Ajankohtainen

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan nielemisen seulontaan saatiin hoitosuositus

Julkaistu 3.2.2022 15.00

Uuden hoitosuosituksen tavoitteena on, että akuutissa vaiheessa olevaa AVH-potilasta hoitavat sairaanhoitajat tietävät, miten nielemisen seulonta toteutetaan.

Näyttöön perustuva hoito vaatii tuekseen hoitosuosituksia. Uusin Hotus-hoitosuositus® on ”Aivoverenkiertohäiriöpotilaan nielemisen seulonta akuuttivaiheessa - hoitosuositus sairaanhoitajille".

Suosituksen taustalla kirjallisuuskatsaus

Nielemisvaikeuden seulontaan perustuvissa tutkimuksissa nielemisvaikeuden esiintyvyysarvio on 37–45 prosenttia. Nielemisvaikeuden aiheuttamia yleisimpiä terveysongelmia ovat aspiraatiokeuhkokuume, elimistön kuivuminen eli dehydraatio, vajaaravitsemustila sekä painon lasku. Suosituksen perustana olevan järjestelmällisen kirjallisuushaun perusteella löytyi kuusi sairaanhoitajien käyttöön soveltuvaa nielemisen seulontamenetelmää.

Työryhmä suosittelee, että organisaatiossa valitaan näistä kuudesta seulontamenetelmästä organisaatiolle/yksikölle parhaiten soveltuva. Kaikkien seulontamenetelmien käytön opettelu vaatii perehtymistä alkuperäisiin artikkeleihin. Hoitosuositusta on mahdollista hyödyntää sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollon akuuttiosastoilla niillä resursseilla, jotka kussakin organisaatiossa on käytettävissä.

Työryhmä huomauttaa, että V-VST-seulontamenetelmän soveltuvuutta akuuttivaiheen AVH-potilaan nielemisen seulontaan ei ole tutkittu.

Hoitosuosituksen käyttöönotto

Nielemisen seulontamenetelmän onnistunut käyttöönotto edellyttää moniammatillista yhteistyötä sekä yhtenäisten käytänteiden luomista. Hoitosuosituksen implementointi tapahtuu asteittain, ja se edellyttää,

  1. tietoisuutta (awareness),
  2. hyväksyntää (agreement),
  3. omaksumista (adoption) ja
  4. sitoutumista (adherence)

näyttöön perustuvaan hoitotyöhön ja hoitosuosituksen sisältöön. Käyttöönotto pitää suunnitella ja tarkistuspisteet ajoittaa, jotta seuranta olisi mahdollista.

Uusien menetelmien pysyvä käyttö vaatii tutkimusten mukaan muutoksia johtamiskäytäntöihin. Lähijohtajien tulisi luoda rutiiniluonteisia menettelyjä, joilla varmistaa näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä. Myös henkilökunnan vaihtuessa uusille työntekijöille tulisi olla valmis koulutuspolku.

Usein hoitosuositusten käyttöönotto vaatii lisäresursseja ja osastojen asiantuntija ryhmiä. Jatkokoulutettuja sairaanhoitajia on hyvä olla mukana käyttöönoton tukena. Hoitosuosituksessa itsessään on myös käyttöönoton toimintaohje, joka kannattaa käydä hyvin läpi, kun suunnitellaan suosituksen jalkauttamista käytäntöön.

Kirjoittaja: Jaana Kotila, Sh, TtM, FT-opisk. Hoitotyön kliininen asiantuntija