tarmcancer, eftersom symptomen på eventuell cancer kan vara vaga och t.o.m. helt saknas i den tidiga fasen. Cancer som upptäcks i en tidig fas kan med största sannolikhet botas.

De som kallas till screening får ett kallelsebrevspaket till sin hemadress. Det innehåller ett inbjudningsbrev, provtagningsredskap och noggranna anvisningar för provtagning. Avföringsprovet tas i samband med wc-besöket och återlämnas till laboratoriet för analys. Kallelsebrevspaketet innehåller ett returkuvert, vars porto har betalats.

Resultatet av screeningtestet kommer hem per post. Om blod har hittats i avföringen, ska svaret också åtföljas av en instruktioner om hur man ska komma överens om fortsatt undersökning. Att blod upptäcks är inte nödvändigtvis ett tecken på cancer, men för att utreda orsaken behövs en fortsatt undersökning. Den vanligaste fortsatta undersökningen är kolonoskopi, dvs. undersökning av tjocktarmen med ett instrument.

Om provet är negativt, dvs. inte innehåller blod, får den som deltagit i undersökningen följande kallelse till screening efter två år.

 

Kyllä

Uppdaterad  12.1.2023