Ajankohtainen

Haavat-virtuaalikeskuksen rakentamisen vaiheet YAMK opinnäytetyö

Julkaistu 11.1.2021 0.00

Jenna Olkkosen tekemässä YAMK-opinnäytetyössä kuvataan Haavat-virtuaalikeskuksen rakentaminen vaiheittain elinkaarimallin avulla.

​​​​Haavat työllistävät terveydenhuoltoa ja niistä aiheutuvat kustannukset kasvavat vuosi vuodelta. Yhä useampia terveydenhuollon palveluita siirretään joko kokonaan tai osittain verkkopalveluiksi sekä kansallisille että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Laadukkaan näyttöön perustuvan haavanhoidon toteutuminen edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisuuden kehittämistä.

Ammattitaitoa ylläpidetään kouluttautumalla ja nykyteknologialla mahdollistetaan ammatillisuuden kehittäminen digitalisaation avulla verkko-oppimisen muodossa. Digitalisaatiolla tarkoitetaan prosessien ja toimenpiteiden sähköistämistä uudistamalla toimintatapoja tietotekniikan avulla.

YAMK-kehittämistyön tarkoituksena oli kuvata Haavat-virtuaalikeskuksen kehittämisprosessi, osana digitaalista TerveyskyläPRO-palvelua. ​​Kehittämistyötä voi hyödyntää esimerkiksi uusien virtuaalikeskuksien rakentamisessa.​ Tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, kuinka haavanhoidon digitalisaatiota kehitetään näyttöön perustuvalla toiminnalla valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille haavapotilaiden hoidon tueksi.

Kehittämistyössä kuvattiin Haavat-virtuaalikeskuksen kehittämisprosessi. Sisällöillä kehitetään haavanhoidon digitalisaatiota sekä parannetaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä yhteistyötä näyttöön perustuvalla toiminnalla valtakunnallisesti. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Haavakeskus toimi Haavat-virtuaalikeskuksen toimeksiantajana, mutta verkkopalvelu luotiin kaikkien yliopistosairaanhoitopiirien yhteistyönä.

Kehittämistyön prosessi kuvattiin projektin elinkaarimallilla vaihe vaiheelta. Teoreettinen viitekehys muodostettiin näyttöön perustuvan haavanhoidon sekä terveydenhuollon digitalisaation ympärille. Kehittämistyö koostui suunnittelu, toteutus- ja arviointivaiheista. Haavat-virtuaalikeskusta suunniteltiin 2018 – 2019 välisenä aikana ja se julkaistiin syyskuussa 2019.

Kansalaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille toteutettiin omat verkkosisällöt haavanhoidon näkökulmasta. Tulevaisuudessa voitaisiin kehittää haavapotilaille digihoitopolkuja omahoidon tukimuotona. Lisäksi verkkopalveluiden kääntäminen englanniksi ja ruotsiksi mahdollistaisi yhteistyön kansainvälisten tahojen kanssa. Verkkopalvelut ovat innovaatioita, jotka tarvitsevat jatkuvaa päivittämistä ja kehittämistä. Digitaalisten palveluiden implementointi käytäntöön on yhtä tärkeä asia kuin itse projektin toteuttaminen.

Tutustu Haavat-virtuaalikeskukseen TerveyskyläPRO-palvelussa. Linkki edellyttää kirjautumista palveluun sosiaa​li- ja terveydenhuollon ammattilaisena.​​