Ajankohtainen

Neuropsykologinen nettikuntoutus parantaa palvelun saatavuutta ja tuottaa säästöjä

Julkaistu 20.12.2023 7.00

Nettikuntoutus säästää yhteiskunnalle vuoteen 2026 mennessä lähes miljoona euroa ja vapauttaa ammattilaisen työaikaa lähes kokonaisen työpäivän verrattuna perinteiseen hoitojaksoon, käy ilmi HUSin ja KPMG:n yhdessä tuottaman laskentamallin perusteella tehdyistä laskelmista.

-Neuropsykologisen nettikuntoutuksen digihoitopolku korvaa kasvokkaisen hoitojakson kokonaan tai osan potilaan pidemmästä kuntoutusjaksosta. Hoitopolku sisältää kahdeksan eri aiheisiin keskittyvää istuntoa. Lyhyt kasvokkainen ohjaus sisältää tyypillisesti 4-5 neuropsykologin käyntiä ja yhden vastaanoton kesto on noin 60 minuuttia. Työajan laskennallinen säästö on 6 tuntia 24 minuuttia. Tämä merkitsee, että digihoitopolulla on potentiaalia tuottaa merkittäviä resurssisäästöjä, toteaa vastaava neuropsykologi, PsT Eeva-Liisa Kallio (HUS), joka on hoitopolun palveluvastaava

Digitaalinen neuropsykologinen kuntoutus on valtakunnallinen palvelu, jonka tuottaa HUS neuropsykologia. Palvelulle on kysyntää, sillä neuropsykologisen kuntoutuksen nykyiset resurssit eivät pysty vastaamaan akuuttihoidon jälkeen lähes ennalleen toipuvien potilaiden alueelliseen tai valtakunnalliseen palvelutarpeeseen. Lieväoireisemmat potilaat jäävät usein resurssien puutteessa vaille neuropsykologista kuntoutusta ja ohjausta.

-Resurssien vähäisyys on tähän asti tuottanut jonoja HUSin neuropsykologisiin kuntoutuspalveluihin. Digihoitopolku on lisännyt lieväoireisten aivoverenkiertohäiriöpotilaiden palveluiden saatavuutta ja lisännyt alueellista tasa-arvoa. Hoitopolulla voidaan tuottaa samaa palvelu vähemmällä ammattilaisten työajalla, toteaa Kallio.

Potilas pääsee hoitoon heti ilman jonotusta

Neuropsykologinen nettikuntoutus on tarkoitettu äkillisen aivovaurion jälkeisten neuropsykologisten oireiden tiedonsaantiin, itsearviointiin, ohjeistukseen ja oireiden hallintakeinojen harjoitteluun.

Potilas saa digihoitopolun käyttöönsä HUSissa hoidon yhteydessä. Hyvinvointialueet tekevät lähettee HUS Neuropsykologialle, jossa arvioidaan potilaan soveltuminen ohjelmaan. Potilaita otetaan hoitopolulle ympäri Suomen ja palvelu tarjotaan suomeksi ja ruotsiksi.

-Potilaille tämä on matalan kynnyksen palvelu, joka toteutuu kokonaan etänä. Potilas voi edistää omaa kuntoutumistaan kotona ja saa halutessaan neuropsykologin ohjausta. Hoito alkaa heti lähetekäsittelyn jälkeen ilman jonotusta. Tämä lisää palvelun saatavuutta ja nekin potilaat, joilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia tulla poliklinikalle viikoittain, pääsevät palvelun piiriin, Kallio toteaa.

Potilas etenee kuntoutuksessa itsenäisesti omaan tahtiin, mutta neuropsykologi seuraa etenemistä, kommentoi tarvittaessa ja vastaa potilaiden kysymyksiin. Kuntoutus kestää potilaalla vähintään kuukauden, keskimäärin noin kaksi kuukautta.

Ammattilaisille polku tarjoaa etätyömahdollisuuksia ja mahdollisuuden joustavaan työaikaan. Organisaatioille etuna on se, että vapautuva työaikaresurssi voidaan kohdentaa muuhun työhön, kuten vaativamman kuntoutuksen potilaisiin.

Tieteellinen tutkimus käynnissä

Neuropsykologisen nettikuntouksen käytettävyydestä ja vaikuttavuudesta on menossa vuonna 2022 aloitettu satunnaistettu kontrolloitu IRENE-tutkimus.

Vuoteen 2025 jatkuvassa tutkimuksessa selvitetään mm. vähentääkö verkkovälitteinen kuntoutus neuropsykologisten oireiden aiheuttamaa haittaa: lisääkö kuntoutusohjelma potilaan itse arvioimaa toimintakykyä, kognitiivisten oireiden ja väsymyksen hallintakeinoja, psyykkistä hyvinvointia ja elämänlaatua. Tärkeä kysymys on myös se, helpottaako kuntoutusohjelma potilaan työhön palaamista.

Miten hyötylaskelma tehtiin

HUSin digihoitopolkujen taloudellista vaikuttavuutta arvioitiin yhteistyössä HUS tulosyksikköjen, Tietohallinnon ja KPMG:n asiantuntijoiden kanssa. Projektissa syntyi kustannus-hyöty-laskelmien malli, jota eri yksiköt voivat hyödyntää laskelmisssaan. 

K​ustannus-hyöty laskumallissa lasketaan ammattilaisten työajan säästö (digihoitopolku versus perinteinen hoito), ammattilaisten tuntipalkka, potilaiden määrä vuodessa = vuosittaiset kustannussäästöt HUS tulosyksikölle. Lisäksi tehtiin kumulatiivinen arvio kustannussäästöistä vuoteen 2026.

Neuropsykologisen nettikuntoutuksen laskelmat laadittiin mallin perustella seuraavasti:

  • Nettikuntoutuksessa on 8 istuntoa; vastaavan laajuinen kuntoutus vastaanottokäynteinä edellyttäisi 5-6 neuropsykologin käyntiä; Ammattilaisen työajan laskennallinen säästö 6 h 24 min.
  • Potilaan taloudellisina hyötyinä on huomioitu työajan menetys, matkakulut ja käyntien omavastuut
  • Neuropsykologin palkkakuluissa on huomioitu potilastyöhön käytetty aika hoitopolulla vs. poliklinikalla (työajan säästö 12 min vs. 80 min/potilas/käynti) sekä neuropsykologian palveluvastaavan 20 % työaika

Lue lisää digipolkujen kustannus-hyöty-laskelmista.

Digihoitopolku on digitaalinen palvelu, joka täydentää perinteistä sairaanhoitoa ja vastaanottokäyntejä. Digihoitopolulla potilaat saavat sairauteensa liittyvää tietoa ja tukea ja voivat pitää yhteyttä hoitaviin ammattilaisiin. Polulle pääsee lääkärin lähetteellä tai hoitosuhteen kautta. Palvelun käyttö on potilaalle maksutonta.

Digihoitopolut löytyvät Omapolku-palvelukanavalta.