Ajankohtainen

Esimiehen rooli ratkaiseva digimuutoksessa

Julkaistu 8.8.2023 11.00

Ammattilaisten valmennus käyttöönottoon, oikea-aikainen viestintä ja toiminnanmuutokselle asetetut mittarit ovat keskeisiä tekijöitä onnistuneessa digihoitopolun käyttöönotossa, todetaan Heta Wuorisen tuotantotalouden diplomityössä.

Keväällä 2023 valmistuneen Heta Wuorisen diplomityön tulokset kuvaavat kompleksisessa toimintaympäristössä tapahtuvan digihoitopolun käyttöönotossa tunnistettuja ehkäiseviä ja edistäviä tekijöitä ammattilaisten näkökulmista. Tuloksia voi hyödyntää erilaisten digitaalisten terveydenhuollon ratkaisujen käyttöönotossa.

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla digihoitopolkujen kehittämisessä mukana olleita ja polkuja käyttäviä Oulun ja Kuopion yliopistollisten sairaaloiden kliinisiä ammattilaisia.

Vaikka digitaalisten palvelujen ajatellaan tuovan erilaisia hyötyjä, on uusien palvelujen implementoiminen usein haasteellista. Wuorisen tutkimuksen tavoitteena olikin löytää menetelmiä ammattilaisten tukemiseksi käyttöönottojen yhteydessä.

Alkuvaiheen tapahtumat tärkeitä

-Etenkin alkuvaiheen tapahtumilla voi olla palvelun käyttöönottoa estävä tai edistävä vaikutus. Alussa on tärkeä muodostaa yhteinen ymmärrys: mitä teknisellä ratkaisulla voidaan tehdä ja mille potilasryhmälle. Ennen kaikkea täytyy määritellä, millaista muutosta halutaan tehdä, Wuorinen toteaa.

Olennaista myös, että palveluiden kehittämisen pitää olla vahvasti kytköksissä organisaation strategiaan ja että toiminnanmuutokselle asetetaan mittari.

Wuorisen tutkimuksen mukaan:

Suurimpina esteinä käyttöönoton onnistumiselle ovat:

  • Lähiesimiehet eivät tunnistaneet rooliaan käyttöönotossa
  • Ylläpitoon ei ole nimettyjä resursseja
  • Toiminnanmuutokselle ei ole asetettu mittareita.

Keskeisiä onnistumisen elementtejä ovat:

  • Lähiesimies tukee kehittämistä, on edelläkulkija
  • Yhteisesti sovittu kehittämisen malli
  • Se, että arvioitiin koko toimintaketjua: miten potilasta hoidetaan perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon
  • Toimintaa muutetaan aktiivisesti, ei tehdä uusia toiminnallisuuksia entisten päälle
  • Oikein ajoitettu ja suunnitelmallinen viestintä potilaille ja muille sidosryhmille
  • Ammattilaisten valmennus käyttöönottoon.

-Pääsy kehittämään digipalveluita, voi olla esimerkiksi sairaanhoitajille ratkaiseva vaihe uralla. Moni totesi, että eivät olisi enää hoitoalalla, jos ei olisi tullut tätä digipalvelua, Wuorinen kertoo

Heta Wuorinen toimi HUS Tietohallinnossa Terveyskylään liittyvien palveluiden kehittämispäällikkönä vuosina 2016-2022