Nerv-muskelfunktions-ENMG

ENMG (elektroneuromyografi), det vill säga undersökning av nerv-muskelfunktionen, kan hjälpa till att utreda flera olika skador och sjukdomar i muskler och nerver.

​​

Allmänna orsaker för att få remiss till undersökningen är domning, känselbortfall, smärta och muskelsvaghet. Med ENMG-undersökningen utreds det om det förekommer skador eller funktionsstörningar i nerver eller muskler.

De vanligaste orsakerna till undersökningen är bland annat:

  • nervinklämning
  • skador på nervrötterna till följd av ryggsjukdomar (till exempel diskbråck i ryggraden)
  • nervskador förknippade med skador

ENMG kallas även nervbaneundersökingoch undersökning av elektrisk aktivitet i nerver och muskler. Undersökningen görs på enheter för klinisk neurofysiologi.

Hur ska jag förbereda mig?

Före undersökningen kan du äta och dricka och ta medicinerna som normalt, om du inte har kommit överens om annat med den remitterande läkaren. Vi rekommenderar att du tvättar dig ordentligt föregående kväll och inte smörjer in kroppen efter det. Undersökningen lyckas bäst om huden är ren och fettfri i området som undersöks.

Vi rekommenderar att du klär dig varmt när du kommer till undersökningen, eftersom armar och ben borde ha normal temperatur för att mätningen ska lyckas. Om avsikten är att undersöka ryggen eller benen, lönar det sig att underst ha kortbenta eller benlösa underbyxor, eftersom kläder med långa ben måste tas bort för undersökningen. Det viktigaste är att stället som undersöks enkelt kan kläs av.

Du får en symtomkarta där du på bilder som föreställer människokroppar kan rita och färga de delar där du har symtom. Kartan får du antingen i samband med inbjudan eller senast när du anmäler dig till undersökningen. Detta gör det lättare för läkaren att förbereda sig inför undersökningen.

Om du använder blodförtunnande medicin (till exempel Marevan, Pradaxa eller Primaspan), ska du nämna det i början av undersökningen. Berätta också om du har konstaterats ha förhöjd blödningsrisk.

Läs mer:

Vad händer vid undersökningen?

ENMG består oftast av två delar. Först fästs självhäftande elektroder på huden (till exempel fingret) när ledningshastigheterna i de perifera nerverna undersöks. Små elpulser ges på huden för att aktivera nerven. Styrkan på elpulserna beror på nervens egenskaper, till exempel hur djupt den ligger.

Musklernas och indirekt även nervernas funktion undersöks genom att sticka in en mycket tunn nål i muskeln som undersöks. Läkaren ber dig emellanåt att spänna muskeln som undersöks. Den elektriska aktiviteten i muskeln mäts såväl vid vila som spänning.

Den elektriska delen av ENMG kan utföras av specialistläkare eller av en skötare på enheten för klinisk neurofysiologi.

Elpulserna och stickandet med nålen i musklerna kan kännas obehaglig och för en del kan undersökningen även vara smärtsam. De som har gått på ENMG-ndersökningen har beskrivit nålsticket som ett myggbett, men hur man upplever smärta varierar från person till person. Det lönar sig inte att oroa sig för undersökningen på förhand.

I regel tar ENMG 15–60 minuter. Varaktigheten beror på hur många nerver och muskler som undersöks.

Vad händer efter undersökningen?

Undersökningen förutsätter ingen speciell eftervård. Läkaren inom klinisk neurofysiologi skriver utifrån mätresultaten ett utlåtande som skickas vidare till den läkare som vårdar dig. Din vårdande läkare berättar om resultaten för dig och hur vården fortsätter. Kontakta den vårdande enheten om du inte har fått en mottagnings- eller telefontid.

Är undersökningen förknippad med risker?

Den tunna nål som används för muskelundersökningen kan ibland orsaka övergående biverkningar. Dessa kan vara blåmärke vid stickstället, lokal infektion, smärta eller en liten vävnadsskada. För vissa som lider av kronisk smärta kan deras vanliga smärtsymtom tillfälligt förstärkas efter undersökningen i ungefär en dags tid, men detta är sällsynt.

Läs mer i Undersökningshuset:

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Uppdaterad  30.4.2020