Undersökningsbesökets faser

Ska du på laboratorie- eller bilddiagnostikundersökning? Det kan vara bra att veta mer i detalj vilka faser som är förknippade med undersökningsbesöket.

Remiss

För laboratorie- och bilddiagnostikundersökning behövs alltid remiss som utfärdats av läkare. I remissen till bilddiagnostikundersökningar beskrivs dina viktigaste symtom, fynd och undersökningar som redan har utförts. I remissen till laboratorieundersökningar väljer läkaren vilka laboratorieprov som ska tas på dig.

Till den offentliga sektorns bilddiagnostikundersökningar kan man i regel inte komma med remiss från en aktör inom den privata hälso- och sjukvården (t.ex. privatläkare) men det finns även undantag från detta. Din läkare och den enhet som skickar dig till undersökningen har kännedom om och ger dig handledning i vad du ska göra med remissen.

Anvisningar

När du kommer till undersökningar kan du få en eller flera anvisningar. Det lönar sig att läsa dem i god tid eftersom de innehåller en stor mängd viktig information.

I tidsbokningsbrevet får du information om var och när undersökningen görs. I patientanvisningarna hittar du mer detaljerad information om undersökningen: hur du ska förbereda dig, vad som sker vid undersökningen och hur du får veta resultaten.

Ankomstanvisningarna är specifika för varje hälsocentral och sjukhus. I dem ges praktiska anvisningar till exempel för hur du ankommer med kollektivtrafiken eller egen bil, var du anmäler dig och var du hittar undersökningsenheten inne i byggnaden.

Mer information:

Tidsbokning

Du kommer till laboratorie- och bilddiagnostikundersökningar antingen med eller utan tidsbokning. Om du får komma till undersökningen utan tidsbokning, får du anvisningar för detta. För tidsbokningens del varierar praxisen mellan olika städer, verksamhetsställen och undersökningar.

Till vissa undersökningar kan du själv boka tid på webben eller per telefon. Alternativt kan den remitterande enheten eller undersökningsenheten boka en tid åt dig och meddela det per brev. Din läkare och den enhet som skickar dig till undersökningen har kännedom om och ger dig handledning i hur bokningen ska göras.

Mer information:

När du anländer

Praxisen vid olika sjukhus och hälsocentraler varierar beträffande bland annat parkering, skyltar och öppettider. I regel beskrivs dessa praktiska saker på webbplatsen eller i ankomstanvisningen som du får hem tillsammans med tidsbokningsbrevet.

Anmälan

Du anmäler dig på olika sätt på olika sjukhus. Det kan finnas flera informations- eller anmälningsdiskar. Vissa laboratorie- och bilddiagnostikställen har självanmälningsautomater. Till laboratorieundersökningar behöver man i regel inte anmäla sig.

Undersökning

Laboratorie- och bilddiagnostikundersökningarna utgör en väsentlig del av diagnostisering, behandling och uppföljning av många sjukdomar. Många undersökningar görs och på många olika ställen.

På de olika sjukvårdsdistriktens webbplatser och i Hälsobyns Undersökningshus hittar du mycket bra och konkret information om olika undersökningar. För undersökningarna har det utarbetats patientanvisningar, som ger dig information om förberedelserna, undersökningen och resultaten.

Det kan förekomma vissa skillnader mellan undersökningarna och hur du ska förbereda dig inför dem beroende på undersökningsenhet. Därför lönar det sig att noga läsa även undersökningsenhetens egna anvisningar.

Läs mer:

Resultat

Specialistkompetens behövs för att tolka laboratorie- och bilddiagnostikundersökningarna. Den som utför undersökningen eller tar ett prov är oftast inte samma person som tolkar och analyserar provet eller bilden.

Bilddiagnostikundersökningen leder till ett utlåtande som skickas vidare till den vårdande läkaren. Största delen av resultaten från laboratorieundersökningar skickas till din vårdande läkare utan några separata utlåtanden.

Tolkningen av resultaten från laboratorieundersökningarna beror på den bakomliggande orsaken till varför din vårdande läkare har skickat dig till undersökningarna. Ofta bedöms resultaten i förhållande till referensgränserna för undersökningen (”normalvärden”), men det finns även situationer där tolkningen är mer komplex och förutsätter övervägande från den läkare som beställt undersökningen. Därför rekommenderar vi att du frågar din vårdande läkare om resultaten från laboratorieundersökningarna och hur de ska tolkas.

Läkaren eller skötaren kommer överens med dig om hur du får veta undersökningsresultaten: på mottagningen, per brev, telefon eller elektroniskt på Mina Kanta-sidorna.

På Mina Kanta-sidorna syns resultaten i regel cirka en månad efter undersökningen. Längden på fördröjningen kan dock variera mellan olika undersökningar. Ibland finns det situationer där den vårdande enheten har beslutat att inte alls föra in resultaten på Mina Kanta-sidorna.

När läkaren eller skötaren remitterar dig till undersökning kan du fråga om resultaten kommer in på Mina Kanta-sidorna.

Läs mer:

Fortsatta anvisningar

Undersökningsresultatet, det vill säga utlåtandet, skickas alltid till den läkare som har remitterat dig till undersökningen. Läkaren berättar om resultaten för dig och hur vården fortsätter. Om du inte har fått information om en mottagnings- eller telefontid ska du kontakta den vårdande enheten.

Vårdplan

I vårdplanen registreras uppgifter om alla dina hälsoproblem och den vård, de undersökningar och den medicinska rehabilitering som planerats för dig. Vårdplanen upprättas av den vårdande läkaren. Vid behov deltar specialistläkare i upprättande av den, även beträffande laboratorieundersökningar och bilddiagnostik.

 

Uppdaterad  21.7.2020